Thứ năm, 01/10/2015 - 11:32

Hợp đồng lao động dưới 3 tháng phải tham gia BHXH

Để đạt được mục tiêu tăng đối tượng tham gia BHXH nhằm đảm bảo an sinh xã hội về lâu dài, Luật BHXH năm 2014 đã bổ sung nhóm đối tượng là người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng cũng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

Theo ý kiến của cử tri các tỉnh An Giang, Đồng Nai, Đồng Tháp, Thái Nguyên, Luật BHXH quy định công nhân không được nhận hỗ trợ một lần ngay sau khi nghỉ việc như trước đây mà phải đợi đến tuổi nghỉ hưu là không hợp lý cần sửa đổi cho phù hợp, cần có nhiều lựa chọn cho người lao động.

Cử tri đề nghị xem xét, điều chỉnh Điều 60 Luật BHXH năm 2014 cho phép người lao động khi chưa đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu, sau 1 năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng BHXH có quyền lựa chọn việc hưởng một lần, hoặc tiếp tục bảo lưu thời gian đóng BHXH để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị xem xét sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 2 đang gây khó khăn cho các doanh nghiệp, vì thực tế người lao động học việc, thử việc và lao động thời vụ tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa rất cao, nhất là các doanh nghiệp xây dựng, như vậy tình trạng đầu tháng báo tăng lao động, cuối tháng báo giảm lao động rất bất cập. Theo cử tri, nên quy định khoán chi phí BHYT, BHXH vào tiền lương của người lao động để dễ thực hiện

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời cử tri các tỉnh như sau:

Ngày 22/6/2015, Quốc hội ban hành Nghị quyết 93/2015/QH13 về thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động. Theo đó, nội dung kiến nghị của cử tri về BHXH một lần đã được giải quyết.

Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 1/6/2012 tại Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 đều đặt ra mục tiêu: “Phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội”.

Để đạt được mục tiêu tăng đối tượng tham gia BHXH nhằm đảm bảo an sinh xã hội về lâu dài, Luật BHXH năm 2014 đã bổ sung nhóm đối tượng là người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng (Điểm b, Khoản 1, Điều 2) cũng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

Như vậy, việc quy định nhóm đối tượng nêu trên thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc là phù hợp với quan điểm của Đảng và Nhà nước về mở rộng đối tượng tham gia BHXH, đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo tính khả khi trong tổ chức thực hiện, Luật BHXH năm 2014 đã quy định thời điểm thực hiện đối với nhóm đối tượng này bắt đầu từ ngày 1/1/2018 để có thời gian chuẩn bị như tuyên truyền, phổ biến cho người lao động, người sử dụng lao động biết quy định mới và có ý thức thực hiện các quy định này; đồng thời tổ chức BHXH cũng có thời gian để tăng cường ứng dụng, hiện đại hóa công nghệ thông tin trong công tác quản lý thực hiện BHXH.

Theo Chinhphu.vn