Người lao động được làm thêm không quá 300 giờ/năm

(Dân trí) - Thông tư số 54/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng.


Tổng số giờ  làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm trong 1 ngày không quá 12 giờ.

Tổng số giờ  làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm trong 1 ngày không quá 12 giờ.

Theo đó, tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong 1 ngày không quá 12 giờ; riêng đối với người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không quá 9 giờ.

Giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm theo tuần, tháng được quy định như sau: Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong 1 tuần không được quá 64 giờ; người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không quá 48 giờ. Tổng số giờ làm thêm trong 1 tháng không quá 32 giờ; người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không quá 24 giờ.

Trường hợp quyết định áp dụng giới hạn giờ làm thêm theo tháng thì đồng thời tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn trong 1 tuần không quá 56 giờ; người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không quá 42 giờ. Tổng số giờ làm thêm trong 1 năm đối với mỗi NLĐ không quá 300 giờ. Hằng tuần, NLĐ được nghỉ ít nhất 1 ngày (24 giờ liên tục).

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 10/2/2016.

Hoàng Mạnh