Rà soát nguyên nhân tăng Tổng cục ở Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát kỹ lưỡng số lượng các đơn vị trực thuộc, lưu ý nguyên nhân gia tăng các Tổng cục và đơn vị sự nghiệp công lập thời gian gần đây.

Rà soát nguyên nhân tăng Tổng cục ở Bộ Tài nguyên và Môi trường - 1

Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn vừa ký văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nội vụ về đề án xây dựng Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương.

Theo đó, để có căn cứ xem xét, quyết định vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ thực hiện 2 việc, báo cáo trực tiếp tại cuộc họp do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì.

Thứ nhất, rà soát kỹ lưỡng số lượng các đơn vị trực thuộc, lưu ý nguyên nhân gia tăng các tổng cục và đơn vị sự nghiệp công lập thời gian gần đây.

Thứ hai, rà soát, kiểm tra việc phân công chức năng, nhiệm vụ đối với các đơn vị về quản lý rác thải nhựa đại dương, bảo đảm không chồng chéo, trùng lắp.

Đồng thời lưu ý việc chấp hành các Nghị định số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19/NQ-TW/2017 của Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa XII khi đề xuất thành lập, sắp xếp cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo Nghị định số 36/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm có 23 đơn vị: 1 -  Vụ Hợp tác quốc tế; 2 - Vụ Kế hoạch - Tài chính; 3 -Vụ Khoa học và Công nghệ; 4 -  Vụ Pháp chế; 5 - Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; 6 - Vụ Tổ chức cán bộ; 7- Thanh tra Bộ; 8 - Văn phòng Bộ; 9 - Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; 10 - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; 11 - Tổng cục Quản lý đất đai; 12- Tổng cục Môi trường; 13 - Tổng cục Khí tượng Thủy văn; 14 - Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường; 15 -  Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; 16 - Cục Biến đổi khí hậu; 17 - Cục Quản lý tài nguyên nước; 18 -  Cục Viễn thám quốc gia; 19 - Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường; 20 - Báo Tài nguyên và Môi trường; 21 - Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; 22 - Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; 23 - Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

Các đơn vị quy định từ (1) đến (18) là các đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, đơn vị.

Các đơn vị từ (19) đến (23) là các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc bộ theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan