Thứ năm, 06/09/2018 - 17:55

20 cán bộ Hà Nội đi Mỹ học kinh nghiệm quản lý đô thị

Dân trí

Trong quý III năm 2018, TP Hà Nội cử 20 cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng ngắn hạn về quản lý xây dựng và phát triển đô thị bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế tại Mỹ.

Nội dung bồi dưỡng về cơ chế quản lý và xây dựng đô thị hướng tới phát triển bền vững; Quy hoạch đô thị tương lai; Kinh nghiệm và bài học quản lý đô thị hiệu quả của Mỹ.

Thời gian bồi dưỡng cho 20 cán bộ, công chức của TP Hà Nội tại Mỹ là 12 ngày (tổ chức trong Quý III năm 2018).

Cơ quan chủ trì thực hiện là Sở Nội vụ Hà Nội; Đơn vị thực hiện là Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng. Cơ sở đào tạo nước ngoài là Trường Đại học Portland, bang Oregon, Mỹ.

Kinh phí tổ chức mở lớp được trích từ nguồn dành cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội năm 2018 đã giao cho Sở Nội vụ.

Giám đốc Sở Nội vụ có chịu trách nhiệm về dự toán chi tiết và quyết toán theo các nội dung chi và mức chi quy định của UBND TP về việc ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của TP Hà Nội.

Quang Phong