Quảng Nam:

Triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê trọ với người lao động

(Dân trí) - Ngày 22/4, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định này, mỗi lao động được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Người lao động được nhận tiền hàng tháng.

Triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê trọ với người lao động  - 1

UBND tỉnh Quảng Nam quyết định hỗ trợ người lao động 500 nghìn đồng/tháng tiền thuê nhà (CTV).

Điều kiện được hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được hỗ trợ khi có đủ điều kiện ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2022 đến ngày 30/6/2022.

Ngoài ra, người được hỗ trợ phải có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ một tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1/4/2022. Đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam cũng hỗ trợ tiền nhà cho những lao động quay lại thị trường lao động với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng. Điều kiện nhận được hỗ trợ cũng như những lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng, người lao động được nhận hàng tháng.

Về nguyên tắc thực hiện, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu trên cơ sở bám sát nội dung quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐTTg. Quá trình thực hiện phải bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động chi từ ngân sách nhà nước.

Đọc thêm