277.289 tin tức, video về "

dân chủ xã hội chủ nghĩa

"
Toàn văn báo cáo do Tổng Bí thư trình bày tại phiên khai mạc Đại hội Đảng

Toàn văn báo cáo do Tổng Bí thư trình bày tại phiên khai mạc Đại hội Đảng

Báo cáo do Tổng Bí thư trình bày tại Đại hội XII có tiêu đề:“Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.