Trách nhiệm, tính tiền phong của cán bộ, đảng viên trước các vấn đề hệ trọng của đất nước

Vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên luôn có một vị trí rất quan trọng. Trong kháng chiến, trước những tình thế khó khăn đòi hỏi cả sự hy sinh xương máu, ý chí cách mạng, tinh thần trách nhiệm, nhuệ khí của người cộng sản không bao giờ lung lay. Trong hòa bình, những lúc gian khó, phức tạp, trước những vấn đề nhạy cảm của đất nước, đại đa số cán bộ, đảng viên đã thể hiện rõ ý chí, quyết tâm, tính tiền phong gương mẫu... Thế nhưng thực tế cũng cho thấy, trước yêu cầu mới ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, ở những thời điểm khó khăn của đất nước, vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của một bộ phận đảng viên không phải không có vấn đề.

Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên đó chính là sự “kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân”(1). Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ rằng: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “Cộng sản” mà ta được họ yêu mến"(2). Thực tế lịch sử đã chứng minh, quần chúng chỉ thực sự yêu mến, tin tưởng và nghe theo những cán bộ, đảng viên có tư cách, đạo đức, có trách nhiệm với nhân dân, với sự nghiệp chung của đất nước. Trả lời phỏng vấn báo chí nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh: “Cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm… thì dân mới tin”. Tổng Bí thư cũng khẳng định: “Bất kỳ đường lối, chủ trương nào của Đảng muốn được thực hiện thành công, thì trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu”.


Lễ khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV diễn ra tại Tòa nhà Quốc hội ngày 21-5-2018. Ảnh: ANTĐ

Lễ khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV diễn ra tại Tòa nhà Quốc hội ngày 21-5-2018. Ảnh: ANTĐ

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng, trong gần 90 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên quan tâm, chăm lo giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng phát huy vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các đảng bộ, chi bộ đã có nhiều chủ trương, biện pháp quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu để đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng kịp thời với yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng. Trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, mặc dù số lượng đảng viên chưa nhiều nhưng do phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của các đảng viên nên Đảng ta đã đoàn kết, động viên, phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân, đánh thắng kẻ thù xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà. Sau giải phóng, đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, đội ngũ cán bộ, đảng viên có sự phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Nhờ phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên mà Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN....

Những thành tựu có ý nghĩa rất quan trọng ấy không ai có thể phủ nhận. Nhưng bên cạnh đó một bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng vẫn còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém. Đúng như Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đánh giá. “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước". Cùng với đó, vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trước những vấn đề, ở những thời điểm khó khăn, phức tạp của đất nước có biểu hiện suy giảm... Thực tế đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng và chế độ. Mặt khác, đó còn là điều kiện để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Đặc biệt, qua một số vụ việc nảy sinh trong đời sống xã hội những năm gần đây cho thấy, việc phát huy vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên đang có những diễn biến mới đáng lưu tâm. Rõ nhất là tại một số cơ quan công quyền, do trình độ, năng lực hạn chế, do thiếu trách nhiệm, thiếu tính tiền phong gương mẫu nên không ít cán bộ, đảng viên chưa làm tròn chức trách, nhiệm vụ. Trong công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, nhiều tổ chức Đảng, đảng viên do thiếu trách nhiệm nên đã đưa ra những nội dung chưa đúng, chưa trúng và không phù hợp với tình hình thực tế đất nước, nhất là những nội dung, nhiệm vụ, vấn đề hệ trọng, nhạy cảm. Đây là một trong những nguyên nhân làm nảy sinh những vấn đề bức xúc, phức tạp trong xã hội.

Tại các cơ sở, không ít cán bộ, đảng viên thiếu tinh thần trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao, thiếu tính tiền phong gương mẫu trước quần chúng nhân dân. Không chỉ thiếu trách nhiệm trong công việc, thiếu tính tiền phong gương mẫu trước quần chúng, bản thân những cán bộ, đảng viên này còn vi phạm nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước. Chẳng những không gương mẫu thực hiện, không tham gia tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân mà nhiều đảng viên còn a dua, vào hùa, theo đuôi quần chúng, phát ngôn trái với quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước. Bộ Chính trị đã có Quy định 102-QĐ/TW và UBKT Trung ương đã có hướng dẫn thực hiện rất cụ thể về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, trong đó có nội dung xác định trách nhiệm của đảng viên trong tuyên truyền, giáo dục, quản lý vợ (chồng), con, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước. Mặc dù vậy nhưng nhiều đảng viên đã không làm tròn trách nhiệm, vẫn để vợ (chồng), con, có hành vi vi phạm pháp luật hoặc tham gia vào các hoạt động trái pháp luật. Và thực tế đã có những cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật do liên đới trách nhiệm.

Nội dung, yêu cầu của tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong của đảng viên có những điểm chung cơ bản, nhưng trong mỗi thời kỳ, do yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, mà tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên có những nội dung, yêu cầu cụ thể. Đặc biệt, trước tình hình và nhiệm vụ mới hiện nay, nói đến tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên không thể là hô hào một cách chung chung mà cần phải được thể hiện bằng những tiêu chuẩn rất cụ thể về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong và trình độ, năng lực. Mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên phải đối chiếu theo các tiêu chuẩn để tự nhìn nhận, soi xét lại mình, tự điều chỉnh suy nghĩ, hành động của bản thân.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhớ, quần chúng luôn soi xét, lắng nghe xem cán bộ, đảng viên nói gì, làm gì, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn, tình huống phức tạp của đất nước. Mỗi lời nói, mỗi hành động của cán bộ, đảng viên, mỗi quyết sách của Đảng, của chính quyền đưa ra đều ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của Đảng, tới lòng tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền. Hành động nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững niềm tin, không hoang mang, dao động, đi đầu trong công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các giải pháp và tiền phong gương mẫu trong tổ chức thực hiện giải quyết những khó khăn, thử thách ngay tại cơ sở của mỗi cán bộ, đảng viên có tác động rất tích cực đến quần chúng nhân dân. Việc đưa ra những quyết sách kịp thời, đúng đắn, sáng tạo để lãnh đạo, điều hành đất nước đi đúng hướng của Đảng, của chính quyền sẽ góp phần rất quan trọng củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào Đảng, vào chế độ XHCN. Ngược lại, nếu trước những vấn đề hệ trọng của đất nước mà cán bộ, đảng viên không phát huy được vai trò trách nhiệm, thiếu tính tiền phong gương mẫu, hoang mang, dao động thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân. Do đó, hơn lúc nào hết, càng trong gian khó, hiểm nguy, phức tạp thì càng đòi hỏi người cán bộ, đảng viên phải thể hiện rõ ý chí, quyết tâm, vai trò trách nhiệm và tính tiền phong gương mẫu của mình.

Theo Kim Lân

Báo Quân đội nhân dân

MỚI NHẤT
Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực – ý chí, cách làm và hiệu quả
Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực – ý chí, cách làm và hiệu quả

Mấy năm gần đây, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trong đó một trong những nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu là phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cuộc chiến này đã được cả xã hội đồng thuận đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng chỉ đạo: “Cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, không ai có thể đứng ngoài được”. Để góp phần nhìn lại chặng đường vừa qua và góp ý những giải pháp cho công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới, Báo Quân đội nhân dân xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc loạt bài “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực-ý chí, cách làm và hiệu quả”.

Chủ nhật, 24/06/2018 - 08:39

Để nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống
Để nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống

Để nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống

Chủ nhật, 24/06/2018 - 07:00

Thay vì phê phán, hãy đưa ra giải pháp
Thay vì phê phán, hãy đưa ra giải pháp

Vai trò của nhà báo sẽ phải có sự thay đổi. Từ chỗ nhà báo nêu ý kiến của mình là chính giờ chuyển sang hình thức ý kiến của nhà báo cùng với ý kiến của người dân và ý kiến của các nhà khoa học để đưa ra giải pháp.

Thứ bảy, 23/06/2018 - 06:00

Khi quan chức đi nước ngoài như… đi chợ
Khi quan chức đi nước ngoài như… đi chợ

(Dân trí) - Thông tin gần đây của Thanh tra Chính phủ về việc quản lý công tác đi nước ngoài của một số bộ, cơ quan ngang bộ giai đoạn 2012-2016 khiến dư luận thấy sốc nặng.

Thứ sáu, 22/06/2018 - 07:00

Vẫn còn những khoảng tối trong vụ án về Vũ “nhôm”
Vẫn còn những khoảng tối trong vụ án về Vũ “nhôm”

(Dân trí) - Với những “quyền uy” tới mức không tưởng, dư luận có quyền đặt nghi vấn, có ai đó “chống lưng” cho Vũ “nhôm

Thứ năm, 21/06/2018 - 03:00

Đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Thứ năm, 21/06/2018 - 06:00

Trường học trước cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0
Trường học trước cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0

(Dân trí) - Trước cuộc cách mạng khoa học 4.0, công nghệ thông tin (CNTT) đã phát huy thế mạnh và ngày càng hữu hiệu ở nhiều lĩnh vực. Với trường học, việc ứng dụng CNTT vào mọi hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập đang được các cấp quản lý giáo dục lưu tâm và bước đầu phát huy hiệu quả.

Thứ tư, 20/06/2018 - 11:33

Xây dựng sai phép, không phép: Cần xử lý nghiêm cán bộ
Xây dựng sai phép, không phép: Cần xử lý nghiêm cán bộ

(Dân trí) - Cùng với việc cưỡng chế các công trình không phép, sai phép, dư luận mong rằng, cần kỷ luật thích đáng đúng người, đúng tội, kể cả xử lý hình sự, không thể xử lý cán bộ kiểu thí tốt như một số vụ việc vừa qua.

Thứ ba, 19/06/2018 - 07:00

34.000 người đã ở đâu? Sống như thế nào?
34.000 người đã ở đâu? Sống như thế nào?

Số phận của những người tù sau đặc xá hôm qua đã được nhắc tới trước Quốc hội với một thực tế day dứt: “Phải chịu sự kỳ thị nặng nề của xã hội, rất khó để xin được việc làm, tự ti, bi quan, chán nản, thậm chí, buộc phải bỏ quê đi sinh sống ở nước khác và dễ tái phạm tội lại”.

Thứ ba, 19/06/2018 - 07:00

Tiền và văn hóa!
Tiền và văn hóa!

Trùng tu, tôn tạo di tích hay xây mới cổng làng hoành tráng nếu chỉ đơn thuần là “tư duy dự án” sẽ làm lu mờ những giá trị văn hóa, lịch sử...

Thứ hai, 18/06/2018 - 12:00

Thái Lan đang xuất khẩu phở Việt- dòng tin không thể bỏ qua!
Thái Lan đang xuất khẩu phở Việt- dòng tin không thể bỏ qua!

“Phở Việt của Thái Lan đang là best- seller ở Mỹ”. 11 từ tất cả cho dòng tin không thể không suy nghĩ này. Dòng tin ấy cho biết chúng ta đang “mất” những thứ tưởng là số 1, là thuần Việt nhất.

Chủ nhật, 17/06/2018 - 08:00

Chiếm dụng hàng ngàn tỉ đồng phí bảo trì chung cư mà vẫn “ung dung” được sao?
Chiếm dụng hàng ngàn tỉ đồng phí bảo trì chung cư mà vẫn “ung dung” được sao?

Trong báo cáo gửi Thủ tướng về tình trạng cư dân khiếu nại, phản đối chủ đầu tư tại các dự án bất động sản hiện nay, Bộ Xây dựng đã có đề xuất Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức điều tra, khởi tố, truy cứu trách nhiệm đối với các chủ thể có hành vi vi phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư.

Thứ bảy, 16/06/2018 - 06:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Truyền thông trên mạng xã hội: Ngăn ngừa, đẩy lùi thông tin sai trái, bịa đặt trên internet
Truyền thông trên mạng xã hội: Ngăn ngừa, đẩy lùi thông tin sai trái, bịa đặt trên internet

Nhằm thiết thực kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2018), ngày 13/6, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (Hà Nội), Đoàn thanh niên Khối các cơ quan Trung ương tổ chức tọa đàm khoa học “Truyền thông trên mạng xã hội”.

Thứ năm, 14/06/2018 - 10:02

Bệnh thành tích!
Bệnh thành tích!

Bệnh thành tích, trong một góc nhìn không thuận chiều, suy cho cùng phải gọi đó là bệnh giả dối, gian dối nhằm mục đích vụ lợi. Tác hại của nó rất nghiêm trọng, thậm chí đặc biệt nghiêm trọng.

Thứ tư, 13/06/2018 - 07:00

Chuyện hợp lòng dân
Chuyện hợp lòng dân

(Dân trí) - Có lẽ hiếm quốc gia nào mà trong cách hành xử, làm việc giữa chính quyền và người dân không chỉ phải đúng tình, đúng lý mà còn hợp lòng dân. Xin lấy việc giải phóng mặt bằng Đường 2,5 đoạn qua phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội làm ví dụ.

Thứ ba, 12/06/2018 - 03:11

Chuẩn hóa trình độ, đãi ngộ hợp lý
Chuẩn hóa trình độ, đãi ngộ hợp lý

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được đưa ra lấy ý kiến tại Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV là chính sách đối với đội ngũ giáo viên, trọng tâm là vấn đề chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và bảo đảm chế độ tiền lương cho giáo viên.

Thứ ba, 12/06/2018 - 07:00

Bình tĩnh, tỉnh táo, tránh bị lôi kéo, kích động dẫn đến vi phạm pháp luật
Bình tĩnh, tỉnh táo, tránh bị lôi kéo, kích động dẫn đến vi phạm pháp luật

Ngày 10-6, sau khi xuất hiện những lời kêu gọi biểu tình phản đối Dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và Luật An ninh mạng, một số người dân do bị kích động hoặc thiếu hiểu biết đã tham gia tuần hành, tụ tập trái phép ở một số địa phương, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Thứ hai, 11/06/2018 - 07:22

Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết
Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ bảy khóa XII của Đảng phải được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng; khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết.

Thứ hai, 11/06/2018 - 12:00

Khoe của
Khoe của

Khoe khoang là đặc tính của muôn loài chẳng cứ gì con người. Con cá khoe sắc, con chim khoe giọng, “con gà tức nhau tiếng gáy”... Riêng con người khoe khoang sự giàu có, giỏi giang kiến thức. Vài trường hợp đặc biệt vừa giỏi giang, giàu có lại vừa xinh đẹp. Ấy là các hoa hậu quý bà. Rất đáng mang khoe.

Chủ nhật, 10/06/2018 - 07:00

Chất vấn và hậu chất vấn
Chất vấn và hậu chất vấn

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, sôi động, thể hiện trách nhiệm cao trước cử tri, chiều qua (6-6), Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV hoàn thành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn.

Thứ bảy, 09/06/2018 - 10:00

Đại biểu không thỏa mãn với câu trả lời của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung về "vấn nạn" xâm hại trẻ em
Đại biểu không thỏa mãn với câu trả lời của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung về "vấn nạn" xâm hại trẻ em

Chiều 5.6, trong phiên trả lời chất vấn, Bộ trưởng LĐTBXH Đào Ngọc Dung đưa ra nhiều giải pháp để ngăn chặn vấn nạn bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em, tuy nhiên nhiều đại biểu giơ biển tranh luận.

Thứ bảy, 09/06/2018 - 07:00

Sao nguyên Giám đốc BV Đa khoa Hòa Bình không bị đề nghị khởi tố
Sao nguyên Giám đốc BV Đa khoa Hòa Bình không bị đề nghị khởi tố

(Dân trí) - Đâu là lý do khiến nguyên giám đốc BV Đa khoa Hòa bình chỉ bị kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm như những bác sĩ và điều dưỡng khác? Dù rằng, những sai phạm, trách nhiệm người đứng đầu của ông Dương là rất nặng nề, nhưng vẫn không bị khởi tố.

Thứ sáu, 08/06/2018 - 10:00

Tư tưởng yêu nước, thương dân trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tư tưởng yêu nước, thương dân trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Yêu nước, thương dân là những nội dung cơ bản trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có ý nghĩa lịch sử và giá trị nhân văn sâu sắc. Tư tưởng thi đua ái quốc của Người dựa chắc trên nền tảng truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

Thứ sáu, 08/06/2018 - 04:00

Giải pháp lâu dài là phải ổn định đời sống cho bà con vùng biển
Giải pháp lâu dài là phải ổn định đời sống cho bà con vùng biển

Trước câu hỏi của đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai): Bộ có chủ trương gì để khuyến khích bà con bám biển?, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng, đây là câu hỏi rất khó, một mình Bộ LĐ-TB&XH không làm được. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh giải pháp lâu dài là phải ổn định đời sống cho bà con vùng biển.

Thứ năm, 07/06/2018 - 07:00