Trung ương nghe giải trình của Bộ Chính trị về các văn kiện Đại hội Đảng

Thái Anh

(Dân trí) - Ban chấp hành Trung ương nghe báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo xây dựng Đảng, Báo cáo kế hoạch, chiến lược phát triển 5 năm, 10 năm…

Thông tin về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, khai mạc sáng nay, 14/12/2020, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình ngày làm việc.

Trung ương nghe giải trình của Bộ Chính trị về các văn kiện Đại hội Đảng - 1

14/12 là ngày làm việc đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 14.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp phiên khai mạc tại hội trường. Mở đầu, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng báo cáo, xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chương trình hội nghị.

Sau phần phát biểu khai mạc hội nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư đọc Báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu và giải trình những ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đọc báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu và giải trình những ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo Báo cáo Chiến lược 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo Phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2021 - 2025 trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đọc Báo cáo của Bộ Chính trị về tiếp thu và giải trình những ý kiến của đại hội đảng bộ các cấp, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trình Đại hội XIII của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư tiếp tục trình tờ trình của Bộ Chính trị về xây dựng Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị trình dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội XIII của Đảng, tờ trình của Bộ Chính trị về dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII của Đảng; tờ trình của Bộ Chính trị về nội dung, thời gian và Chương trình Đại hội XIII của Đảng.

Buổi chiều, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.