Điều kiện nâng lương đối với công chức trước khi nghỉ hưu?

Ông Nguyễn Văn Minh (Hà Nội) sinh ngày 20/8/1957, công tác ở một cơ quan Nhà nước, hưởng lương chuyên viên bậc 8/9, hệ số 4,65 từ ngày 1/4/2014. Ông Minh nhận thông báo nghỉ hưu ngày 1/3/2017, chính thức nghỉ hưu từ ngày 1/9/2017.

Đã nhận thông báo nghỉ hưu có được nâng lương... Chế độ nâng lương trước hạn khi có thông báo... Điều kiện nâng lương trước hạn khi có thông báo...

Ông Minh hỏi, ông có được nâng lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu hay không? Thời điểm hưởng lương mới từ khi nào?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thì, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập) đã có thông báo nghỉ hưu, trong thời gian giữ bậc đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư này, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định.

Trường hợp ông Nguyễn Văn Minh, hưởng lương chuyên viên bậc 8/9, hệ số 4,65 từ ngày 1/4/2014 (thời điểm nâng lương thường xuyên lần sau là ngày 1/4/2017); có thông báo nghỉ hưu từ ngày 1/3/2017, nghỉ hưu từ ngày 1/9/2017.

Như vậy, kể từ khi có thông báo nghỉ hưu (ngày 1/3/2017), ông Minh còn thiếu 1 tháng là đủ thời gian 36 tháng giữ bậc 8/9 để được xét nâng bậc lương thường xuyên vào ngày 1/4/2017, thỏa mãn điều kiện quy định tại đoạn cuối Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 08/2013/TT-BNV: "… kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng...".

Nếu trong thời gian giữ bậc 8/9, ông Minh được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, thì ông Minh có đầy đủ điều kiện được nâng bậc lương trước thời hạn, hưởng lương chuyên viên bậc 9/9 hệ số 4,98 trước thời hạn 12 tháng so với thời điểm xét nâng bậc lương thường xuyên và được truy lĩnh tiền lương chênh lệch kể từ ngày 1/4/2016.

Theo Chinhphu.vn

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin liên quan