Chế độ tập sự đối với công chức cấp xã

Ông Phan Văn Thành có quyết định tuyển dụng công chức cấp xã từ ngày 15/3/2018. Ông Thành đã từng công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Xoài, đóng BHXH được 4 năm 10 tháng, là cử nhân hành chính Học viện hành chính quốc gia cơ sở 2 TP. HCM đang tập sự tại phường đến ngày 15/3/2019.

Ông Thành hỏi, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ có hiệu lực ngày 15/1/2019 thì ông có phải thực hiện chế độ tập sự nữa không?

Về vấn đề này, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Ngày 29/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/1/2019.

Cụ thể, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Điều 1); Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (Điều 2); và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (Điều 3).

Chế độ tập sự đối với người được tuyển dụng vào công chức cấp xã: Việc tuyển dụng công chức cấp xã được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về Công chức xã, phường, thị trấn (tình trạng còn hiệu lực).được quy định tại Điều 22 Nghị định này và trường hợp miễn tập sự được hướng dẫn tại Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ (tình trạng còn hiệu lực).

Theo đó, người được tuyển dụng vào chức danh công chức cấp xã Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, Văn hoá - xã hội, được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

Đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP tương ứng với chức danh công chức cấp xã được tuyển dụng;

Trong thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc, người được tuyển dụng công chức cấp xã đã làm những công việc phù hợp với nhiệm vụ của chức danh công chức cấp xã được tuyển dụng.

Người được tuyển dụng công chức cấp xã nếu không có đủ các điều kiện quy định nêu trên thì phải thực hiện chế độ tập sự; thời gian người được tuyển dụng đã làm những công việc phù hợp với nhiệm vụ của chức danh công chức cấp xã được tuyển dụng (nếu có) được tính vào thời gian tập sự.

Trường hợp ông Phan Văn Thành có quyết định tuyển dụng công chức cấp xã từ ngày 15/3/2018. Việc tuyển dụng công chức cấp xã đối với ông Thành được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP.quy định tại Điều 22 Nghị định này và trường hợp được miễn, giảm thời gian tập sự được hướng dẫn tại Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BNV.

Trả lời vấn đề ông Thành hỏi, khi Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ có hiệu lực vào ngày 15/1/2019, thì ông Thành có phải thực hiện chế độ tập sự nữa không? Như đã nêu ở phần trên, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP không có nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 112/2011/NĐ-CP; không sửa đổi, bổ sung chế độ tập sự đối với người được tuyển dụng vào công chức cấp xã, do đó không có sự thay đổi chế độ tập sự đang áp dụng đối với ông Thành.

Theo Chinhphu.vn

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin liên quan