13 khác biệt giữa người bận rộn và làm việc hiệu quả

Nhiều người nghĩ rằng để có một ngày làm việc hiệu quả là phải trở nên siêu bận rộn. Đó là một quan niệm sai lầm. Bạn bận rộn không có nghĩa là bạn đang làm việc có hiệu quả, và ngược lại hiệu quả không có nghĩa là phải làm việc cả ngày ở chế độ không ngừng.

13 khác biệt giữa người bận rộn và làm việc hiệu quả - 1

Có những biểu hiện khá rõ ràng để phân biệt hai khái niệm trên:

13 khác biệt giữa người bận rộn và làm việc hiệu quả

Theo Doanh nhân Sài gòn