Thủ tướng quyết định tổng biên chế năm 2022

(Dân trí) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước năm 2022 là 256.685 biên chế.

Ngày 22/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước.

Theo đó, tổng biên chế công chức (cả dự phòng) của năm 2022 là 256.685. Con số này so với tổng biên chế 249.650 của năm 2021 tăng 7.035 biên chế.

Thủ tướng quyết định tổng biên chế năm 2022 - 1

Thí sinh đợi nộp hồ sơ thi vào cơ quan thuế trên địa bàn Hà Nội (Ảnh minh họa).

Cụ thể, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước là 247.722; so với con số 247.344 của năm 2021, năm sau tăng 378 biên chế.

Theo quyết định, các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập (không phải là đơn vị sự nghiệp công lập) là 106.890 biên chế; các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện là 140.832 biên chế. 

Ngoài ra, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài có 1.068 biên chế. Còn tổng biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686 biên chế.

Biên chế công chức để chuyển công chức phường tại các phường không tổ chức HĐND thành công chức quận ở thành phố Hà Nội, TPHCM và thành phố Đà Nẵng là 7.035.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công dân và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong tổng số biên chế, công chức được duyệt.

Bộ Nội vụ giao biên chế công chức làm việc ở nước ngoài đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ trong tổng số biên chế công chức nêu trên; giao biên chế đối với từng hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước.

Các bộ, ngành và địa phương hoàn thiện đề án vị trí việc làm và bố trí, sắp xếp biên chế công chức theo vị trí việc làm trong tổng biên chế được giao và thực hiện tinh giản theo quy định.

UBND TP Hà Nội, TPHCM và TP Đà Nẵng báo cáo HĐND cùng cấp để điều chỉnh giảm biên chế công chức phường tương ứng với số biên chế công chức chuyển thành công chức quận.

Đang được quan tâm