Thứ hai, 07/12/2020 - 07:44

Căn cứ công nhận thời gian công tác trong ngành Công an

Ông Vũ Ngọc Hân (TPHCM) vào ngành Công an năm 1979. Năm 1990, vì lý do gia đình ông xin nghỉ việc. Khi đó, ông chưa được giải quyết chế độ BHXH.

Sau khi ra khỏi ngành, ông làm việc bên ngoài và có tham gia BHXH. Hiện nay, ông Hân đủ 60 tuổi, chuẩn bị nghỉ làm việc. Ông hỏi, thời gian ông làm việc trong ngành Công an có được công nhận là thời gian công tác có đóng BHXH và được cộng dồn với thời gian đóng BHXH sau này không?

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định:

"Quân nhân, Công an nhân dân (CAND) phục viên, xuất ngũ thôi việc trước ngày 15/12/1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia đóng BHXH bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hoặc các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (bao gồm cả người làm việc tại y tế xã, phường, thị trấn, giáo viên mầm non hoặc người giữ các chức danh ở xã, phường, thị trấn trước ngày 1/1/1995 đã được tính là thời gian đóng BHXH) và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động mà không hưởng chế độ trợ cấp theo một trong các quy định dưới đây thì được cộng nối thời gian công tác trong Quân đội, Công an, cơ yếu trước đó với thời gian công tác có đóng BHXH sau này để tính BHXH:

a) Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ 31/12/1960 trở về trước;

b) Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;

c) Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân là người dân tộc ít người thuộc Quân khu 7, Quân khu 9 tham gia kháng chiến chống Mỹ về địa phương trước ngày 10/01/1982;

d) Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;

đ) Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg;

e) Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, chiến sỹ CAND  tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong CAND đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương;

g) Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Trường hợp quân nhân, CAND phục viên, xuất ngũ, thôi việc từ ngày 15/12/1993 đến ngày 31/12/1994 mà chưa giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên, BHXH một lần thì thời gian tham gia Quân đội, CAND được tính hưởng BHXH".

Trường hợp ông Hân công tác trong CAND từ năm 1979 đến năm 1990 xin nghỉ việc, nếu chưa hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP nêu trên thì được cộng nối thời gian công tác trong CAND trước đó với thời gian công tác có đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH. Đề nghị ông liên hệ với cơ quan BHXH nơi đang đóng BHXH để được hướng dẫn về thủ tục hồ sơ cộng nối thời gian công tác.

Theo Chinhphu.vn
Đáng quan tâm