Quy định về độ tuổi để xác định người lao động cao tuổi

Quy định về độ tuổi để xác định người lao động cao tuổi trong Bộ luật Lao động 2012 đang là một vấn đề vướng mắc. Hiện không có văn bản nào quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về việc xác định tuổi và tiêu chí để được coi là người lao động cao tuổi được quy định tại Điều 166 và Điều 187 Bộ luật Lao động.
>>Sửa Luật Lao động: Tác động tới 30 triệu người không có quan hệ lao động
>>CMCN 4.0 - Cơ hội cho thế hệ phụ nữ mới chọn dấn thân để thay đổi định kiến giới
>>Tại sao công chức làm 40 giờ/tuần và người lao động làm 48 giờ/tuần?

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty Luật TNHH Baker & McKenzie (Việt Nam) phản ánh, theo Khoản 1, Điều 166 và Khoản 1, Điều 187 Bộ luật Lao động có thể hiểu người lao động làm việc sau tuổi đủ 60 đối với nam và đủ 55 đối với nữ sẽ được coi là người lao động cao tuổi. Điều này được áp dụng cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động thông thường.

Theo Khoản 2, Điều 187 Bộ luật Lao động, người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn theo quy định của Chính phủ. Liên quan đến vấn đề này, Công ty Luật TNHH Baker & McKenzie không tìm thấy quy định hướng dẫn cụ thể khoản này.

Tuy nhiên, Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014 có đưa ra hướng dẫn về việc xác định điều kiện hưởng lương hưu đối với lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm như sau:

“Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các Điểm a, b, c, d, g, h và I; Khoản 1; Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

… b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên”.

Quy định về độ tuổi để xác định người lao động cao tuổi - 1
Người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật Lao động

Luật Bảo hiểm xã hội chỉ nêu việc người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng lương hưu khi người lao động (i) trong khoảng từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi đối với nam, và từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi đối với nữ, (ii) có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, và (iii) có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Quy định của Luật Bảo hiểm xã hội nói trên giúp cho việc xác định thời điểm người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng lương hưu.

Tuy nhiên, đối với những người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong độ tuổi nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nhưng không tham gia bảo hiểm xã hội hoặc tham gia không đủ thời gian theo quy định (20 năm), hoặc làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không đủ 15 năm thì việc xác định thời điểm họ đủ điều kiện là người lao động cao tuổi không rõ ràng.

Do đó, nhiều khách hàng của Công ty Luật TNHH Baker & McKenzie gặp khó khăn khi tuyển dụng và sử dụng người lao động làm các nghề và công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm mà có tuổi trong khoảng này (nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi và nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi).

Điều 29 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2016 quy định rất nhiều điều kiện mà người sử dụng lao động phải kiểm tra và thực hiện khi sử dụng người lao động cao tuổi để làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Ngoài ra, Khoản 2, Điều 166 của Bộ luật Lao động và Khoản 10, Điều 3 của Nghị định 45/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 1/7/2013 quy định về việc rút ngắn giờ làm việc hàng ngày cho người lao động cao tuổi. Nếu người lao động không được coi là người lao động cao tuổi, người sử dụng lao động sẽ không phải tuân theo các yêu cầu này.

Do vậy, Công ty Luật TNHH Baker & McKenzie đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn quy định về việc xác định tuổi và tiêu chí để người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được coi là người lao động cao tuổi và các điều kiện liên quan đến việc xác định và thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi tuyển dụng người lao động cao tuổi làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, cụ thể:

- Ở độ tuổi nào thì người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được coi là người lao động cao tuổi? Độ tuổi đó là “đủ 55 tuổi đối với nam”, và “đủ 50 tuổi đối với nữ” hay là “đủ 60 tuổi đối với nam”, và “đủ 55 tuổi đối với nữ”?

- Ngoài điều kiện về tuổi, có tiêu chí gì khác để người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đủ điều kiện là người lao động cao tuổi không? Ví dụ: người lao động đó có phải có đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội; hoặc phải đủ số năm làm nghề và công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm?

- Việc đề cập đến “Bộ có thẩm quyền quản lý ngành” hay “Bộ quản lý ngành” theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 29 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP được hiểu và xác định như thế nào?

- Khi một “Bộ có thẩm quyền quản lý ngành” không ban hành chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được sử dụng “người lao động cao tuổi”, vậy có thể dựa vào danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Xác định tuổi và tiêu chí người lao động cao tuổi

Theo quy định tại Điều 166 và Điều 187 Bộ luật Lao động năm 2012 thì người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật Lao động; bao gồm các mốc độ tuổi khác nhau (Khoản 1 quy định độ tuổi là nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi; Khoản 2 quy định độ tuổi thấp hơn so với Khoản 1; Khoản 3 quy định độ tuổi cao hơn so với Khoản 1).

Hiện không có văn bản nào quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về việc xác định tuổi và tiêu chí để được coi là người lao động cao tuổi được quy định tại Điều 166 và Điều 187 Bộ luật Lao động năm 2012.

Quy định về độ tuổi để xác định người lao động cao tuổi trong Bộ luật Lao động 2012 đang là một vấn đề vướng mắc.

Để giải quyết vướng mắc này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ trình Quốc hội dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) theo đó đã quy định tuổi của người lao động cao tuổi được tính theo Khoản 1 của Điều 1701 của dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Tuy nhiên sẽ phải chờ Quốc hội xem xét thông qua.

Điều kiện sử dụng NLĐ cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Điều kiện sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được quy định tại Điều 64 Luật An toàn, vệ sinh lao động. Theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động thì:

“2, Người sử dụng lao động có nhu cầu sử dụng người lao động cao tuổi làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải lập phương án, gửi Bộ có thẩm quyền quản lý ngành với các nội dung cơ bản sau đây:

a) Chức danh nghề, công việc, kèm theo mô tả đặc điểm điều kiện lao động của nghề, công việc sử dụng người lao động cao tuổi;

b) Đề xuất và đánh giá từng điều kiện cụ thể sử dụng người cao tuổi quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Bộ quản lý ngành quy định chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được sử dụng người lao động cao tuổi và điều kiện cụ thể trong ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý ”.

Do đó, việc sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thực hiện theo quy định của các Bộ quản lý ngành trên cơ sở đề xuất của người sử dụng lao động. Bộ quản lý ngành hay Bộ có thẩm quyền quản lý ngành được xác định theo quy định của Chính phủ.

Theo Chinhphu.vn

MỚI NHẤT
Nhận biết một nhân viên kinh doanh giỏi qua những dấu hiệu nào?
Nhận biết một nhân viên kinh doanh giỏi qua những dấu hiệu nào?

Những nhân viên kinh doanh tài năng nhất luôn tự nhận thức được rằng họ là người có năng lực. Còn bạn, liệu bạn có tự tin vào khả năng nhận biết nhân viên kinh doanh giỏi của mình?

Thứ năm, 24/10/2019 - 08:25

Tăng mức án đối với “nữ quái” lừa đảo xin việc làm
Tăng mức án đối với “nữ quái” lừa đảo xin việc làm

Ngày 23/10, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Bùi Thị Quỳnh Hoa (SN 1957, trú tại đường Phan Bội Châu, phường Trường An, TP.Huế, tỉnh TT-Huế) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thứ năm, 24/10/2019 - 07:52

Nóng: 16 điểm mới trong Dự thảo Luật Lao động sửa đổi
Nóng: 16 điểm mới trong Dự thảo Luật Lao động sửa đổi

(Dân trí) - Dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi đã bổ sung tới 16 điểm mới đối với người lao động và người sử dụng lao động. Những điểm mới chủ yếu về đối tượng điều chỉnh, tuổi nghỉ hưu, tiền lương, giờ làm thêm, cơ chế thương lượng tập thể, bình đẳng giới, tổ chức của người lao động tại cơ sở...

Thứ năm, 24/10/2019 - 06:08

Tính lương hưu trường hợp có thời gian làm nhiệm vụ quốc tế
Tính lương hưu trường hợp có thời gian làm nhiệm vụ quốc tế

Theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg và Quyết định 62/2011/QĐ-TTg thì việc tính hưởng trợ cấp không quy định được áp dụng theo Thông tư 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH, Thông tư 101/2014/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH và Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Thứ năm, 24/10/2019 - 06:03

Phú Yên: Tuyển dụng 122 công chức năm 2019
Phú Yên: Tuyển dụng 122 công chức năm 2019

(Dân trí) - UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019. Theo đó, tổng số chỉ tiêu biên chế tuyển dụng là 122 biên chế. Hạn nộp hồ sơ là ngày 18/11/2019.

Thứ năm, 24/10/2019 - 06:02

Bộ trưởng Lao động: Giảm thời gian làm việc còn 44 giờ/tuần, GDP giảm 0,5%
Bộ trưởng Lao động: Giảm thời gian làm việc còn 44 giờ/tuần, GDP giảm 0,5%

(Dân trí) - Giải trình về ý kiến của một số đại biểu Quốc hội đề xuất giảm thời gian làm việc từ 48 giờ xuống 44 giờ/tuần, Bộ trưởng LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung nêu nhiều con số tính toán: chi phí lao động sẽ tăng 18%, kim ngạch xuất khẩu giảm 20 tỷ USD, GDP giảm 0,5% mỗi năm…

Thứ tư, 23/10/2019 - 07:12

Tương lai tấm bằng đại học sẽ không còn "thống trị"
Tương lai tấm bằng đại học sẽ không còn "thống trị"

Trước đây, Google từng đòi hỏi bảng điểm của ứng viên khi tuyển dụng. Tuy nhiên, hiện những yếu tố này không còn là dự đoán có giá trị về năng lực làm việc của các ứng viên trong tương lai.

Thứ tư, 23/10/2019 - 11:00

Việt Nam đứng thứ hai về số lưu học sinh làm việc tại Nhật Bản
Việt Nam đứng thứ hai về số lưu học sinh làm việc tại Nhật Bản

Tính theo quốc tịch, lưu học sinh Trung Quốc ở lại Nhật Bản làm việc chiếm số lượng nhiều nhất với 10.886 người, tiếp theo là Việt Nam với 5.244 người, Nepal là 2.934 người, Hàn Quốc là 1.575 người.

Thứ tư, 23/10/2019 - 10:53

Quảng Bình: Dân bãi ngang thoát nghèo nhờ ...nuôi cá lóc trên vùng cát trắng
Quảng Bình: Dân bãi ngang thoát nghèo nhờ ...nuôi cá lóc trên vùng cát trắng

(Dân trí) - Nhờ mô hình nuôi cá lóc trên cát, khoảng 100 hộ dân tại xã bãi ngang Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã tìm được hướng phát triển kinh tế thoát nghèo. Mỗi năm 2 vụ cá, trừ chi phí, mỗi hộ cũng thu lãi cả trăm triệu đồng.

Thứ tư, 23/10/2019 - 07:51

Ông Bùi Sỹ Lợi: Tăng lương mà giá cả tăng thì không có ý nghĩa gì
Ông Bùi Sỹ Lợi: Tăng lương mà giá cả tăng thì không có ý nghĩa gì

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi đồng tình với tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng, tuy nhiên Chính phủ phải điều hành nền kinh tế để tăng lương mà giá cả không tăng

Thứ tư, 23/10/2019 - 07:43

Jack Ma dành 10 năm để chuẩn bị kế hoạch rời Alibaba
Jack Ma dành 10 năm để chuẩn bị kế hoạch rời Alibaba

"Alibaba không nên dựa vào Jack Ma. Jack Ma sẽ già đi, trở nên ngốc ngếch, ốm yếu, gặp tai nạn hoặc bất kỳ thứ gì khác. Công ty nên dựa vào một hệ thống lãnh đạo đúng đắn"...

Thứ tư, 23/10/2019 - 07:31

Seven-Eleven Nhật Bản giảm giờ mở cửa do không tuyển được nhân viên
Seven-Eleven Nhật Bản giảm giờ mở cửa do không tuyển được nhân viên

Seven-Eleven đã trở thành nhà điều hành cửa hàng tiện lợi đầu tiên rút ngắn thời gian mở cửa để đối phó với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng.

Thứ tư, 23/10/2019 - 07:10

ĐÁNG QUAN TÂM
Sửa Luật Lao động: Tác động tới 30 triệu người không có quan hệ lao động
Sửa Luật Lao động: Tác động tới 30 triệu người không có quan hệ lao động

(Dân trí) - “Dự thảo sẽ tác động tới nhóm hơn 30 triệu người lao động chưa được Luật Lao động điều chỉnh, qua đó hạn chế việc lách luật, dùng tên gọi khác để “trốn” trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động, như: Quy định lương tối thiểu, tiền lương làm thêm, đóng BHXH cho người lao động…”

Thứ tư, 23/10/2019 - 06:03

Thợ nghề trẻ Việt - Australia thể hiện tài năng
Thợ nghề trẻ Việt - Australia thể hiện tài năng

(Dân trí) - Tiếp nối hoạt động của Tuần lễ kỹ năng nghề Việt - Australia, ngày 22/10 tại Trường Cao đẳng công nghệ cao Hà Nội, những thợ nghề trẻ của Australia và Việt Nam đã trình diễn những kỹ năng nghề sơn ô tô, hàn, thiết kế đồ họa, chăm sóc sắc đẹp và điện tử công nghiệp…

Thứ ba, 22/10/2019 - 07:31

Tại sao công chức làm 40 giờ/tuần và người lao động làm 48 giờ/tuần?
Tại sao công chức làm 40 giờ/tuần và người lao động làm 48 giờ/tuần?

(Dân trí) - Đây là một câu hỏi được bạn đọc gửi tới Chương trình Giao lưu trực tuyến do Báo điện tử Dân trí và Bộ LĐ-TB&XH vừa được tổ chức tuần qua. Ông Doãn Mậu Diệp - Phó trưởng Ban soạn thảo Bộ Luật Lao động 2012 (sửa đổi), nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã giải đáp điều này.

Thứ ba, 22/10/2019 - 08:22

Ở Việt Nam, phụ nữ nắm giữ 36% các vị trí quản lý cấp cao
Ở Việt Nam, phụ nữ nắm giữ 36% các vị trí quản lý cấp cao

Phụ nữ Việt Nam thường giữ các vị trí hàng đầu trong doanh nghiệp, gồm giám đốc tài chính (36%); Tổng giám đốc hoặc Giám đốc điều hành (30%); Giám đốc nhân sự và Giám đốc tiếp thị (25%)...

Thứ ba, 22/10/2019 - 07:47

Pháp: Dịch vụ tàu hỏa tại nhiều vùng gián đoạn vì đình công
Pháp: Dịch vụ tàu hỏa tại nhiều vùng gián đoạn vì đình công

Dịch vụ tàu hỏa ở các vùng ngoại ô Paris, vùng Champagne-Ardenne ở Đông Bắc và vùng Occitanie ở phía Nam, gồm các thành phố Toulouse và Montpellier đã bị ảnh hưởng một phần.

Thứ ba, 22/10/2019 - 07:31

Có được xét nâng lương trong thời gian chấp hành án treo?
Có được xét nâng lương trong thời gian chấp hành án treo?

Cơ quan bà Phạm Thị Thu Sương (Tiền Giang) có công chức, hưởng lương bậc 2 hệ số 2,67 từ ngày 1/1/2013. Công chức này vi phạm giao thông, bị Tòa án phạt tù 36 tháng, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm, tính từ tháng 12/2015. Bà Sương hỏi, người hưởng án treo thì khi nào mới được nâng lương lần sau?

Thứ ba, 22/10/2019 - 07:15

Hào hứng với màn trình diễn nghề của bạn trẻ Australia - Việt Nam
Hào hứng với màn trình diễn nghề của bạn trẻ Australia - Việt Nam

(Dân trí) - Tuần lễ Kỹ năng nghề Australia tại Việt Nam kéo dài từ ngày 21 - 24/10 tại Hà Nội và TP HCM. Khởi điểm của chuỗi chương trình, một buổi trình diễn nghề pha chế, nấu ăn đã được các sinh viên, cựu sinh viên Australia và Việt Nam thực hiện, thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ.

Thứ ba, 22/10/2019 - 06:04

Quảng Trị:  Trồng cam hữu cơ, mỗi vụ thu gần nửa tỷ đồng
Quảng Trị: Trồng cam hữu cơ, mỗi vụ thu gần nửa tỷ đồng

(Dân trí) - Những năm gần đây, sản phẩm “cam K4” Quảng Trị được đưa vào bán ở hệ thống cửa hàng, siêu thị, có mặt khắp nơi trên thị trường. Mỗi ha cam đã mang đến cho người dân gần nửa tỷ đồng/vụ.

Thứ hai, 21/10/2019 - 11:46

Doanh nghiệp XKLĐ phái cử gần 12.000 thuyền viên làm việc ở tàu cá nước ngoài
Doanh nghiệp XKLĐ phái cử gần 12.000 thuyền viên làm việc ở tàu cá nước ngoài

(Dân trí) - Trong 3 năm qua, bình quân mỗi năm có 4.000 thuyền viên Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Trong đó có gần 1.000 lao động thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển vào hải đảo. Việt Nam hiện có gần 12.000 lao động làm việc trên các tàu đánh cá nước ngoài.

Thứ hai, 21/10/2019 - 11:39

Kinh doanh tốt, Microsoft tăng thù lao 66% cho sếp lớn
Kinh doanh tốt, Microsoft tăng thù lao 66% cho sếp lớn

Khoản thu nhập “khủng” của CEO Satya Nadella phản ánh cú chuyển mình ngoạn mục của Microsoft kể từ khi ông lên nắm quyền...

Thứ hai, 21/10/2019 - 07:39

Đã được xóa án tích, có đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan được không?
Đã được xóa án tích, có đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan được không?

Em đã được xóa án tích về tội tàng trữ trái phép chất ma túy năm 2018. Bây giờ em muốn xin xuất khẩu lao động tại Đài Loan, xin lý lịch tư pháp số 2 trên đó có ghi rõ tội danh, ngày xóa án. Vậy khi xin cấp visa em có được chấp nhận không? Em xin cảm ơn! Bạn đọc Ngọc Tại Thu Hoàn đề nghị LS tư vấn.

Thứ hai, 21/10/2019 - 07:33

Bị tai nạn do lỗi của người lao động, công ty có phải trả trợ cấp?
Bị tai nạn do lỗi của người lao động, công ty có phải trả trợ cấp?

Trường hợp xác định nguyên nhân hoàn toàn do lỗi của chính người lao động bị tai nạn và không có nguyên nhân nào khác thì pháp luật lao động hiện hành không quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp cho người lao động.

Thứ hai, 21/10/2019 - 06:05