Hỗ trợ chi phí đi lại đối với công chức được cử đi học

Cơ quan của tôi có nhiều nguồn kinh phí, trong đó có 1 nguồn kinh phí chi đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh. Cơ quan thực hiện các nội dung chi đào tạo, bồi dưỡng theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/1/2015 của UBND tỉnh An Giang. Theo đó, tại Điều 23 hướng dẫn về trợ cấp tiền tàu xe đi lại như sau:

“1. Đối với trường hợp học ngoài tỉnh hoặc trong tỉnh mà cơ sở đào tạo cách trụ sở cơ quan, đơn vị công tác từ 15 km trở lên: Được thanh toán tiền tàu xe đi lại từ cơ quan, đơn vị công tác đến nơi học theo chế độ công tác phí hiện hành. Số lượt được thanh toán: Một lượt đi và một lượt về (đầu khóa học và kết thúc khóa học).Một lượt đi và một lượt về trong kỳ nghỉ hè, nghỉ lễ, tết theo quy định”. Có trường hợp, một thanh tra viên của Sở khác đi học, thanh toán từ nguồn kinh phí không tự chủ (đào tạo, bồi dưỡng) của Sở Nội vụ. Cơ quan của thanh tra viên này ở TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang; nơi học là TP. Cần Thơ; thời gian học 37 ngày. Vậy, trường hợp nêu trên có được thanh toán chi phí đi lại từ nơi ở đến nơi học cho tất cả thời gian đi học không?

Trả lời :

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1.2, Điều 2 Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, “Cán bộ, công chức được cử đi học theo chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết Nguyên đán).

Mức hỗ trợ không vượt quá mức chi hiện hành của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Do vậy, không có quy định việc hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước chi phí đi lại từ nơi ở đến nơi học cho tất cả ngày đi học như đề nghị. Đề nghị cơ quan thanh toán hỗ trợ tiền phương tiện đi lại theo đúng quy định.

Theo Chinhphu.vn