Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc sẽ được thu hút, tạo nguồn cán bộ

Dân trí Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo Nghị định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Người được lựa chọn sẽ được hưởng chính sách đào tạo, bồi dưỡng; chính sách sử dụng; chính sách tiền lương; chính sách nhà ở...

Theo dự thảo Nghị định, việc thu hút để tạo nguồn cán bộ cho cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện; Đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện; Lực lượng vũ trang.

Tiêu chuẩn khắt khe

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ là sinh viên tốt nghiệp ĐH loại xuất sắc ở các cơ sở đào tạo ĐH trong nước hoặc cơ sở đào tạo ĐH có uy tín ở nước ngoài được các tạp chí thế giới công bố hàng năm; Người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, hoặc bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y dược đang sinh sống, học tập, làm việc ở trong nướ hoặc ở nước ngoài (gọi tắt là “cán bộ khoa học trẻ”).

Các đối tượng này phải đáp ứng tiêu chuẩn chung: Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. Trường hợp thu hút vào đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp nhà nước thì không nhất thiết phải có một quốc tịch, nhưng phải có quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; Có đủ sức khỏe về thể chất và đủ năng lực hành vi dân sự; Có lý lịch rõ ràng theo quy định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức hoặc lực lượng vũ trang.

Về tiêu chuẩn cụ thể thì ngoài các quy định tại Điều 36 Luật cán bộ, công chức năm 2008, Điều 22 Luật Viên chức năm 2010, Điều 12 Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và Điều 21 Luật Công an nhân dân, người được thu hút theo quy định phải có đủ các tiêu chuẩn khác. Cụ thể, đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc thì có tuổi đời không quá 25 tuổi; Đạt giải ba cá nhân trở lên trong kỳ thi lựa chọn học sinh cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế bậc Trung học phổ thông thuộc các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý).

Đối với cán bộ khoa học trẻ thì có tuổi đời không quá 28 tuổi đối với người có trình độ thạc sĩ; không quá 32 tuổi đối với người có trình độ tiến sĩ; tốt nghiệp ĐH từ loại giỏi trở lên; Đạt giải ba cá nhân trở lên trong kỳ thi lựa chọn học sinh cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế bậc Trung học phổ thông thuộc các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý).

Đối với bác sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y dược thì tuổi đời được cộng thêm 03 năm so với quy định nói trên.

Thẩm định kết quả tuyển chọn

Dự thảo Nghị định có nêu rõ, hàng năm các cơ sở giáo dục ĐH có trách nhiệm theo dõi, đánh giá, phân loại sinh viên ĐH có kết quả học tập, rèn luyện xuất sắc ngay từ đầu năm học thứ nhất để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét đưa vào danh sách nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc thuộc đối tượng thực hiện chính sách theo quy định của Nghị định.

Sau khi tốt nghiệp ĐH nếu sinh viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định thì được Bộ Nội vụ hoặc Ban tổ chức Trung ương Đảng giới thiệu với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng để xem xét, tuyển dụng.

Hàng năm, các cơ quan, tổ chức quy định và cơ sở giáo dục ĐH có trách nhiệm phát hiện những cán bộ khoa học trẻ đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định (ưu tiên lựa chọn người tốt nghiệp các ngành kinh tế - kỹ thuật, nghiên cứu khoa học cơ bản, nghiên cứu công nghệ nguồn, quốc phòng, an ninh...) để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, đưa vào danh sách nguồn cán bộ khoa học trẻ thuộc đối tượng thực hiện chính sách theo quy định của Nghị định.

Cán bộ khoa học trẻ đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định thì được Bộ Nội vụ hoặc Ban tổ chức Trung ương Đảng giới thiệu với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng để xem xét, tuyển dụng.

Việc tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc trong khối cơ quan nhà nước ở Trung ương do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thực hiện; ở địa phương do Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện; nếu vào làm việc trong khối cơ quan đảng, tổ chức chính trị - xã hội do người đứng đầu cơ quan, Tổ chức ở Trung ương và Thường trực cấp ủy đảng cấp tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện; nếu vào làm việc trong Lực lượng vũ trang do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm thực hiện.

Theo dự thảo, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quy định ở Nghị định trực tiếp trao đổi hoặc phỏng vấn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ để đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm cần tuyển dụng; Tổ chức thẩm tra lý lịch của sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trước khi quyết định tuyển dụng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ tổ chức thẩm định kết quả tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ thuộc thẩm quyền tuyển dụng của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND cấp tỉnh; Trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng tổ chức định kết quả tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ thuộc thẩm quyền tuyển dụng của Người đứng đầu các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội ở Trung ương và cấp tỉnh.

Dự thảo của Nghị định cũng nhấn mạnh: Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ phải đảm bảo thống nhất, đồng bộ và khả thi trong toàn bộ quá trình phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh; Đối tượng thu hút, tạo nguồn cán bộ được tuyển dụng về làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế khó – xã hội đặc biệt khó khăn thì ngoài các chính sách quy định tại Nghị định còn được hưởng các chính sách, chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi khác theo quy định của pháp luật hiện hành; Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ được thu hút theo quy định của Nghị định này được bổ sung tăng thêm biên chế vào tổng số biên chế của các cơ quan, tổ chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sau thời hạn 3 năm kể từ khi được tuyển dụng, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng có trách nhiệm đánh giá kết quả công tác để làm căn cứ tiếp tục thực hiện chính sách theo quy định của Nghị định. Trường hợp sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ sau khi được thu hút không đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng đưa ra khỏi diện hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định và thực hiện chính sách như đối với các đối tượng tuyển dụng khác theo quy định của pháp luật, nhưng không phải bồi hoàn các khoản chi phí đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi khác đã được hưởng sau khi được tuyển chọn.

Bạn đọc có thể theo dõi và góp ý cho dự thảo Nghị định này tại đây.

Hàng loạt chính sách cho người được chọn

Theo dự thảo Nghị định, người được lựa chọn sẽ được bố trí công tác, tạo điều kiện làm việc; được phân công công việc phù hợp với ngành nghề được đào tạo của sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Được cung cấp trang thiết bị, phương tiện làm việc thuận lợi để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; trường hợp cần thiết sẽ được đầu tư các trang thiết bị đặc biệt để triển khai các chương trình, đề án, đề tài, công trình nghiên cứu khoa học đã được cấp thẩm quyền đánh giá là khả thi; đối với các ngành lĩnh vực đặc thù như: nghệ thuật, thể dục, thể thao, y tế và quốc phòng, an ninh được đầu tư theo yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn, nghề nghiệp; Được tiếp cận, khai thác thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn và nghiên cứu khoa học.

Đối tượng áp dụng chính thu hút, tạo nguồn cán bộ cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tiếp kể từ ngày được tuyển dụng, được xem xét, đặc cách đưa vào diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp huyện trở lên hoặc chuyên gia đầu ngành của các lĩnh vực công tác ở Trung ương và địa phương...

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ sau khi được tuyển dụng chưa được bổ nhiệm ngay vào ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và phong quân hàm sĩ quan quân đội, công an nhưng được hưởng hệ số lương từ 4,4 đến 5,8 đối với đối tượng thu hút cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập; từ 4,6 đến 5,5 đối với đối tượng thu hút vào lực lượng vũ trang.

Ngoài ra các đối tượng này còn được hưởng về chính sách nhà ở; chính sách đào tạo, bồi dưỡng; chính sách tôn vinh.

Nguyễn Hùng

MỚI NHẤT
Tiếp tục khẳng định bằng cấp 3 của phó hiệu trưởng là giả
Tiếp tục khẳng định bằng cấp 3 của phó hiệu trưởng là giả

(Dân trí) - Ngày 29/5, thầy Nay Suin - Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai cho biết, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đã có công văn lần thứ hai khẳng định bằng cấp 3 của ông Nguyễn Khắc Phượng là giả.

Thứ sáu, 29/05/2015 - 04:42

Thượng nghị sĩ Mỹ nói chuyện với sinh viên TPHCM về biển Đông
Thượng nghị sĩ Mỹ nói chuyện với sinh viên TPHCM về biển Đông

(Dân trí) - Trưa nay 29/5, đoàn thượng nghị sĩ Mỹ có chuyến thăm trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM. Đặc biệt, dịp này Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain - Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ dành phần lớn thời gian để nói với sinh viên về biển Đông.

Thứ sáu, 29/05/2015 - 04:40

Sở GD-ĐT TPHCM xét tuyển đặc cách với bằng đại học loại Giỏi
Sở GD-ĐT TPHCM xét tuyển đặc cách với bằng đại học loại Giỏi

(Dân trí) - Những ứng viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng sẽ được xét tuyển đặc cách vào công tác tại đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT TPHCM.

Thứ sáu, 29/05/2015 - 03:14

Cụ bà 73 tuổi trở thành sinh viên năm nhất trường nhạc
Cụ bà 73 tuổi trở thành sinh viên năm nhất trường nhạc

(Dân trí) - Thi đỗ khóa Thanh nhạc tại Trường Âm nhạc Nagoya (một trường đại học tư thục ở tỉnh Nagoya, Nhật Bản), cụ bà 73 tuổi Keiko Kato trở thành tân sinh viên cao tuổi nhất trong lịch sử ngôi trường này. Vậy là cụ đã thực hiện được ước mơ học nhạc bấy lâu của mình.

Thứ sáu, 29/05/2015 - 10:24

Bộ GD-ĐT phát động hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc
Bộ GD-ĐT phát động hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc

(Dân trí) - Sáng 29/5, tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) đã tổ chức lễ mít ting hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2015.

Thứ sáu, 29/05/2015 - 10:20

TPHCM: Không công bố điểm số của học sinh
TPHCM: Không công bố điểm số của học sinh

(Dân trí) - Giáo viên không được công bố tên và điểm số của học sinh dưới bất kỳ hình thức nào trong buổi họp với phụ huynh và sinh hoạt với học sinh.

Thứ sáu, 29/05/2015 - 08:18

Đáp án bài toán “khó nhằn” của Giáo sư Việt tại Pháp
Đáp án bài toán “khó nhằn” của Giáo sư Việt tại Pháp

(Dân trí) - Đề bài, bài toán “khó nhằn” của Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng tại Đại học Pháp mà Dân trí đăng tải dành cho học sinh đã nhận được rất nhiều lời giải của độc giả với nhiều cách khác nhau. Dưới đây là đáp án của bài toán “khó nhằn” này.

Thứ sáu, 29/05/2015 - 08:02

Phụ huynh phát hiện “sách lậu” trà trộn vào trường học
Phụ huynh phát hiện “sách lậu” trà trộn vào trường học

(Dân trí) - Một lượng sách lớn cung cấp cho các em học sinh từ lớp 1 đến hết lớp 11 đang bị “in lậu” để trà trộn vào các trường học trên địa bàn Thủ đô, gây khó khăn cho nhà phát hành.

Thứ sáu, 29/05/2015 - 07:51

Học nói tiếng Anh trôi chảy, kỹ năng sống tại Trại hè Keylinks
Học nói tiếng Anh trôi chảy, kỹ năng sống tại Trại hè Keylinks

Là một đơn vị trẻ, tiền thân là Câu lạc bộ Tiếng Anh Keylinks tại Tây Hồ - Hà Nội do đội ngũ giáo viên tu nghiệp tại Canada và Australia giảng dạy, Công ty Cổ phần Giáo dục Keylinks đang nỗ lực mang lại cho học sinh Việt Nam những giải pháp tối ưu trong học tập và trải nghiệm tiếng Anh, cũng như cơ hội học tập tại nước ngoài.

Thứ sáu, 29/05/2015 - 07:30

Những lưu ý quan trọng cho thí sinh dự thi vào Đại học Quốc gia Hà Nội
Những lưu ý quan trọng cho thí sinh dự thi vào Đại học Quốc gia Hà Nội

(Dân trí) - Ngày 30/5 tới, hơn 45.350 thí sinh đăng ký dự thi bài thi đánh giá năng lực xét tuyển đại học chính quy đợt 1 vào ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ so tài. Một kỳ thi mới, một cách thi mới nên thí sinh sẽ còn nhiều bỡ ngỡ. Để tránh mất điểm trong thi, ĐH Quốc gia Hà Nội đã có những lưu ý quan trọng đối với thí sinh.

Thứ sáu, 29/05/2015 - 06:21

Thi thử THPT quốc gia: Quá nhiều điểm liệt
Thi thử THPT quốc gia: Quá nhiều điểm liệt

Kỳ thi thử THPT quốc gia vừa qua tại TP HCM cho kết quả đáng lo: rất nhiều điểm dưới 1

Thứ sáu, 29/05/2015 - 05:56

Bắt khẩn cấp Trưởng phòng GD-ĐT làm lộ đề thi công chức
Bắt khẩn cấp Trưởng phòng GD-ĐT làm lộ đề thi công chức

(Dân trí) - Tối ngày 28/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt khẩn cấp ông Lê Quang Dẫn – Trưởng phòng GD-ĐT thị xã Gia Nghĩa về tội làm lộ bí mật công tác.

Thứ sáu, 29/05/2015 - 05:47

ĐÁNG QUAN TÂM
Bộ Giao thông Vận tải đề nghị thẩm tra học vị Tiến sĩ ông Trần Đình Bá
Bộ Giao thông Vận tải đề nghị thẩm tra học vị Tiến sĩ ông Trần Đình Bá

(Dân trí) - Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi tới một số cơ quan chức năng về việc một số báo đưa thông tin sai sự thật liên quan đến Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Trong công văn, Bộ Giao thông Vận tải có đề nghị Bộ GD-ĐT thẩm tra học vị Tiến sĩ ông Trần Đình Bá.

Thứ năm, 28/05/2015 - 03:25

Nữ sinh khóc nấc kể chuyện bị bạn đánh hội đồng ngay tại trường
Nữ sinh khóc nấc kể chuyện bị bạn đánh hội đồng ngay tại trường

(Dân trí) - Theo lời kể của nữ sinh tội nghiệp, sau trận đánh buổi sáng, buổi chiều cùng ngày, em lại bị nhóm nữ sinh gọi ra sau trường đánh tiếp trận thứ hai.

Thứ năm, 28/05/2015 - 02:20

Tạm dừng xét “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2015 cho sinh viên
Tạm dừng xét “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2015 cho sinh viên

(Dân trí) - Ngày 28/5, Bộ GD-ĐT thông báo tạm dừng xét “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2015 cho sinh viên.

Thứ năm, 28/05/2015 - 01:59

Thông tư 30: Nỗi buồn khen thưởng cuối năm
Thông tư 30: Nỗi buồn khen thưởng cuối năm

Do cách áp dụng Thống tư 30 mỗi trường một khác nên nhiều em có thành tích học tập tốt nhưng không được khen, nhưng có trường học sinh kém được khen?

Thứ năm, 28/05/2015 - 12:54

Không phải đóng học phí 1,5 năm học tại Cộng hòa Pháp
Không phải đóng học phí 1,5 năm học tại Cộng hòa Pháp

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1 Pháp, được sự đồng ý của Bộ GD-ĐT hai trường thực hiện tuyển sinh khóa 5, chương trình đào tạo liên thông Cử nhân – Thạc sỹ, chuyên ngành “Định phí Bảo hiểm và Tài chính – Actuary”.

Thứ năm, 28/05/2015 - 12:03

Khen thưởng trẻ mầm non bằng... sữa hết hạn
Khen thưởng trẻ mầm non bằng... sữa hết hạn

(Dân trí) - Ngày 28/5, tin từ Trường mầm non Sao Mai (xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết vừa thu hồi một số sản phẩm sữa (loại sữa bịch) bị hết hạn đã phát thưởng cho học sinh trường tại lễ tổng kết vừa diễn ra.

Thứ năm, 28/05/2015 - 10:52

Hà Nội: Yêu cầu báo cáo vụ nữ sinh đánh bạn ngay trong trường
Hà Nội: Yêu cầu báo cáo vụ nữ sinh đánh bạn ngay trong trường

(Dân trí) - Cơ quan quản lý giáo dục vừa yêu cầu Phòng Giáo dục huyện Đông Anh (Hà Nộ) cùng ban giám hiệu Trường THCS Uy Nỗ xử lý nghiêm vụ việc nữ sinh đánh bạn ngay trong trường.

Thứ năm, 28/05/2015 - 09:07

Đại học Quốc gia Hà Nội: Hai phương án tuyển sinh của Khoa Quốc tế
Đại học Quốc gia Hà Nội: Hai phương án tuyển sinh của Khoa Quốc tế

Được thành lập từ năm 2002, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức các chương trình đào tạo theo các nhóm ngành kinh tế, kinh doanh, quản lí, công nghệ thông tin bằng các thứ tiếng Anh, Nga, Pháp ... ở bậc đại học và sau đại học.

Thứ năm, 28/05/2015 - 09:03

Cao thủ nhí Tiếng Anh lớp 7 “ngồi nhầm” lớp 12 chia sẻ bí quyết đạt 885/900 TOEFL Junior
Cao thủ nhí Tiếng Anh lớp 7 “ngồi nhầm” lớp 12 chia sẻ bí quyết đạt 885/900 TOEFL Junior

Vũ Hoàng Minh, cậu bé tài năng Tiếng Anh với những thành tích kinh ngạc: 7 năm học sinh giỏi, giải 3 cấp thành phố Olympic tiếng Anh năm 2012, 885/900 TOEFL Junior năm 2014, thi thử TOEIC đạt 930/990 vào đầu năm 2015, cậu bé còn đạt chứng chỉ B1, B2 (Chứng chỉ Quốc tế ESOL theo khung chuẩn châu Âu- Cambridge).

Thứ năm, 28/05/2015 - 09:00

Mời thử sức với bài toán "khó nhằn" của Giáo sư Việt tại Pháp
Mời thử sức với bài toán "khó nhằn" của Giáo sư Việt tại Pháp

(Dân trí) - Bài toán được đề xuất bởi GS Nguyễn Tiến Dũng (Đại Học Toulouse Pháp , thí sinh nhỏ tuổi nhất đạt Huy chương vàng IMO của Việt Nam (năm 14 tuổi ) cho kì thi tìm kiếm tài năng toán học trẻ do trung tâm Hexagon tổ chức.

Thứ năm, 28/05/2015 - 08:09

40 ngày hè cho bé thêm trưởng thành
40 ngày hè cho bé thêm trưởng thành

Với nhiều phụ huynh, những ngày hè ngắn ngủi không chỉ là thời gian để con được thoải mái vui chơi sau hai học kỳ vất vả mà còn là thời điểm tuyệt vời giúp con trưởng thành hơn thông qua việc phát triển kỹ năng sống phù hợp với từng lứa tuổi.

Thứ năm, 28/05/2015 - 08:00

Xôn xao mùa chia tay
Xôn xao mùa chia tay

Những ngày cuối tháng 5, các trường THPT trong cả nước đồng loạt tổ chức lễ bế giảng năm học. Bên cạnh những hình ảnh khóc cười, viết lưu bút chia tay... gắn với sự trong sáng, mộng mơ của tuổi học trò, mùa bế giảng năm nay còn có những điều khiến phụ huynh sốc.

Thứ năm, 28/05/2015 - 07:58