Công chức không phải tập sự trong trường hợp nào?

Ông Nguyễn Khánh (Gia Lai) có bằng đại học về quản lý đất đai. Tháng 1/2009 - 6/2017, ông làm cán bộ hợp đồng tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện.

Tháng 7/2014 - 4/2021, ông làm việc theo diện hợp đồng tại vị trí công chức địa chính xây dựng xã. Đóng BHXH được 11 năm 5 tháng.

Tháng 5/2021, ông Khánh trúng tuyển công chức huyện Krông Pa, vị trí tại Phòng Tài nguyên và Môi trường. Ông Khánh hỏi có được miễn chế độ tập sự không? Nếu được miễn thì ông được xếp lương như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 5 Điều 20 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định:

"Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc theo đúng quy định của Luật BHXH, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng với thời gian tập sự của ngạch được tuyển dụng quy định tại Khoản 2 Điều này.

Đối với các trường hợp không thực hiện chế độ tập sự, người đứng đầu cơ quan quản lý, sử dụng công chức phải cử tham gia khóa bồi dưỡng quản lý Nhà nước để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch công chức trước khi bổ nhiệm".

Căn cứ quy định nêu trên, và thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc của ông Nguyễn Khánh, nếu việc cơ quan có thẩm quyền ký hợp đồng lao động với ông để làm các công việc chuyên môn, nghiệp vụ là đúng quy định của pháp luật và thẩm quyền thì khi ông được tuyển dụng vào làm công chức thì không phải thực hiện việc tập sự.

Việc xếp lương khi ông trúng tuyển vào làm công chức được thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP.

Tin liên quan