Thực hành dân chủ trong Quốc hội

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cho rằng, đây là vấn đề vừa rất thời sự và thiết thực, vừa rất nhạy cảm và hệ trọng. Đây cũng là một nguyên nhân của những tiến bộ, đồng thời cũng là một nguyên nhân của những hạn chế trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội hiện nay.

Điều đó thể hiện rõ nhất ở chỗ chúng ta chưa thực hành thật tốt nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Cái yếu nhất của chúng ta hiện nay là ở khâu thực hành. Thực hành dân chủ trong hoạt động của QH luôn gắn bó hữu cơ với việc đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước nói chung và đối với QH nói riêng; đồng thời cũng gắn bó hữu cơ với việc đổi mới tổ chức và hoạt động của QH cùng các cơ quan hành pháp và tư pháp.

Từ câu hỏi của một vị khách nước ngoài

Khi tôi còn đương chức, có một vị khách trong đoàn ngoại giao nêu câu hỏi rất thú vị. Ông ta nói rằng VN chỉ do một đảng duy nhất lãnh đạo, đó là Đảng Cộng sản VN. Thế thì tại sao các đại biểu là đảng viên của Đảng lại phát biểu nhiều ý kiến khác nhau như thế, lại giám sát và chất vấn Chính phủ nhiều như thế? Về vấn đề này ông ta rất khó phân biệt sự khác nhau giữa QH VN do một đảng lãnh đạo với QH ở các nước có nhiều đảng tham chính.

Tôi đã thưa lại với ông ta rằng: Trước hết tôi xin cảm ơn và hoan nghênh ngài đã quan tâm và nêu một câu hỏi rất tinh tế và thẳng thắn. Chắc ngài đã biết, điều 4 hiến pháp VN đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản VN, Đảng là lực lượng chính trị lãnh đạo Nhà nước và xã hội, song Đảng không làm thay công việc của Nhà nước. Các tổ chức và đảng viên của Đảng phải hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Đảng viên của Đảng phải chấp hành nghị quyết của Đảng, đó là nguyên tắc đã được ghi trong cương lĩnh và điều lệ Đảng.

Song đảng viên là đại biểu QH cũng phải chấp hành pháp luật nhà nước, cũng phải làm nhiệm vụ của đại biểu, cũng phải phản ánh và quyết định thể theo ý chí và nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước, cũng phải giám sát và chất vấn Chính phủ theo luật định, đó là nguyên tắc mà pháp luật nhà nước đã quy định. Người đảng viên là đại biểu QH phải chấp hành cả hai nguyên tắc này, không được bỏ một nguyên tắc nào cả, chính vì thế mà có nhiều ý kiến khác nhau trong thảo luận cũng như trong giám sát và chất vấn.

Nghe tôi trình bày như vậy ông ta cảm ơn, song hơi nhún vai, tỏ ý vẫn còn khó hiểu!

Bởi vì ở các nước theo chế độ đa đảng thì nói chung đại biểu là đảng viên của đảng nào phải phát biểu theo quan điểm của đảng đó. Đại biểu là đảng viên của đảng cầm quyền nói chung bao giờ cũng tán thành với chủ trương trong dự án của chính phủ trình QH; thường chỉ có đại biểu là đảng viên của các đảng không cầm quyền, nhất là đảng đối lập, khi có cơ sở và cần thiết mới lập luận để phản bác dự án của chính phủ, mới giám sát và chất vấn chính phủ, để từ đó phát huy thanh thế, tranh thủ sự ủng hộ của cử tri và giành lợi thế về cho đảng mình. Có lẽ vì thế mà ông người nước ngoài đó vẫn còn tỏ vẻ khó hiểu?

Đó là chuyện băn khoăn của ông người nước ngoài, còn chúng ta thì sao? Phải chăng chính chúng ta cũng còn không ít băn khoăn? Cũng có vấn đề còn chưa được rõ ràng lắm, chưa được yên tâm lắm?

Giảm tính hình thức

Không xuôi chiều kiểu “nghị gật”

 

Khi QH thảo luận các dự án (cả dự án nhân sự) của Chính phủ và của Ủy ban Thường vụ QH trình QH, khi thực hiện chức năng giám sát, chất vấn, khi bỏ phiếu tín nhiệm chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn..., mỗi đại biểu QH luôn có ý thức giữ vững và tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ Chính phủ với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước nhân dân.

 

Đại biểu chủ động và sáng tạo, không thụ động ỷ lại, không xuôi chiều kiểu “nghị gật”, vừa chấp hành nghiêm nguyên tắc của Đảng, vừa chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, thực hiện thật tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, nhằm góp phần xây dựng các bộ ngành và Chính phủ mạnh lên, xây dựng các cơ quan tư pháp mạnh lên, cũng qua đó mà QH mạnh lên.

 

Toàn bộ thiết chế nhà nước mạnh lên, và như vậy là Đảng ta cũng mạnh lên, tất cả vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Nhìn lại các khóa QH vừa qua chúng ta thấy rằng khi QH xem xét các dự án, khi giám sát và chất vấn Chính phủ, đã có rất nhiều đại biểu tham gia phát biểu và tranh luận, song hình như vẫn còn có những hạn chế nhất định nào đó? Có một hiện tượng dễ dàng nhận thấy là nhiều cán bộ trung, cao cấp của Đảng và Nhà nước ít phát biểu ý kiến tại hội trường, ít tranh luận, ít chất vấn, nhất là những vấn đề mà Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị đã có chủ trương lãnh đạo.

Điều đó liệu có phần nào ảnh hưởng không tích cực tới tính sinh động trong phiên họp của QH và tới chất lượng hoạt động của QH hay không? Vì sao lại có hiện tượng đó? Chắc là do nhiều nguyên nhân, ở đây tôi chỉ xin đề cập tới một nhận thức cụ thể cần được làm rõ hơn, đó là nhận thức về nguyên tắc tập trung dân chủ và về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước nói chung, đối với QH nói riêng.

Có một thực tế là khi Đảng bàn và đề ra chủ trương để lãnh đạo Nhà nước và xã hội thì nói chung Đảng chưa có điều kiện lắng nghe ý kiến của QH, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, trong đó có nhiều đảng viên và nhiều cán bộ trung cao cấp của Đảng chưa được tham gia ý kiến về chủ trương lãnh đạo ban đầu đó. (Thông thường, ít nhất cũng có khoảng 75-87% đại biểu là đảng viên chưa được tham gia ý kiến về chủ trương lãnh đạo ban đầu đó của Đảng).

Chính vì vậy khi QH xem xét, thông qua các dự án của Chính phủ trình QH, Đảng và Chính phủ cần khuyến khích các đại biểu QH, cả đảng viên và không đảng viên, thảo luận sâu sắc, làm sáng tỏ thêm, cụ thể hóa thêm, góp phần hoàn thiện thêm chủ trương chính sách của Đảng thể hiện trong dự án của Chính phủ.

Ý kiến của đại biểu QH là phản ảnh và đại diện cho ý kiến của cử tri và nhân dân, Đảng và Chính phủ cần trân trọng lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đúng đắn, giải trình thuyết phục lại những vấn đề cần thiết. Đảng viên là đại biểu QH phải chấp hành sự giải trình đó của Đảng, đó chính là chấp hành đúng nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong hoạt động của QH, cuối cùng dẫn tới ý Đảng, lòng dân là một, không thể là hai, không có lý do gì là hai được. Là hai là xa lạ với bản chất chính trị của Đảng và Nhà nước ta, là hai thì chủ trương đó của Đảng sẽ không được lòng dân, sớm muộn cũng sẽ bị thất bại.

Tuy còn không ít băn khoăn và hạn chế nhất định, song chúng ta đã và đang làm như vậy qua nhiều khóa rồi. Thời gian đầu cũng có không ít ý kiến cho rằng nước ta chỉ có một đảng duy nhất lãnh đạo thì tại sao lại đặt ra vấn đề giám sát và chất vấn, tại sao đại biểu là đảng viên của Đảng lại phát biểu ý kiến khác với chủ trương lãnh đạo ban đầu của Đảng thể hiện trong dự án của Chính phủ?

Nhưng càng ngày càng thấy chủ trương phát huy dân chủ của Đảng trong hoạt động của QH như vừa qua là rất đúng đắn. Việc công khai hóa phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn tại mỗi kỳ họp QH đã khích lệ tinh thần trách nhiệm và tính tích cực của mỗi đại biểu QH cũng như những vị giữ các chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn. Thực tiễn đó khẳng định sự lành mạnh của hệ thống chính trị và sự đúng đắn của chủ trương phát huy dân chủ trong hoạt động của Nhà nước, của QH.

Việc làm vừa qua chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn nếu chúng ta tạo được sự thống nhất cao hơn trong nhận thức và hành động. Đó là cách hiểu đúng và làm đúng của Đảng, Chính phủ và của QH chúng ta; vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng một cách đúng đắn; vừa ủng hộ Chính phủ một cách có trách nhiệm; vừa ngày càng nâng cao được vai trò thực chất của QH, từng bước giảm tính hình thức; góp phần thiết thực để mỗi thành viên trong hệ thống chính trị ngày càng làm tốt hơn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Có sát cuộc sống, có hợp lòng dân?

Không suy nghĩ sâu sắc để đóng góp ý kiến một cách chủ động và tích cực, chỉ chấp hành một cách máy móc xuôi chiều là thiếu trách nhiệm, không làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên và người đại biểu nhân dân. Vì suy cho cùng thì vấn đề quan trọng nhất là chủ trương lãnh đạo của Đảng được thể chế hóa bằng pháp luật có phù hợp với quy luật khách quan không?

Có sát hợp với cuộc sống và phù hợp với lòng dân không? Có tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức và việc làm trong hệ thống chính trị, trong nhân dân không? Tóm lại là, pháp luật có khả thi không? Có đi vào cuộc sống được không? Có mang lại lợi ích đích thực cho nhân dân và Nhà nước không?

Suy cho cùng, sự lãnh đạo của Đảng quan trọng nhất là bảo đảm để các thiết chế cơ bản của hệ thống chính trị vận hành với hiệu lực và hiệu quả cao nhất theo định hướng của Đảng, Đảng không làm thay chức năng của các thành viên trong hệ thống chính trị.

Vì vậy, các đại biểu QH, kể cả đại biểu là đảng viên và cán bộ cao trung cấp của Đảng, cần phát huy tính chủ động sáng tạo, mạnh dạn phát biểu thẳng thắn những ý kiến của cử tri và nhân dân, cũng như những suy nghĩ độc lập của chính mình, với tinh thần trách nhiệm và xây dựng khi QH xem xét thông qua các dự án của Chính phủ, của Ủy ban Thường vụ QH trình QH.

Đó là cách mà chúng ta đã làm và đang làm, song cần rút kinh nghiệm để làm ngày một tốt hơn. Đây là một đặc điểm rất lớn của hệ thống chính trị nước ta chỉ do một đảng duy nhất lãnh đạo, một đảng lãnh đạo mà thật sự thực hành dân chủ.

Thực hành dân chủ bao giờ cũng phải gắn bó hữu cơ với giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng, tăng cường pháp chế trong hệ thống Nhà nước và xã hội. Dân chủ càng cao thì kỷ cương phép nước cũng phải càng cao.

Thực hành dân chủ trong hoạt động của QH luôn gắn bó hữu cơ với đổi mới nội dung, nguyên tắc và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, gắn bó hữu cơ với đổi mới tổ chức và hoạt động của QH và các cơ quan hành pháp, tư pháp, trong đó đổi mới sự lãnh đạo của Đảng là khâu có ý nghĩa căn bản, bao trùm và quyết định.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An

Theo Tuổi Trẻ

Tag :
MỚI NHẤT
Việt Nam không còn là quốc gia giàu nước
Việt Nam không còn là quốc gia giàu nước

(Dân trí) - Việt Nam sẽ thiếu hụt nguồn nước trầm trọng vào năm 2010; với mức phát triển dân số như hiện nay, tiến tới mỗi người dân sẽ chỉ còn trung bình hơn 8.900 m3 nước/năm. Hôm qua, nhân ngày “Nước thế giới” 22/3, Việt Nam chính thức bị loại khỏi danh sách những quốc gia giàu có về nước.

Thứ sáu, 23/03/2007 - 10:09

Nhà số 9 Đào Duy Anh xin nộp thêm 1,7 tỷ đồng
Nhà số 9 Đào Duy Anh xin nộp thêm 1,7 tỷ đồng

Ông Trần Đức Học, Chủ tịch UBND quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, chủ công trình số 9 Đào Duy Anh đã xin nộp thêm 1,7 tỷ đồng ngoài số tiền phạt 70 triệu đồng theo quy định để không phải phá dỡ 3 tầng vượt phép. Tuy nhiên, đề nghị trên chưa được cơ quan chức năng chấp thuận.

Thứ sáu, 23/03/2007 - 09:33

Phá sòng bạc của “cựu đàn em” Năm Cam
Phá sòng bạc của “cựu đàn em” Năm Cam

Khoảng 0h ngày 22/3, lực lượng công an đột nhập, bắt quả tang hàng chục con bạc chuyên nghiệp đang tham gia đánh bài ăn tiền bằng hình thức chơi bài cào, xập xám và xóc đĩa tại căn nhà số 10 C-1B Rạch Miễu, P.7, Q.Phú Nhuận, TPHCM.

Thứ sáu, 23/03/2007 - 09:27

Hai thầy trò “nhường” tội cho nhau
Hai thầy trò “nhường” tội cho nhau

(Dân trí) - Phần thẩm vấn 2 bị cáo Mạc Kim Tôn và Trần Thị Ánh trong buổi chiều qua 22/3, đã bộc lộ nhiều mâu thuẫn, sứt mẻ trong tình “thầy - trò” khi “dự án ma” của họ đổ bể. Cả hai loanh quanh rất nhiều trong việc đổ lỗi cho nhau.

Thứ sáu, 23/03/2007 - 09:13

“Phải ra đầu bài rõ cho Nhà Quốc hội”
“Phải ra đầu bài rõ cho Nhà Quốc hội”

(Dân trí) - Hầu hết các đại biểu Quốc hội Hà Nội trong buổi thảo luận tổ chiều 22/3 đã nhất trí với phương án xây dựng nhà Quốc hội tại lô D khu Ba Đình. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau xung quanh tên gọi, hướng toà nhà cũng như phương án thiết kế.

Thứ sáu, 23/03/2007 - 09:00

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 giảm nhẹ
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 giảm nhẹ

(Dân trí) - Số liệu của Tổng cục Thống kê công bố ngày 22/3 cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 của 10 nhóm mặt hàng chính giảm nhẹ (giảm 0,22%) so với tháng trước. Nguyên nhân là do nhu cầu của người tiêu dùng đã giảm so với tháng Tết.

Thứ sáu, 23/03/2007 - 08:56

Cho cá nhân tiếp tục nuôi hổ
Cho cá nhân tiếp tục nuôi hổ

Chiều 22/3, tại cuộc họp bàn biện pháp xử lý số hổ nuôi nhốt ở tỉnh Bình Dương, Bộ NN&PTNT đã đưa ra đề xuất trước mắt giao cho các tổ chức, cá nhân hiện đang nuôi giữ số hổ này tiếp tục nuôi, chăm sóc.

Thứ sáu, 23/03/2007 - 07:31

Bắt buộc đội mũ bảo hiểm trên tất cả tuyến đường?
Bắt buộc đội mũ bảo hiểm trên tất cả tuyến đường?

Hôm qua 22/3, Ban thường trực Ủy ban MTTQ TPHCM và Ban An toàn giao thông TP đã tổ chức hội thảo, ghi nhận ý kiến các ban, ngành, đoàn thể, đồng bào các giới... chung quanh việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn TP.

Thứ sáu, 23/03/2007 - 07:11

Ông Đặng Hùng Võ xin rút đơn tự ứng cử đại biểu Quốc hội
Ông Đặng Hùng Võ xin rút đơn tự ứng cử đại biểu Quốc hội

(Dân trí) - Nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Đặng Hùng Võ vừa gửi văn bản tới Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII thành phố Hà Nội xin rút đơn tự ứng cử. Lý do của việc rút đơn khá đột ngột này được nói rõ trong tờ đơn gửi Uỷ ban bầu cử.

Thứ năm, 22/03/2007 - 08:00

Những người bán hàng “lạ” nhất Sài Gòn
Những người bán hàng “lạ” nhất Sài Gòn

(Dân trí) - Trên những góc phố, vỉa hè của Sài Gòn vẫn còn có những hình ảnh mang đầy nét cổ xưa, dân giã. Đó là những người viết thư pháp, làm cào cào bằng lá dừa, làm mặt nạ hát bội… Và dường như rất hiếm người làm cùng nghề như họ. Họ là người bán hàng “lạ” nhất: không rao không mời nhưng khi nói chuyện ai cũng tự hào vì họ là người còn giữ chút truyền thống của dân tộc.

Thứ năm, 22/03/2007 - 07:30

Đề nghị giữ nguyên mức án với Mai Văn Dâu
Đề nghị giữ nguyên mức án với Mai Văn Dâu

(Dân trí) - Mặc cho việc khai lại không nhận tiền cũng như những lý lẽ của các luật sư đưa ra là chưa đủ chứng cứ buộc tội, sáng nay 22/3, VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Mai Văn Dâu về tội nhận hối lộ với mức án đề nghị trước đó (10-12 năm tù giam).

Thứ năm, 22/03/2007 - 06:00

Mổ đẻ dưới ánh sáng điện thoại di động
Mổ đẻ dưới ánh sáng điện thoại di động

Tối 15/3, đang thực hiện ca mổ lấy thai cho sản phụ Nguyễn Thị Vy (29 tuổi) thì mất điện, các bác sĩ sản khoa Bệnh viện Đa khoa TP Pleiku, Gia Lai đã tiếp tục ca phẫu thuật dưới ánh sáng điện thoại di động, giúp sản phụ mẹ tròn con vuông.

Thứ năm, 22/03/2007 - 05:46

ĐÁNG QUAN TÂM
Cháy nhà xưởng lắp ráp xe máy 1.700 m2
Cháy nhà xưởng lắp ráp xe máy 1.700 m2

(Dân trí) - Một vụ cháy lớn đã xảy ra rạng sáng nay (22/3) tại Công ty TNHH T&T (Hoàng Mai, Hà Nội), thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng lắp ráp xe máy của công ty, có diện tích 1.700 m2.

Thứ năm, 22/03/2007 - 05:03

Một cán bộ Kho bạc nhà nước bị nhiều doanh nghiệp tố cáo
Một cán bộ Kho bạc nhà nước bị nhiều doanh nghiệp tố cáo

(Dân trí) - Bức xúc vì bị sách nhiễu, vòi vĩnh trong quá trình làm thủ tục thanh toán vốn đầu tư, một số doanh nghiệp ở Quảng Bình đã cùng đứng lên tố cáo ông Dương Văn Khởi, chuyên viên phòng Thanh toán vốn đầu tư - Kho bạc nhà nước tỉnh, ra các cơ quan chức năng.

Thứ năm, 22/03/2007 - 04:43

Nhiều sai phạm tiền tỷ ở Bạch Long Vỹ
Nhiều sai phạm tiền tỷ ở Bạch Long Vỹ

(Dân trí) - Mới đây, qua thanh tra 2 năm thực hiện luật ngân sách nhà nước và 4 công trình dự án tại huyện đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng), thanh tra TP Hải Phòng đã phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng. Trong đó, cá nhân chủ tịch huyện phải chịu trách nhiệm chính.

Thứ năm, 22/03/2007 - 03:06

Đi “cứu net” gặp cướp
Đi “cứu net” gặp cướp

(Dân trí) - 22h ngày 19/3, Chu Tiến Thịnh (SN 1990, Phố Huế, Hà Nội) lên mạng chat và được một bạn chat có nick name Girl-yeu-boy-that-tinh-1992 nhờ đến “cứu net” trên đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thứ năm, 22/03/2007 - 01:55

Nổ bồn xăng: 4 người chết, nhiều người bị thương
Nổ bồn xăng: 4 người chết, nhiều người bị thương

Lúc 7h30 sáng nay (22/3), một tiếng nổ lớn phát ra trong kho xăng dầu Nước Mặn trên đường Lê Văn Hiến (TP Đà Nẵng). Vụ nổ làm ít nhất 3, 4 người thiệt mạng, gần chục người bị thương và 5 người mất tích.

Thứ năm, 22/03/2007 - 12:21

Bắn người giữa đêm khuya vì không được chat
Bắn người giữa đêm khuya vì không được chat

Gần 1h đêm, Hoàng Công Huân muốn chat nên tới gõ cửa quán Internet của anh Nông Văn Vũ trên đường Lê Lợi (TP Lạng Sơn). Bị anh Vũ từ chối mở cửa, Huân xông vào chửi bới rồi vác súng tự tạo đến, bắn anh Vũ trọng thương.

Thứ năm, 22/03/2007 - 11:56

Bắt đầu phiên tòa xét xử vụ án Mạc Kim Tôn
Bắt đầu phiên tòa xét xử vụ án Mạc Kim Tôn

(Dân trí) - Sáng nay 22/3, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” với hai bị cáo là Mạc Kim Tôn (nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thái Bình, nguyên đại biểu Quốc hội khóa XI) và Trần Thị Ánh.

Thứ năm, 22/03/2007 - 11:55

Nỗi sợ cứu hộ, cứu nạn trên sông Hồng
Nỗi sợ cứu hộ, cứu nạn trên sông Hồng

(Dân trí) - Số liệu từ Cục CSGT Đường thuỷ: Từ tháng 3/2006 - tháng 1/2007, đã xảy ra năm vụ đánh nhau bằng hung khí giữa nhân viên các công ty tổ chức dịch vụ cứu hộ, cứu nạn trên sông Hồng. Vụ gần đây nhất xảy ra hôm 12/1 tại huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc), đã bị khởi tố.

Thứ năm, 22/03/2007 - 11:28

“Mê cung sex” chốn văn phòng
“Mê cung sex” chốn văn phòng

(Dân trí) - www.moc...com đang là một “hiện tượng” trong giới công chức, nhân viên văn phòng. Dưới vỏ bọc là một diễn đàn giáo dục thanh thiếu niên đời sống tình dục lành mạnh, diễn đàn này đang ngày ngày công khai cổ xuý cho lối sống thác loạn của giới trí thức ham săn tìm của lạ.

Thứ năm, 22/03/2007 - 11:07

Hoàng tử Ả Rập xây khách sạn 5 sao tại Đà Nẵng
Hoàng tử Ả Rập xây khách sạn 5 sao tại Đà Nẵng

Chiều 21/3, đại diện Tập đoàn Kingdom Hotels Investments (KHI) do hoàng tử Ả rập Xê út Alwaleed Bin Talal Abdulaziz Alsaud làm chủ tịch HĐQT đã ký cam kết với lãnh đạo TP Đà Nẵng về việc đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao tại đây trong năm 2007.

Thứ năm, 22/03/2007 - 09:44

“Tôi không ngại những câu hỏi khó của thanh niên”
“Tôi không ngại những câu hỏi khó của thanh niên”

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho biết, ông có rất nhiều điều muốn nói với thanh niên trong buổi đối thoại sáng 25/3. Thanh niên có thể đặt vấn đề một cách thoải mái và người đứng đầu nhà nước không ngại những câu hỏi khó.

Thứ năm, 22/03/2007 - 09:37

Tổng Bí thư chỉ đạo làm rõ vụ công an xã cạo đầu dân
Tổng Bí thư chỉ đạo làm rõ vụ công an xã cạo đầu dân

Sau khi đọc bài báo “Bình Phước: Công an xã... cạo đầu dân”, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có ý kiến chỉ đạo: Yêu cầu cho kiểm tra, nếu đúng như báo phản ánh thì phải xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Thứ năm, 22/03/2007 - 09:28