Trường Đại học Y tế công cộng tuyển sinh sau đại học năm 2021

(Dân trí) - Năm 2021 Trường Đại học Y tế công cộng tuyển sinh Tiến sĩ Y tế công cộng, Tiến sĩ Quản lý bệnh viện, Chuyên II Tổ chức quản lý y tế, Chuyên khoa I Y tế công cộng, Thạc sĩ Y tế công cộng, Thạc sĩ Quản lý bệnh viện và Thạc sĩ Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Trường Đại học Y tế công cộng tuyển sinh sau đại học năm 2021 - 1

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh và đào tạo năm học 2021-2022, Trường Đại học Y tế công cộng dự kiến tổ chức tuyển sinh Tiến sĩ Y tế công cộng, Tiến sĩ Quản lý bệnh viện, Chuyên II Tổ chức quản lý y tế, Chuyên khoa I Y tế công cộng, Thạc sĩ Y tế công cộng, Thạc sĩ Quản lý bệnh viện và Thạc sĩ Kỹ thuật xét nghiệm y học, hình thức đào tạo chính quy.

Trường Đại học Y tế công cộng tuyển sinh sau đại học năm 2021 - 2

Với loại hình Tiến sĩ y tế công cộng và Tiến sĩ Quản lý bệnh viện, nhà trường sẽ tổ chức xét tuyển, dự kiến tổ chức làm hai đợt: đợt 1 từ 10-15/9/2021, đợt 2 từ 13-16/12/2021

Với các loại hình tuyển sinh sau đại học còn lại, nhà trường sẽ tổ chức thi tuyển. Thời gian ôn thi dự kiến vào tháng 6-7/2021; thời gian thi tuyển dự kiến vào ngày 20-22/8/2021.

Đối tượng tuyển sinh và môn thi tuyển/xét tuyển cho từng loại hình được trình bày trong bảng dưới đây.

Bảng: Môn thi tuyển/ xét tuyển và đối tượng tuyển sinh sau đại học của Trường Đại học Y tế công cộng năm 2021

TT

Ngành học

Môn thi tuyển/xét tuyển

Đối tượng thi tuyển

1

Tiến sĩ Y tế công cộng

- Trình bày đề cương nghiên cứu

- Tiếng Anh

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc thạc sĩ ngành đúng: Y tế công cộng.

Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc thạc sĩ ngành phù hợp (các ngành còn lại trong danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo): phải có chứng chỉ chương trình Bổ sung kiến thức chuyên ngành Y tế công cộng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trong thời hạn 5 năm tính đến ngày xét tuyển.

2

Tiến sĩ Quản lý Bệnh viện

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc thạc sĩ ngành đúng: Quản lý/Quản trị bệnh viện, Quản lý Y tế, Tổ chức và quản lý Y tế.

Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc thạc sĩ ngành phù hợp (các ngành còn lại trong danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo) phải có chứng chỉ chương trình Bổ sung kiến thức chuyên ngành quản lý y tế do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trong thời hạn 5 năm tính đến ngày xét tuyển.

3

Thạc sĩ Y tế công cộng

- Toán thống kê

- Dịch tễ, Sức khỏe môi trường

- Tiếng Anh

Yêu cầu về văn bằng:

- Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành đúng: ngành Y tế công cộng.

- Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần (những ngành thuộc khối ngành sức khỏe, trừ ngành Y tế công cộng) và ngành khác (những ngành còn lại trong danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017) phải có chứng chỉ chương trình bổ sung kiến thức chuyên ngành Y tế công cộng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trong thời hạn 5 năm tính đến ngày dự thi tuyển sinh.

Yêu cầu về thâm niên công tác:

- Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành đúng và ngành gần có bằng loại Khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

- Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành đúng và ngành gần không có bằng tốt nghiệp loại Khá trở lên phải có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế tính đến ngày dự thi tuyển sinh.

- Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành khác phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Y tế tính đến ngày dự thi tuyển sinh.

4

Thạc sĩ Quản lý Bệnh viện

-Toán thống kê

- Tổ chức Quản lý Y tế

- Tiếng Anh

Yêu cầu về văn bằng:

- Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành đúng: ngành Y tế công cộng.

- Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần (những ngành thuộc khối ngành sức khỏe, trừ ngành Y tế công cộng) và ngành khác (những ngành còn lại trong danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017) phải có chứng chỉ chương trình bổ sung kiến thức chuyên ngành Y tế công cộng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trong thời hạn 5 năm tính đến ngày dự thi tuyển sinh

Yêu cầu về thâm niên công tác:

- Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành đúng và ngành gần có bằng loại Khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

- Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành đúng và ngành gần không có bằng tốt nghiệp loại Khá trở lên phải có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế tính đến ngày dự thi tuyển sinh

- Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành khác phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Y tế tính đến ngày dự thi tuyển sinh.

5

Thạc sĩ Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

-Sinh học

Tổ hợp môn chuyên ngành (Vi sinh - Hóa sinh - Huyết học)

Tiếng Anh

Yêu cầu về văn bằng:

- Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành đúng: ngành KTXNYH.

- Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần (những ngành thuộc khối ngành sức khỏe, trừ ngành KTXNYH) và ngành sinh học, công nghệ sinh học, hóa học, công nghệ hóa học, Dược phải có chứng chỉ chương trình bổ sung kiến thức chuyên ngành KTXNYH do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trong thời hạn 5 năm tính đến ngày dự thi tuyển sinh.

Yêu cầu về thâm niên công tác:

- Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành đúng và ngành gần có bằng loại Khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

- Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành đúng và ngành gần không có bằng tốt nghiệp loại Khá trở lên phải có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế.

6

Chuyên khoa cấp I Y tế công cộng

-Toán thống kê

-Tổ chức Quản lý Y tế

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành Y tế công cộng.

- Thí sinh có bằng đại học thuộc khối ngành sức khỏe (trừ ngành Y tế công cộng) và ngành khác (trong danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017) phải có chứng chỉ Bổ sung kiến thức chuyên ngành Y tế công cộng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trong thời hạn 5 năm tính đến ngày dự thi tuyển sinh.

- Kinh nghiệm thâm niên công tác: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực y tế tính đến ngày dự thi tuyển sinh

7Chuyên khoa cấp II Tổ chức Quản lý Y tế

- Tổ chức Quản lý Y tế

- Tiếng Anh

- Về thâm niên chuyên môn để dự thi: Sau khi tốt nghiệp Chuyên khoa I ( CKI) hoặc 36 tháng sau khi tốt nghiệp đối với người có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ và Bác sĩ nội trú bệnh viện (thuộc khối ngành sức khỏe)

- Về văn bằng: Những người có bằng CKI hoặc Thạc sĩ hoặc Bác sĩ nội trú thuộc khối ngành sức khỏe (trừ 3 ngành tương ứng) phải có chứng chỉ lớp Bổ sung kiến thức chuyên ngành YTCC do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trong thời hạn 5 năm tính đến ngày dự thi tuyển sinh.

Danh mục ngành tương ứng: Tổ chức quản lý Y tế, Quản lý bệnh viện, Y tế công cộng...

Thông tin về hồ sơ, lệ phí và hình thức đăng ký dự thi được đăng tải chi tiết tại trang thông tin tuyển sinh của trường: tuyensinh.huph.edu.vn

Thí sinh đăng ký dự thi nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Phòng Quản lý đào tạo (Phòng A114), Trường Đại học Y tế công cộng, 1A Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 024 6266 2335.

Thí sinh có nhu cầu giải đáp về thông tin tuyển sinh vui lòng liên hệ với trường Đại học Y tế công cộng theo các địa chỉ sau để được hỗ trợ tư vấn:

Trực tiếp tại Phòng Quản lý đào tạo (Phòng A114), Trường Đại học Y tế công cộng, 1A Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024 6266 2335. Email: dtsdh@huph.edu.vn

Website: https://tuyensinh.huph.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/truongdaihocytecongconghuph

Đang được quan tâm