Chủ tịch tỉnh Bắc Giang chỉ đạo quyết liệt chống tham nhũng và xử lý sai phạm!

Dân trí Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh đã yêu cầu cả hệ thống chính trị trong tỉnh vào cuộc để chấn chỉnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng sau một số vấn đề tồn tại như chế độ trách nhiệm chưa rõ ràng, còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm.
>>Bắc Giang: Có hay không việc “bảo kê” cho cát tặc hoành hành tại huyện Lục Nam?
>>Chủ tịch tỉnh Bắc Giang quyết liệt yêu cầu làm rõ vụ 3 em nhỏ chết đuối thương tâm!
>>Tóm gần 6000 “hung thần” đường bộ, nạn quá khổ, quá tải bị chặn đứng tại Bắc Giang!

Thời gian qua, công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; được các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện và đạt được những kết quả nhất định. Công tác thanh tra có sự chuyển biến tích cực, tập trung vào các vấn đề bức xúc, được dư luận xã hội quan tâm.

Từ đó, ngày 17/12, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, ông Nguyễn Văn Linh mới đây đã ký ban hành chỉ thị về chấn chỉnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Qua thanh tra đã phát hiện, xử lý nhiều sai phạm trong quản lý kinh tế - xã hội. Sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra có sự chuyển biến. Trong công tác phòng, chống tham nhũng từ tỉnh đến cấp huyện và gắn vào các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực và bước đầu phát huy tác dụng. Việc thực hiện công khai, dân chủ tại các cơ quan, đơn vị ngày càng tốt hơn, vai trò giám sát của nhân dân ngày càng được đề cao và đi vào thực chất.

Tuy nhiên, công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: kế hoạch thanh tra chưa toàn diện; một số cuộc thanh tra chưa tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục; kết luận, kiến nghị xử lý còn chung chung, chưa quy rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, chưa tương xứng với hành vi vi phạm; việc xem xét, xử lý trách nhiệm về hành chính, tổ chức sau thanh tra còn bị xem nhẹ…

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang chỉ đạo quyết liệt chống tham nhũng và xử lý sai phạm! - Ảnh 1.

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang chỉ đạo quyết liệt chống tham nhũng và xử lý sai phạm.

Nhiều cán bộ, công chức (bao gồm cả người đứng đầu) nhất là ở cấp cơ sở chưa hiểu rõ quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Nhiều địa phương, đơn vị chưa xác định được vấn đề trọng tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng chưa tốt, thiếu đồng bộ và còn hình thức. Việc công khai, minh bạch ở một số lĩnh vực chưa thực hiện đầy đủ theo quy định. Chế độ trách nhiệm chưa rõ ràng, còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; công tác phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong phòng, chống tham nhũng còn hạn chế.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên trước hết là do cấp ủy chính quyền và người đứng đầu tại một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng, nên chưa tích cực triển khai thực hiện và chậm khắc phục các tồn tại; công tác tham mưu của cơ quan chức năng còn hạn chế; năng lực, trình độ của một số cán bộ chuyên môn chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong việc kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện các kết luận quyết định xử lý sau thanh tra thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên. Để chấn chỉnh, khắc phục hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các nội dung như:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 282-TB/TU ngày 15/12/2017 của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị đánh giá công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh tra nhà nước trên địa bàn tỉnh; Thông báo Kết luận số 68/TB-UBND ngày 23/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về kết luận tại buổi là việc với ngành thanh tra về công tác thanh tra năm 2018; Công văn số 3788/UBND-NC ngày 01/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 397-QĐ/TU ngày 09/3/2018 của Tỉnh ủy về chế độ báo cáo các cuộc thanh tra, kiểm tra và các quy định khác về chế độ báo cáo trong công tác thanh tra;

Chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác thanh tra; nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra; chấp hành nghiêm quy định về trình tự, thủ tục tiến hành các cuộc thanh tra; làm tốt công tác phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các kết luận thanh tra; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có sai phạm; nghiêm cấm hành chính hóa các hành vi vi phạm pháp luật hình sự phát hiện qua thanh tra. Tăng cường phối hợp với các cơ quan tư pháp trong việc xử lý các vi phạm khi có dấu hiệu tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật hình sự.

Tổ chức quán triệt và tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, nhân dân và triển khai thực hiện có hiệu quả luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi năm 2018 để nâng cao nhận thức của người đứng đầu, của đội ngũ cán bộ công chức và của người dân nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Tiến hành rà soát, phân loại, xác định các nội dung, lĩnh vực thuộc quyền quản lý của địa phương, đơn vị để lựa chọn các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực đưa vào chương trình, kế hoạch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; đề ra biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng.

Tập trung thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Tăng cường chỉ đạp việc theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc triển khai thực hiện; đảm bảo chấp hành nghiêm các quy định về trình tự, thủ tục công khai, minh bạch trong hoạt động theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Tiến hành rà soát, bổ sung hoàn thiện các văn bản, các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng; các cơ chế, chính sách của địa phương, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, nhất là các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng.

Duy trì thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, tăng cường tự kiểm tra, đấu tranh phát hiện tham nhũng trong nội bộ. Quan tâm làm tốt việc giám sát, hậu kiểm sau thanh tra, kiểm tra nhằm hạn chế, ngăn ngừa các vi phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; kịp thời chuyển cơ quan điều tra khi phát hiện dấu hiệu tham nhũng.

Chỉ đạo thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, nhất là những nơi, những lĩnh vực nhạy cảm có nhiều thủ tục hành chính, tiếp xúc nhiều với nhân dân, doanh nghiệp và có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực; có cơ chế lắng nghe dư luận và có biện pháp kiểm tra, xem xét để xử lý kịp thời.

Xây dựng kế hoạch, đề ra lộ trình, biện pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được Ban Nội chính Tỉnh ủy nêu ra tại Báo cáo số 01-BC/ĐRS ngày 09/11/2018 của Đoàn rà soát theo Quyết định số 470-QĐ/TU ngày 14/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và những tồn tại, hạn chế nêu tại Báo cáo số 143/BC-ĐGS ngày 23/11/2018 của Đoàn Giám sát thành lập theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh (các địa phương, đơn vị không thuộc đối tượng rà soát trực tiếp tiến hành tự rà soát, chỉ ra những tồn tại, hạn chế để xây dựng kế hoạch khắc phục; các địa phương, đơn vị thuộc đối tượng rà soát trực tiếp căn cứ nội dung tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, xây dựng kế hoạch, đề ra biện pháp khắc phục cụ thể đối với từng nội dung).

Về phía thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chánh thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức, chất lượng lãnh đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng cho người đứng đầu, cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tham mưu về phòng, chống tham nhũng.

Chỉ đạo toàn ngành tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thanh tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tăng cường kiểm tra việc thực thi công cụ đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, chú trọng đến những đơn vị, đối tượng có nhiều dư luận; phát hiện, xử lý nghiêm những cán bộ, công thức tham nhũng, tiêu cực.

Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng quy chế phối hợp nhằm phát huy vai trò của Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng.

UBND tỉnh Bắc Giang cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường công tác giám sát đối với công tác phòng, chống tham nhũng; động viên đoàn viên, hội viên tích cực tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng. Cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xác minh, xử lý vụ việc tham nhũng.

Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố được yêu cầu thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, định kỳ 6 tháng (trước ngày 155/6) và hàng năm (trước ngày 15/11) báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao Thanh tra tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Ngọc Hân - Anh Thế

MỚI NHẤT
Vụ mượn “đất vàng” rồi lấy luôn: Khiếu nại đúng, người dân vẫn mất đất?
Vụ mượn “đất vàng” rồi lấy luôn: Khiếu nại đúng, người dân vẫn mất đất?

(Dân trí) - Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, do cách đánh giá chứng cứ và quan điểm giải quyết chưa chính xác nên các cơ quan tham mưu đã kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết vụ khiếu nại chưa chính xác. Đây là nguyên nhân ông Hai, bà Điều khiếu nại gay gắt, kéo dài cho đến nay mà hậu quả rất khó khắc phục.

Thứ tư, 26/12/2018 - 10:42

Quảng Nam: Rác thải tồn ứ thành núi vì xã thiếu nợ!
Quảng Nam: Rác thải tồn ứ thành núi vì xã thiếu nợ!

(Dân trí) - Hàng trăm tấn rác đang tồn ứ tại bãi thải của xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam mấy tháng nay khiến không khí bị ô nhiễm, rác trong dân bị ùn ứ… Lý do, xã thiếu nợ đơn vị xử lý rác hơn 100 triệu đồng chưa có khả năng thanh toán.

Thứ tư, 26/12/2018 - 09:08

Sai phạm be bét tại phường Đại Mỗ: Quận kết luận, người dân không "tâm phục khẩu phục"
Sai phạm be bét tại phường Đại Mỗ: Quận kết luận, người dân không "tâm phục khẩu phục"

(Dân trí) - UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã chính thức có kết luận hàng loạt sai phạm tại phường Đại Mỗ, trong đó có những sai phạm rất nghiêm trọng như "xẻ thịt" cả di tích quốc gia cấp sổ đỏ trái luật, bí thư xã xác nhận khống nguồn gốc đất… Thế nhưng hình thức xử lý cán bộ sai phạm chỉ là kiểm điểm, rút kinh nghiệm khiến người dân bất bình.

Thứ tư, 26/12/2018 - 08:29

Bắc Giang: Chủ tịch thị trấn bị tố cáo tham ô, lập chứng từ khống rút tiền ngân sách
Bắc Giang: Chủ tịch thị trấn bị tố cáo tham ô, lập chứng từ khống rút tiền ngân sách

(Dân trí) - Công an huyện Sơn Động (Bắc Giang) đã chính thức vào cuộc điều tra xác minh nội dung tố cáo chủ tịch thị trấn Thanh Sơn tham ô, chiếm đoạt tiền nhà nước.

Thứ tư, 26/12/2018 - 07:40

Vi phạm trật tự xây dựng tại KKT Nghi Sơn: Hàng loạt cán bộ công chức bị kỷ luật
Vi phạm trật tự xây dựng tại KKT Nghi Sơn: Hàng loạt cán bộ công chức bị kỷ luật

(Dân trí) - Liên quan đến việc để xảy ra vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn, UBND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã tiến hành xử lý kỷ luật hàng loạt cán bộ.

Thứ tư, 26/12/2018 - 07:20

Hà Nội: Yêu cầu tạm dừng thi công công trình đe doạ gây sập nhà của cụ bà 76 tuổi
Hà Nội: Yêu cầu tạm dừng thi công công trình đe doạ gây sập nhà của cụ bà 76 tuổi

(Dân trí) - Sau khi Báo Dân trí đăng tải bài viết "Bất thường gì sau sự việc cụ bà 76 tuổi "khản giọng" kêu cứu trong ngôi nhà sắp sập?" với thông tin lãnh đạo phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng than phiền về động thái lạ của lực lượng quản lý trật tự xây dựng, Chủ tịch phường này đã yêu cầu tạm đình chỉ thi công công trình gây lún nứt nhà của cụ bà.

Thứ ba, 25/12/2018 - 08:57

Bắc Giang: Quản lý chợ bát nháo cho doanh nghiệp "làm xiếc" trục lợi tại Tân Yên!
Bắc Giang: Quản lý chợ bát nháo cho doanh nghiệp "làm xiếc" trục lợi tại Tân Yên!

(Dân trí) - Các dự án chợ, trung tâm thương mại giai đoạn năm 2013 - 2017 tại huyện Tân Yên được chính quyền địa phương quản lý hết sức bát nháo. Sai phạm la liệt trong khi doanh nghiệp đã ngang nhiên trục lợi.

Thứ ba, 25/12/2018 - 07:44

Người dân dính quả lừa tại Dự án bất động sản HUD!
Người dân dính quả lừa tại Dự án bất động sản HUD!

(Dân trí) - Ký hợp đồng đặt cọc để giao dịch mua bán 1 lô đất tại Dự án khu đô thị Bắc TP Hà Tĩnh (Dự án HUD), nhận trước tiền thưởng trị giá bằng 1/3 giá trị lô đất của khách hàng nhưng bất ngờ sau một thời gian, giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Hà Tĩnh đã gọi khách hàng lên “ép” hủy giao dịch đã ký kết.

Thứ ba, 25/12/2018 - 06:52

Doanh nghiệp lớn quỵt tiền "xương máu" của dân: "Chí phèo" có thoát nợ?
Doanh nghiệp lớn quỵt tiền "xương máu" của dân: "Chí phèo" có thoát nợ?

(Dân trí) - Sau khi Báo Dân trí đăng tải thông tin 2 luật sư Vi Văn Diện và Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP Hà Nội) trợ giúp người dân khởi kiện miễn phí Công ty TNHH một thành viên cơ khí hoá chất Hà Bắc quỵt những đồng tiền "xương máu’ của người dân nghèo, TAND TP Bắc Giang đã chính thức thụ lý vụ án.

Thứ hai, 24/12/2018 - 08:17

Hàng loạt vi phạm trật tự xây dựng tại khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp!
Hàng loạt vi phạm trật tự xây dựng tại khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp!

(Dân trí) - Chỉ thị về việc tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai và quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn đã được tỉnh Thanh Hóa ban hành. Tuy nhiên, vi phạm trật tự xây dựng vẫn tiếp diễn hàng loạt...

Thứ hai, 24/12/2018 - 07:49

Phập phồng lo “hà bá”... nuốt nhà tại Sóc Trăng!
Phập phồng lo “hà bá”... nuốt nhà tại Sóc Trăng!

(Dân trí) - Đã nhiều năm qua, nhiều hộ dân ở xóm Đáy (ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) phải đối mặt với tình trạng sạt lở rất nghiêm trọng, đe dọa đến an toàn tính mạng cũng như tài sản nhưng chưa có giải pháp nào khắc phục.

Thứ hai, 24/12/2018 - 07:40

Vụ doanh nghiệp bị chặn đường vận chuyển gỗ: Chờ tham mưu để xử lý
Vụ doanh nghiệp bị chặn đường vận chuyển gỗ: Chờ tham mưu để xử lý

(Dân trí) - Ông Văn Anh Tuấn - Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện tỉnh đã giao vụ việc cho các Sở, ngành tham mưu, xử lý.

Thứ hai, 24/12/2018 - 07:38

ĐÁNG QUAN TÂM
Nhà thờ nơi "một tiếng gà gáy 3 tỉnh đều nghe" giản dị đón giáng sinh an lành
Nhà thờ nơi "một tiếng gà gáy 3 tỉnh đều nghe" giản dị đón giáng sinh an lành

(Dân trí) - Những ngày này, Nhà thờ giáo xứ Bến Bàu (tỉnh Bạc Liêu) nằm bên dòng sông Cái, nơi người dân ví von một tiếng gà gáy cả 3 tỉnh đều nghe, cũng đã trang hoàng đón mùa giáng sinh an lành.

Thứ hai, 24/12/2018 - 07:00

Quảng Bình: Một hộ dân kêu cứu vì bị phá hoại tài sản, hành hung và doạ giết
Quảng Bình: Một hộ dân kêu cứu vì bị phá hoại tài sản, hành hung và doạ giết

(Dân trí) - Một hộ dân ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch vừa gửi đơn đến cơ quan chức năng và báo chí kêu cứu vì bị một người đàn ông dẫn theo một nhóm người kéo đến phá hoại vườn tược, hành hung và thậm chí còn doạ giết.

Chủ nhật, 23/12/2018 - 07:40

Rộn ràng không khí Giáng sinh xứ Nghệ
Rộn ràng không khí Giáng sinh xứ Nghệ

(Dân trí) - Những ngày này, người dân đã cảm nhận được không khí Giáng sinh đang về trên những góc phố. Các giáo xứ, giáo họ đã rộn ràng không khí đón Giáng sinh 2018 trong an lành, ấm áp.

Chủ nhật, 23/12/2018 - 07:38

Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo tháo dỡ Trung tâm mua sắm không phép trước 30/12!
Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo tháo dỡ Trung tâm mua sắm không phép trước 30/12!

(Dân trí) - Sau bài báo của Dân trí đăng tải, Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Phan Ngọc Thọ đã ra chỉ đạo các cơ quan ban ngành phải xử lý dứt điểm, tháo dỡ Trung tâm mua sắm không phép trước ngày 30/12 tới.

Thứ bảy, 22/12/2018 - 06:52

Quảng Bình:  Hàng trăm công nhân bức xúc vì doanh nghiệp chây ì hơn 5 năm không đóng bảo hiểm!
Quảng Bình: Hàng trăm công nhân bức xúc vì doanh nghiệp chây ì hơn 5 năm không đóng bảo hiểm!

(Dân trí) - Mặc dù vẫn trừ 10,5% lương hàng tháng nhưng đã hơn 5 năm qua, hàng trăm công nhân lao động tại Nhà máy xi măng Cosevco 11 thuộc Công ty CP SXVL&XD Cosveco 1 không được đóng BHXH, BHTN. Vụ việc đang khiến hàng trăm người lao động tỏ ra bức xúc và lo lắng quyền lợi của mình không được đảm bảo.

Thứ bảy, 22/12/2018 - 06:50

Huế: Trung tâm mua sắm không phép dù bị đình chỉ vẫn ngang nhiên hoạt động
Huế: Trung tâm mua sắm không phép dù bị đình chỉ vẫn ngang nhiên hoạt động

(Dân trí) - Trung tâm mua sắm trái phép nằm cạnh siêu thị Big C (đường Bà Triệu, TP Huế) dù đã bị các cơ quan chức năng tuýt còi, đình chỉ tuy nhiên vẫn hoạt động ngang nhiên, thách thức dư luận.

Thứ sáu, 21/12/2018 - 07:20

Nghệ An: Mâu thuẫn về lối đi, bị hàng xóm đánh nhập viện
Nghệ An: Mâu thuẫn về lối đi, bị hàng xóm đánh nhập viện

(Dân trí) - Vợ chồng ông Võ Đình Tiến tố cáo nhiều lần bị hàng xóm là Đậu Ngọc Cường gây sự. Đỉnh điểm, ngày 23/11, ông Tiến và vợ bị vợ chồng ông Cường đánh phải nhập viện.

Thứ sáu, 21/12/2018 - 07:18

Mạnh tay “dẹp loạn” trồng keo trên đất nông nghiệp tại Bình Định!
Mạnh tay “dẹp loạn” trồng keo trên đất nông nghiệp tại Bình Định!

(Dân trí) - Cái lợi trước mắt, người dân huyện Hoài Ân (Bình Định) ồ ạt trồng keo lai trên đất nông nghiệp làm nguồn nước ngầm cạn kiệt, đất bạc màu. Hiện, địa phương đang mạnh tay “dẹp loạn” để trồng các loại cây trồng phù hợp, ưu tiên quy hoạch thành vùng cây ăn quả bậc nhất của tỉnh.

Thứ sáu, 21/12/2018 - 07:16

Doanh nghiệp lớn quỵt tiền “xương máu” của dân chính thức bị kiện ra toà!
Doanh nghiệp lớn quỵt tiền “xương máu” của dân chính thức bị kiện ra toà!

(Dân trí) - Sau khi Báo Dân trí đăng tải thông tin Công ty TNHH một thành viên cơ khí hoá chất Hà Bắc quỵt những đồng tiền “xương máu’ của người dân nghèo, được sự trợ giúp khởi kiện miễn phí của 2 luật sư Vi Văn Diện và luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP Hà Nội), TAND TP Bắc Giang đã chính thức nhận đơn và có thông báo nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm.

Thứ năm, 20/12/2018 - 01:01

Trà Vinh: Cơ quan thi hành án "bình chân như vại" trước nỗi oan ức của người dân?
Trà Vinh: Cơ quan thi hành án "bình chân như vại" trước nỗi oan ức của người dân?

(Dân trí) - Ông Dân mất cả chục năm trời để đòi lại 230m2 đất mà gia đình ông Nhẫn bao chiếm, xây nhà máy nước đá từ 2008. Nhưng đến khi có quyết định thi hành án (4/2018), cơ quan chức năng cứ hẹn hết lần này đến lần khác. Hiện gia đình ông Dân vô cùng bức xúc.

Thứ năm, 20/12/2018 - 08:14

Hàng trăm cây cau kiểng 15 năm tuổi bất ngờ bị... "khai tử"!
Hàng trăm cây cau kiểng 15 năm tuổi bất ngờ bị... "khai tử"!

(Dân trí) - Thời gian vừa qua, người dân ở phường 2, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) rất bất ngờ và tiếc nuối khi thấy hàng cau kiểng 15 năm tuổi được trồng trên dải phân cách của một tuyến đường đẹp nhất TP Sóc Trăng bị... "khai tử".

Thứ năm, 20/12/2018 - 08:04

Dùng con dấu giả vẫn được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp tại TP.HCM!
Dùng con dấu giả vẫn được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp tại TP.HCM!

(Dân trí) - Vụ việc xảy ra tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. Từ kết quả giám định con dấu và bản án sơ thẩm, cơ quan chức năng đã huỷ giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp cấp sai. Nhiều tranh chấp đã xảy từ câu chuyện này, đặc biệt là về khách hàng của dự án SaiGon South Plaza.

Thứ năm, 20/12/2018 - 08:01