Bạn đọc viết

Ngày giỗ Tổ

(Dân trí) - Ngày giỗ Tổ ta tự hỏi mình Đã làm gì cho Đất Nước yêu thương

Ngày giỗ Tổ

Uống nước nhớ nguồn

Mấy ngàn năm ông cha gìn giữ

Cho Đất Nước có ngày giỗ Tổ

Con cháu đời đời tưởng nhớ tiền nhân.

Sinh ra đời ai cũng có quê hương

Dẫu đói nghèo nơi ấy là cội nguồn

Chín mươi triệu người con hướng về đất Tổ

Lòng thành dâng những nén nhang.

Ngày giỗ Tổ ta tự hỏi mình

Đã làm gì cho Đất Nước yêu thương

Đã làm gì để giữ hồn dân tộc

Không thẹn lòng với các bậc tiền nhân?

Ôi, Đất Nước mấy nghìn năm

Vẫn thắm tươi dòng máu Lạc Hồng

Hãy chung sức cùng đồng bào yêu quí

Cho Đất Nước này mãi mãi mùa xuân!

Nguyễn Duy Xuân