Chế độ đối với công chức được cử đi học

Bà Đỗ Thị Thu Thảo (Điện Biên) là công chức, được cơ quan cử đi học, vẫn hưởng nguyên lương, phụ cấp và chế độ thanh toán cho công chức đi học. Tháng 3/2018, bà Thảo sinh con, thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian đi học.

Bà Thảo hỏi, trong thời gian nghỉ thai sản bà vẫn phải đi học, vậy có được hưởng chế độ tiền lương, tiền học phí, phụ cấp, trợ cấp không? Nếu được thì bà phải thực hiện thủ tục gì?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Khoản 3, Điều 37 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 của Chính phủ quy định quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước như sau:

- Được cơ quan quản lý, sử dụng bố trí thời gian và kinh phí theo quy định;

- Được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục;

- Được hưởng các chế độ, phụ cấp theo quy định của pháp luật;

- Được biểu dương, khen thưởng về kết quả xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng.

Cán bộ, công chức, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số, ngoài những quyền lợi được hưởng theo quy định nêu trên còn được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc.

Theo Điều 38 Nghị định này, cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng có trách nhiệm:

- Thực hiện các quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

- Thực hiện quy chế đào tạo và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tham gia khóa học;

- Thực hiện quy định về đền bù chi phí đào tạo.

Trường hợp bà Đỗ Thị Thu Thảo là công chức được cơ quan cử đi học được hưởng nguyên lương, phụ cấp và chế độ thanh toán cho công chức được cử đi học. Tháng 3/2018 bà Thảo sinh con, hưởng chế độ trợ cấp thai sản do BHXH chi trả.

Theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật BHXH thì thời gian nghỉ sinh con bà Thảo được hưởng chế độ thai sản do BHXH chi trả, không phải đến cơ quan làm việc nên không được cơ quan trả lương và các phụ cấp theo lương.

Nhưng trùng với thời gian được cơ quan cử đi học bà Thảo sinh con, thời gian được nghỉ thai sản bà Thảo vẫn phải đi học, thực hiện quy chế đào tạo và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo trong thời gian tham gia khóa học, do đó bà Thảo cần được hưởng các chế độ tiền lương, tiền học phí, phụ cấp, trợ cấp do cơ quan chi trả.

Muốn được thanh toán các chế độ tiền lương, tiền học phí, phụ cấp, trợ cấp do cơ quan cử đi học chi trả, bà Thảo phải có đơn yêu cầu, kèm theo xác nhận của cơ sở đào tạo về thời gian thực tế bà đã đến lớp tham gia khóa học tập trùng lặp với thời gian sinh con gửi đến người đứng đầu cơ quan cử công chức đi học xem xét giải quyết.

Theo Chinhphu.vn

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Bài liên quan
Đang được quan tâm