Thứ tư, 05/09/2018 - 20:00

Bộ TN-MT giảm 10 đơn vị sự nghiệp và 82 tổ chức phòng, đoàn, trung tâm

Dân trí

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giảm 10 đơn vị sự nghiệp và 82 tổ chức phòng, đoàn, trung tâm thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các cục, trường, viện, trung tâm. Giảm số lượng cấp phó từ 3 xuống 2 đối với hầu hết các đơn vị trực thuộc 5 Tổng cục; đã giảm được 84 số lượng cấp phó sau khi kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, triển khai thực hiện Nghị quyết 56/2017/QH14, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ này đã quyết liệt chỉ đạo rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc. Đến nay cơ cấu tổ chức của Bộ đã được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm nhiều tầng nấc trung gian và khắc phục một cách căn bản sự chồng chéo, trùng lặp trong phân công, tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị.

Theo Nghị định số 36/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường được kiện toàn, tinh gọn với 23 đơn vị phục vụ chức năng quản lý nhà nước bao gồm: 6 Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, 5 Tổng cục, 5 Cục, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Quy hoạch Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Trường Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

Đặc biệt, đối với các tổng cục đã được rà soát, nghiên cứu chuyển đổi mô hình hoạt động phù hợp. Các Cục có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp, không triển khai nhiều hoạt động tại địa bàn thì xem xét, chuyển thành Vụ trực thuộc Tổng cục. Đối với các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ quản lý tương đồng thì xem xét hợp nhất, tổ chức lại.

Riêng đối với Tổng cục Môi trường được nghiên cứu, tổ chức lại và phân định rõ chức năng, nhiệm vụ để thành lập các Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường 3 miền.

Bộ Tài nguyên và và Môi trường đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy, đặc biệt số đầu mối các tổ chức thuộc Bộ đã giảm đáng kể. Về các tổ chức hành chính: giảm 69 tổ chức phòng, chi cục so với năm 2015.

Về đơn vị sự nghiệp: giảm 10 đơn vị và 82 tổ chức phòng, đoàn, trung tâm thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các cục, trường, viện, trung tâm trực thuộc Bộ.

Về số lượng cấp phó: giảm số lượng cấp phó từ 3 xuống 2 đối với hầu hết các đơn vị trực thuộc 5 Tổng cục trực thuộc Bộ (kết quả đã giảm được 84 số lượng cấp phó sau khi kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy).

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quyết liệt thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm nhiều thủ tục, giấy tờ không cần thiết, rút ngắn thời gian thực hiện cho người dân, doanh nghiệp.

Riêng đối với lĩnh vực đất đai, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2017, đơn giản hóa hồ sơ và rút ngắn từ 1/4 đến 2/3 thời gian thực hiện các thủ tục hành chính.

Trong lĩnh vực môi trường và các lĩnh vực khác, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành rà soát các quy định liên quan đến lĩnh vực môi trường để đề xuất sửa đổi, bổ sung; rút ngắn thời gian kiểm tra, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhưng vẫn bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, đầy đủ,….

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng tiếp tục duy trì việc kiểm soát chặt chẽ quy định, thủ tục hành chính ngay từ khâu lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và trong quá trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Bộ đã tổ chức đánh giá tác động 35 thủ tục hành chính, trình Chính phủ để trình Quốc hội thông qua 5 nhóm thủ tục hành chính tại Luật đo đạc và bản đồ. Đặc biệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa danh mục sản phẩm, hàng hóa và thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành tài nguyên, môi trường.

Thế Kha