Cán bộ hưu tham gia công tác tại xã được những phụ cấp gì?

Ông Linh hỏi: Ngoài chế độ theo Nghị định số 29/2013/NĐ-CP, ông có được hưởng các phụ cấp như phụ cấp công vụ, phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực không?

Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hiện hưởng, hàng tháng được hưởng một khoản phụ cấp bằng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm.

Ông Hoàng Văn Linh (Hải Phòng) tham gia quân đội, xuất ngũ và đang hưởng lương hưu. Hiện tại ông là Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã và được UBND xã chi trả phụ cấp theo Nghị định số 29/2013/NĐ-CP, hằng tháng hưởng 100% mức lương bậc 2 của chức danh Chủ tịch Hội cựu chiến binh ông đang đảm nhiệm.

Ông Linh hỏi, ngoài chế độ theo Nghị định số 29/2013/NĐ-CP, ông có được hưởng các phụ cấp như phụ cấp công vụ, phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Ngày 24/4/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Đồng thời Nghị định số 34/2019/NĐ-CP đã bãi bỏ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 8/4/2013 của Chính phủ và bãi bỏ Điều 9, Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định: "Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hiện hưởng, hàng tháng được hưởng một khoản phụ cấp bằng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị định này và không phải đóng BHXH, BHYT. Sau thời gian đủ 5 năm (60 tháng), nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao và không bị kỷ luật trong suốt thời gian này thì được hưởng 100% mức lương bậc 2 của chức danh đảm nhiệm".

Như vậy, căn cứ quy định tại văn bản nêu trên thì trường hợp của ông Hoàng Văn Linh, ngoài chế độ hưu trí còn được hưởng phụ cấp bằng 100% mức lương bậc 1 của chức danh đang đảm nhiệm mà không được hưởng các phụ cấp khác như phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút và phụ cấp công vụ.

Bài liên quan
Đang được quan tâm