Bộ Nội vụ giảm 2 chức danh Tổng cục trưởng, 8 chức danh Phó Tổng cục trưởng

Thế Kha

(Dân trí) - Bộ Nội vụ giảm 2 chức danh tương đương Tổng cục trưởng, 8 chức danh tương đương Phó Tổng cục trưởng; giảm 22 chức danh Vụ trưởng và 66 chức danh Phó Vụ trưởng và tương đương.

Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 vừa được Bộ Nội vụ công bố cho thấy, 20/20 đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ này đã có văn bản quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.

Bộ Nội vụ giảm 2 chức danh Tổng cục trưởng, 8 chức danh Phó Tổng cục trưởng - 1

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (Ảnh: Thanh Tuấn).

Về sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ Nội vụ giảm 3 đơn vị thuộc Bộ và tổ chức lại 2 cơ quan tương đương Tổng cục là Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Ban Tôn giáo Chính phủ.

Bộ Nội vụ đã thực hiện sắp xếp, kiện toàn các đơn vị thuộc 2 Ban này; tổ chức lại các Vụ và tương đương thuộc Ban thành các Phòng và tương đương thuộc Ban. Đồng thời tiến hành sắp xếp, giảm số lượng đầu mối các đơn vị thuộc Ban, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đối với cơ cấu tổ chức bên trong của các đơn vị thuộc, trực thuộc, Bộ Nội vụ cho biết việc sắp xếp tổ chức bộ máy giảm 24 đơn vị đầu mối. Trong đó giảm 3 đơn vị thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ, giảm 1 đơn vị thuộc Văn phòng Bộ Nội vụ, tăng thêm 1 đơn vị thuộc Thanh tra Bộ Nội vụ do yêu cầu nhiệm vụ của công tác thanh tra; giảm 1 đơn vị thuộc Trung tâm Thông tin; giảm 1 đơn vị thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước; giảm 23 đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Tuy nhiên, do sáp nhập Trường Đại học Nội vụ vào Học viện Hành chính Quốc gia nên Học viện tăng thêm 4 đơn vị so với trước đây.

Ngoài ra, sau sắp xếp bộ máy, Bộ Nội vụ đã giảm 3 chức danh Vụ trưởng và tương đương; giảm 9 chức danh Phó Vụ trưởng và tương đương tại các cơ quan thuộc Bộ.

Việc tổ chức lại 2 cơ quan tương đương Tổng cục thành 2 cơ quan tương đương Cục thuộc Bộ Nội vụ đã giảm 2 chức danh tương đương Tổng cục trưởng; giảm 8 chức danh tương đương Phó Tổng cục trưởng; giảm 22 chức danh Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục; giảm 66 chức danh Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục.

Việc sắp xếp tổ chức bên trong của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ giảm 24 chức danh Trưởng phòng và tương đương; giảm 48 chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương.

Bộ Nội vụ giảm 2 chức danh Tổng cục trưởng, 8 chức danh Phó Tổng cục trưởng - 2

Trụ sở Bộ Nội vụ (trái) và Bộ Tài nguyên và Môi trường trên đường Tôn Thất Thuyết, Hà Nội (Ảnh: Hà Phong).

Bộ Nội vụ đã tiến hành sắp xếp điều chỉnh cơ cấu lại 33 biên chế công chức và 473 biên chế sự nghiệp (từ các đơn vị sáp nhập sang các đơn vị sau sáp nhập và các đơn vị khác thuộc Bộ có khối lượng công việc lớn), bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm, trình độ năng lực của công chức, viên chức.

"Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ được nâng cao nhận thức, có sự thay đổi, thích ứng và đồng thuận cao với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy, luôn ổn định tư tưởng, yên tâm công tác và phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", báo cáo của Bộ Nội vụ cho hay.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Nội vụ triển khai quy trình, thủ tục và quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 1 trường hợp; đồng thời, bổ nhiệm lại đối với 6 công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên đối với 6 công chức; thôi việc đối với 2 công chức, xử lý kỷ luật đối với 1 công chức và tiếp nhận vào làm công chức đối với 5 viên chức.

Cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Theo Nghị định số 63/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, Bộ này có 20 đơn vị, gồm 16 đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và 4 đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ chức năng quản lý nhà nước.

Trong đó, 16 đơn vị hành chính, gồm: Vụ Tổ chức - Biên chế; Vụ Chính quyền địa phương; Vụ Công chức - Viên chức; Vụ Tiền lương; Vụ Tổ chức phi chính phủ; Vụ Cải cách hành chính; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Công tác thanh niên; Vụ Tổ chức cán bộ; Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ; Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Ban Tôn giáo Chính phủ.

4 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: Học viện Hành chính Quốc gia, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm Thông tin.