1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Thanh Hóa:

Kiểm tra công tác bổ nhiệm cán bộ tại nhiều đơn vị, địa phương

(Dân trí) - Để làm rõ nguyên nhân, đề ra biện pháp khắc phục, kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, tiếp nhận và bổ nhiệm, tỉnh Thanh Hóa vừa có kế hoạch kiểm tra công tác bổ nhiệm cán bộ tại nhiều sở, ngành, địa phương và đơn vị.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức, bổ nhiệm trưởng, phó phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2017.

Đây là kế hoạch nhằm thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ.

Cụ thể, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu đánh giá khách quan, toàn diện kết quả công tác tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm công chức, viên chức tại các sở, UBND cấp huyện.

Thông qua kiểm tra, khẳng định những ưu điểm, tích cực, phát hiện những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và những vướng mắc, bất cập trong việc tuyển dụng, tiếp nhận và bổ nhiệm công chức, viên chức.

Đồng thời, làm rõ nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục, kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan biện pháp để nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, tiếp nhận và bổ nhiệm công chức, viên chức.

Ngoài ra, việc kiểm tra phải tuân thủ đúng quy định, không gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra...

Nội dung kiểm tra là việc ban hành chương trình, kế hoạch, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo để triển khai thực hiện các quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi sở, ngành, địa phương.

Đồng thời, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo về tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức UBND cấp huyện trở lên, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động và bổ nhiệm trưởng, phó phòng ban, đơn vị trực thuộc sở, UBND cấp huyện.

Theo kế hoạch này, các đơn vị được kiểm tra, gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Ban Dân tộc.

Các đơn vị sự nghiệp như: Đài Phát thanh và Truyền hình, Cao đẳng Nghề công nghiệp, Cao đẳng nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cùng UBND các huyện: Quan Sơn, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Như Xuân, Thường Xuân, Thọ Xuân, Tĩnh Gia, Nga Sơn và thành phố sầm Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức 2 đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra tại các sở, UBND cấp huyện. Thời gian tiến hành kiểm tra dự kiến từ ngày 15/8 đến ngày 30/9/2017.

Duy Tuyên