1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Không phải báo giảm lao động tham gia BHXH

Người lao động cao tuổi làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên và từ ngày 1/1/2018 làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên trong các hợp tác xã vẫn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và đơn vị không phải báo giảm lao động tham gia BHXH.

Ông Đức Long (tỉnh Hưng Yên) hỏi, lao động nam đến tháng 4/2017 đủ 60 tuổi, có 14 năm 4 tháng đóng BHXH, được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần nhưng chưa làm thủ tục mag muốn tiếp tục làm việc. Vậy, Đơn vị ông có phải báo giảm lao động tham gia BHXH không? Người lao động đủ 60 tuổi muốn tiếp tục làm việc, có phải đóng BHXH không? Có được cộng thời gian tham gia Quân đội khi đã báo giảm lao động tại đơn vị không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Về việc báo giảm lao động: Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 3, Khoản 1 Điều 67 Bộ Luật lao động năm 2012; Điểm a, điểm h Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2014; Công văn số 3232/LĐTBXH-BHXH ngày 27/9/2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc thu BHXH, BHYT, BHTN của người lao động, đối với người lao động cao tuổi (nam từ đủ 60 tuổi trở lên, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên) làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên và từ ngày 1/1/2018 làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên trong các hợp tác xã vẫn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Do đó, trường hợp lao động nêu trên đang đóng BHXH bắt buộc theo quy định thì không phải báo giảm lao động tham gia BHXH.

Về trách nhiệm đóng BHXH của đơn vị và người lao động: Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 21; Khoản 1 Điều 85, Khoản 1 Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, trường hợp người lao động cao tuổi tiếp tục làm việc tại hợp tác xã thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc như trên, hàng tháng hợp tác xã có trách nhiệm đóng bằng 18% trước ngày 1/6/2017 và từ ngày 1/6/2017 bằng 17,5% quỹ tiền lương tháng và trích 8% tiền lương tháng của người lao động để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH theo quy định.

Về cộng nối thời gian công tác: Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc. Trường hợp đơn vị ông Long có lao động là nam, có thời gian là quân nhân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15/12/1993 thuộc đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ nhưng chưa hưởng thì thời gian tham gia quân đội được cộng nối thời gian công tác có đóng BHXH để hưởng các chế độ BHXH.

Theo Chinhphu.vn