Có được giao quyền phụ trách phòng cho người không giữ chức vụ?

Ông Nguyễn Đăng Duy (Tây Ninh) phản ánh, trong quá trình kiểm tra, phát hiện một số cơ quan, đơn vị thực hiện việc giao quyền phụ trách phòng cho công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Các cơ quan này giải trình do thay đổi cơ cấu nên các phòng không có Trưởng, Phó phòng, mặt khác hiện không có quy định về tiêu chuẩn giao quyền phụ trách nên mới giao quyền phụ trách phòng cho công chức không giữ chức vụ và được hưởng hệ số Trưởng phòng. Ông Duy hỏi, việc làm trên có đúng quy định hay không?

Về vấn đề này, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 3 Điều 47 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định: "Trường hợp cơ quan, tổ chức chưa kiện toàn người đứng đầu, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm việc giao quyền hoặc giao phụ trách cơ quan, tổ chức cho đến khi bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Thời gian giao quyền, giao phụ trách không tính vào thời gian giữ chức vụ khi được bổ nhiệm".

Như vậy, việc giao "quyền" không phải là việc bổ nhiệm công chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý và pháp luật không quy định việc giao "quyền" phải giao cho người đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Tuy nhiên, việc giao một công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý để thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức lãnh đạo, quản lý là chưa phù hợp. Trong thời gian tới, Vụ Công chức - Viên chức sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền quy định cụ thể về vấn đề này để thống nhất thực hiện.

Bài liên quan
Đang được quan tâm