Thanh Hóa:

Mỗi xã “gánh” gần 2 tỷ đồng tiền nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới

(Dân trí) - Tính đến tháng 7, toàn tỉnh Thanh Hóa đã có 114 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 97% kế hoạch). Trong đó có một huyện được Trung ương công nhận đạt chuẩn nông thôn mới... Lũy kế nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới của Thanh Hóa đã lên đến gần 1.000 tỷ đồng.

Mới đây, đoàn công tác liên ngành của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã có buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa về tình hình nợ đọng trong xây dựng NTM tại địa phương này.

Đoàn công tác của Trung ương làm việc với tỉnh Thanh Hóa về nợ đọng trong xây dựng NTM.
Đoàn công tác của Trung ương làm việc với tỉnh Thanh Hóa về nợ đọng trong xây dựng NTM.

Báo cáo của Văn phòng điều phối Ban chỉ đạo Chương trình Phát triển nông nghiệp và Xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa, tính đến tháng 7, bình quân toàn tỉnh Thanh Hóa có 114 xã đạt chuẩn NTM (đạt 97% kế hoạch).

Trong đó, huyện Yên Định là huyện đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ được Trung ương công nhận đạt chuẩn NTM. Ngoài ra, có 194 thôn, bản được các huyện công nhận đạt chuẩn NTM.

Trong giai đoạn 2011-2015, tổng vốn ngân sách Trung ương, trái phiếu Chính phủ, ngân sách tỉnh hỗ trợ cho chương trình NTM là 1.183,595 tỷ đồng. Lũy kế nợ xây dựng cơ bản đến 30/6 là 991,085 tỷ đồng, bình quân 1,732 tỷ đồng/xã. Trong đó, các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nợ đọng 286,669 tỷ đồng, trung bình mỗi xã nợ 2,536 tỷ đồng.

Thanh Hóa là một trong những tỉnh có số nợ đọng lớn nhất cả nước, tuy nhiên số nợ đang giảm rõ rệt trong hơn 2 năm qua. Theo đánh giá thì đây là số nợ nằm trong khả năng cân đối của tỉnh Thanh Hóa và các địa phương.

So với năm 2015 đã giảm nợ tuyệt đối được 134,033 tỷ đồng. Sau hơn 5 năm thực hiện (2010 - 2015), chương trình xây dựng NTM của Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương. Toàn tỉnh Thanh Hóa đã huy động được hơn 27.000 tỷ đồng cho chương trình.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng nguồn lực cho xây dựng NTM là 3.139,24 tỷ đồng; bình quân đạt 13,7 tiêu chí/xã, tăng 0,4 tiêu chí so với năm 2015, đạt 44,4% so với mục tiêu năm 2016.

Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đã đạt được nhiều kết quả tốt.
Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đã đạt được nhiều kết quả tốt.

Tỉnh Thanh Hóa phấn đấu hết năm 2016 có 45 xã đạt chuẩn NTM, bình quân tiêu chí đạt 14,2 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí; mỗi huyện miền núi có từ 5 thôn, bản trở lên đạt chuẩn NTM.

Để giải quyết vấn đề nợ đọng trong xây dựng NTM, tỉnh Thanh Hóa đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ các địa phương trả nợ như thưởng các xã đạt chuẩn NTM 1 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản; để lại 100% tiền bán quyền sử dụng đất cho các xã điểm xây dựng NTM của tỉnh Thanh Hóa và để lại 70% tiền bán quyền sử dụng đất cho các xã xây dựng NTM; huy động các nguồn hợp pháp khác của xã để trả nợ xây dựng cơ bản…

Cùng với đó, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ để giúp các xã dần giải quyết hết số nợ đọng theo lộ trình.

Duy Tuyên