Trường hợp tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển

Ông Nguyễn Quảng làm kế toán tại các trường học thuộc địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam từ năm 1983. Ngày 1/7/2015, ông được UBND huyện Đại Lộc điều động làm kế toán Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện và được hưởng phụ cấp công vụ.

Tuy nhiên, vừa qua Phòng Tài chính huyện đã dừng chi trả phụ cấp công vụ và truy thu phụ cấp các tháng trước của ông Quảng với lý do ông chưa có quyết định chuyển ngạch từ viên chức sang công chức. Ông Quảng hỏi, trường hợp của ông có được hưởng phụ cấp công vụ không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam trả lời như sau:

Ông Nguyễn Quảng, sinh ngày 6/8/1958, là viên chức làm công việc kế toán tại các trường học của huyện Đại Lộc từ năm 1983 đến năm 2015. Do yêu cầu công việc, ông Quảng được điều động về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đại Lộc và làm kế toán kể từ ngày 1/7/2015 theo Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND huyện Đại Lộc.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 42 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì, "Viên chức khi được tiếp nhận, bổ nhiệm vào các vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức trong các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thì phải thực hiện quy trình xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức".

Vị trí việc làm tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện theo quy định là công chức. Tuy nhiên, UBND huyện Đại Lộc chưa lập thủ tục đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tiếp nhận ông Quảng vào công chức không qua thi tuyển theo quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ theo phân cấp quản lý hiện hành. Do đó, ông Quảng không phải là công chức và không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ theo quy định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ.

Theo báo cáo của UBND huyện Đại Lộc thì hiện nay UBND huyện đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với ông Quảng.

Sau khi có quyết định tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, ông Quảng sẽ được hưởng chế độ phụ cấp công vụ theo quy định.

Theo Chinhphu.vn

Đang được quan tâm