1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Cách tính mức hưởng trợ cấp khu vực một lần

Ông Nguyễn Hải (tỉnh Ninh Thuận) đóng BHXH liên tục 41 năm, cộng với thời gian làm nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường K từ tháng 7/1979 đến tháng 7/1983 là 49 tháng, cấp bậc trung sĩ.

Cách tính mức hưởng trợ cấp khu vực một lần - 1

Tại Điểm b khoản 2 Điều 31 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc hướng dẫn cách tính mức trợ cấp một lần đối với trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 21 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được tính như sau:
∑N = ij (0,4 x Hi x Tj x 15%) x Lmin. Trong đó: N: Mức trợ cấp một lần đối với thời gian là hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân đóng BHXH có bao gồm phụ cấp khu vực; Hi: Hệ số phụ cấp khu vực nơi hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân đóng BHXH thuộc diện hưởng phụ cấp quân hàm; Tj: Số tháng đóng BHXH vào quỹ BHXH có bao gồm phụ cấp khu vực hệ số Hi cho thời gian là hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân; 0,4 là hệ số phụ cấp quân hàm binh nhì.

Theo cách tính đó, BHXH địa phương chi trả trợ cấp khu vực một lần cho ông Hải là: 0,7 x 49 x 15% x 1.490.000 đồng x 0,4 = 3.066.420 đồng. Trong đó: 0,7 là hệ số phụ cấp khu vực chiến trường K; 49 là số tháng tham gia chiến đấu tại chiến trường K; 15% là tỉ lệ đóng BHXH; 1.490.000 đồng là mức tiền lương cơ sở; 0,4 là hệ số phụ cấp quân hàm binh nhì.
Ông Hải hỏi, ông có thời gian tham gia chiến đấu tại chiến trường K với quân hàm trung sĩ (hạ sĩ quan), nhưng BHXH địa phương tính mức chi trả nhân với hệ số 0,4 (là hệ số phụ cấp quân hàm binh nhì) có đúng không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Tại Điểm b Khoản 2 Điều 31 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đã quy định cách tính mức hưởng trợ cấp khu vực một lần đối với người lao động có thời gian là hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân thuộc diện hưởng phụ cấp quân hàm được áp dụng công thức chung trong đó hệ số chung là 0,4.

Do đó, trường hợp của ông có thời gian tham gia chiến đấu tại chiến trường K với quân hàm trung sĩ (hạ sĩ quan), BHXH địa phương tính mức chi trả có nhân hệ số 0,4 để tính trợ cấp khu vực một lần đối với ông là đúng quy định.

Theo Chinhphu.vn