Lương, thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát Cty TNHH 1 thành viên

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dự thảo Thông tư này hướng dẫn việc trích lập, quản lý quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Theo dự thảo, tiền thưởng của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên bao gồm tiền thưởng hàng năm và thưởng khi kết thúc nhiệm kỳ. Thời gian thực hiện trích lập và mức trích lập quỹ tiền thưởng của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên thực hiện theo quy định của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Về chi trả tiền lương, thù lao của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên, dự thảo nêu rõ, căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, kết quả, hiệu quả làm việc của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên; cơ quan đại diện chủ sở hữu, Bộ Tài chính (đối với Kiểm soát viên tài chính tại các tập đoàn kinh tế nhà nước) quyết định mức chi trả tiền lương, thù lao cho Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Trước ngày 20 hàng tháng, Bộ Tài chính, cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên vào tài khoản cá nhân của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên. Số tiền lương, thù lao hàng tháng được chi trả bằng 80% của số tiền lương, thù lao theo kế hoạch năm chia 12 tháng; số còn lại (theo số quyết toán lương của công ty TNHH MTV) được chi trả vào cuối năm trên cơ sở mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao do cơ quan đại diện chủ sở hữu, Bộ Tài chính (đối với Kiểm soát viên tài chính tại các tập đoàn kinh tế nhà nước) đánh giá.

Cụ thể, Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên được đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên sẽ được chi trả phần tiền lương, thù lao còn lại; trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không được chi trả phần tiền lương, thù lao còn lại.

Về chi trả tiền thưởng của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên: Hàng năm, căn cứ hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao đối với Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên, cơ quan đại diện chủ sở hữu và Bộ Tài chính (đối với Kiểm soát viên tài chính tại các tập đoàn kinh tế nhà nước) quyết định chi thưởng cho Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên. Mức tiền thưởng năm được chi trả cho Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên tối đa là 90% tiền thưởng kế hoạch năm.

Đối với phần tiền thưởng còn lại (10% quỹ tiền thưởng hàng năm), Bộ Tài chính, cơ quan đại diện chủ sở hữu chi trả cho Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên tài chính khi kết thúc nhiệm kỳ theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ cả nhiệm kỳ theo nguyên tắc: Trường hợp Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên được đánh giá hoàn thành xuất sắc hoặc hoàn thành nhiệm vụ các năm trong nhiệm kỳ thì hưởng toàn bộ số tiền tưởng còn lại.

Trường hợp Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên có 01 năm trong nhiệm kỳ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ thì được hưởng 50% số tiền thưởng còn lại.

Trường hợp Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên có 2 năm trở lên trong nhiệm kỳ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ được giao của nhiệm kỳ thì không được hưởng số tiền thưởng còn lại.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo Chinhphu.vn

Tin liên quan