Sáng nay, khai mạc Hội nghị Trung ương 14

Thái Anh

(Dân trí) - Hội nghị sẽ xem xét các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội với những điểm then chốt nhất.

Sáng nay, 14/12, Ban Chấp hành Trung ương bắt đầu chương trình Hội nghị lần thứ 14 khóa XII theo kế hoạch. Hội nghị dự kiến kéo dài trọn tuần thứ 3 của tháng 12.

Sáng nay, khai mạc Hội nghị Trung ương 14 - 1
Hội nghị lần thứ 14 khóa XII là hội nghị "chốt" lại nhiệm kỳ để hoàn thiện các công việc trước khi Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra (dự kiến từ 20-28/1/2021).

Gần 1 tuần trước (ngày 8/12), Bộ Chính trị có cuộc họp tiếp thu ý kiến đóng góp của các Đảng bộ trực thuộc Trung ương, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Dự thảo các văn kiện đợc hoàn chỉnh lần cuối sau cuộc họp này được trình Hội nghị Trung ương 14 xem xét, quyết định, hoàn tất việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng.

Bộ Chính trị đánh giá, dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, thận trọng, kỹ lưỡng, có sự đổi mới, bảo đảm chất lượng cao, phản ánh khách quan, toàn diện, sát với tình hình thực tế những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, các văn kiện cũng dự báo tình hình, xu hướng phát triển của đất nước và thế giới trong thời gian tới, từ đó xác định đúng và trúng những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, khá cụ thể để phát triển đất nước nói chung và các ngành, lĩnh vực nói riêng.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất cho rằng, dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần này đã quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ, lắng nghe các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và nhân dân; lựa chọn, chắt lọc, tham khảo các đề xuất tâm huyết, trách nhiệm; kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Hệ thống các dự thảo báo cáo trình Đại hội XIII của Đảng đã có sự thống nhất cao, thể hiện tầm cao trí tuệ của Đảng ta, dân tộc.

Nhấn mạnh ý nghĩa "văn kiện là văn bia, lưu lại mãi về sau", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhận định, việc xây dựng, hoàn thiện văn kiện phải phản ánh tiếng nói chung, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dự thảo văn kiện Đại hội XIII được chuẩn bị kỹ lưỡng, góp phần vào thành công Đại hội, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Về công tác nhân sự, tại Hội nghị Trung ương 13, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã trình Trung ương về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII theo đúng quy định, góp phần vào thành công của Hội nghị Trung ương 13 khóa XII, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao.

Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Trung ương khóa XII tái cử và nhân sự mới lần đầu được dự kiến giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (cả Ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết); đồng thời bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII tái cử khóa XIII và giới thiệu nhân sự mới lần đầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Kết quả được đánh giá là thế hiện sự thống nhất cao với đề xuất của Bộ Chính trị.

Cụ thể, trong tổng số 227 nhân sự được quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa mới, có 119 Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XII (cả chính thức và dự khuyết) được giới thiệu tái cử, 107 nhân sự được giới thiệu lần đầu tham gia Ủy viên Trung ương và 44 người tham gia Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa XIII.

Trước đó, Ban Tổ chức Trung ương cũng đã tham mưu Ban chấp hành Trung ương hướng thực hiện chế độ chính sách theo đúng quy định, nhất là đối với 268 đồng chí tại các đảng bộ trực thuộc Trung ương thôi tái cử và không đủ tuổi tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Theo quy trình, tại hội nghị "áp chót", sát thời điểm tổ chức Đại hội Đảng, Ban chấp hành Trung ương sẽ hoàn thiện công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mời và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa mới.

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM