1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Cách tính lương, phụ cấp áp dụng từ 1/7

Thế Kha

(Dân trí) - Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành thông tư hướng dẫn cách tính tiền lương, phụ cấp, hoạt động phí với một số trường hợp theo mức lương cơ sở mới từ ngày 1/7.

Cách tính lương, phụ cấp áp dụng từ 1/7 - 1

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (Ảnh: Phạm Thắng).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đó, căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp hiện hưởng quy định tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở quy định tại Nghị định 23/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở để tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

Cụ thể, cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí được tính theo công thức:

Mức lương thực hiện từ ngày 1/7 = mức lương cơ sở (1,8 triệu đồng) x hệ số lương hiện hưởng.

Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở, mức phụ cấp từ ngày 1/7 = mức lương cơ sở x hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Cách tính lương, phụ cấp áp dụng từ 1/7 - 2

Công thức tính lương, phụ cấp từ ngày 1/7 (Ảnh: Bộ Nội vụ).

Đối với đại biểu HĐND các cấp, căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí.

Cụ thể, mức hoạt động phí thực hiện từ ngày 1/7 = mức lương cơ sở x hệ số hoạt động phí theo quy định.

Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố: Từ ngày 1/7, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán đối với mỗi xã, mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019 của Chính phủ được tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.

Từ ngày 1/8, quỹ phụ cấp ngân sách nhà nước khoán đối với mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 34 Nghị định số 33/2023 của Chính phủ được tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.

Việc quy định cụ thể mức phụ cấp đối với các đối tượng này thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 34 Nghị định số 33/2023.

Đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an.

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an), thực hiện tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo cách tính nêu trên.

Thông tư số 10/2023/TT-BNV có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 tới.