Thứ tư, 04/07/2018 - 19:06

Quảng Trị sắp xếp, tinh gọn bộ máy, giảm 181 đơn vị sự nghiệp công lập

Dân trí

Với mục tiêu sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính, từ nay đến 2021 tỉnh Quảng Trị sẽ giảm 181 đơn vị sự nghiệp công lập cùng hàng ngàn chỉ tiêu biên chế hưởng lương ngân sách.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành “Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản, khu phố; cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập”; lộ trình thực hiện đề án từ tháng 6/2018 đến năm 2030.

Theo Đề án của tỉnh Quảng Trị, tới đây sẽ hợp nhất một số Sở chuyên môn cấp tỉnh, còn 17 đơn vị theo tiêu chí của Trung ương. Cụ thể, thành lập Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch trên cơ sở sáp nhập Sở Thông tin – Truyền thông và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sáp nhập Ban Dân tộc vào Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ. Hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND tỉnh thành một văn phòng tham mưu giúp việc chung…

Với các đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh Quảng Trị đề ra kế khoạch từ nay đến 2021 sẽ giảm 181 đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, 116 đơn vị sự nghiệp giáo dục; 21 đơn vị sự nghiệp y tế; 11 đơn vị văn hóa; 33 đơn vị sự nghiệp khác. Giảm tối thiểu 1.786 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Với các phòng chuyên môn thuộc cơ quan cấp tỉnh dự kiến sẽ sắp xếp lại còn 104 phòng, giảm 39 phòng chuyên môn. Số lượng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở dự kiến giảm 79 người theo quy định và giảm 72 người so với số thực tế hiện có.

Tỉnh Quảng Trị nghiên cứu thành lập thêm phường thuộc TP Đông Hà
Tỉnh Quảng Trị nghiên cứu thành lập thêm phường thuộc TP Đông Hà

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu sẽ thực hiện sáp nhập 23 xã, thị trấn; giảm 19 đơn vị hành chính cấp xã. Giảm từ 300 - 400 thôn, khu phố không đạt tiêu chí về diện tích, dân số. Phấn đấu đến năm 2030 có 100% đơn vị hành chính cấp xã, thôn, khu phố đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Theo đánh giá, đa số các đơn vị hành chính cấp xã có diện tích nhỏ, dân số thấp nhưng vẫn được bố trí đầy đủ các chức danh cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã, cán bộ không chuyên trách,… nên làm tăng tỷ lệ người hưởng lương và hưởng chế độ phụ cấp. Nhiều thôn, khu phố có quy mô quá nhỏ, số hộ quá ít. Việc tổ chức cấp xã, thôn, khu phố manh mún dẫn đến tăng ngân sách Nhà nước chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ xã, phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách.

Đối với TP Đông Hà sẽ nghiên cứu lập thêm một phường mới trên cơ sở tách một phần diện tích, dân số của các phường Đông Lễ, Đông Lương và phường 5. Sau khi thành lập thêm phường mới, TP Đông Hà sẽ có 10 phường, đạt tiêu chuẩn số đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố.

Đ. Đức