1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thời gian hưởng trợ cấp một lần không tính cộng nối BHXH

Ông Vũ Văn Đỉnh (Bà Rịa, Vũng Tàu) có 3 năm 8 tháng trong quân ngũ, 4 năm là sinh viên đại học, 3 năm làm cán bộ công nhân viên.

Năm 1989, ông nghỉ việc do tinh giản biên chế, được trợ cấp một lần cho số năm công tác nêu trên (10 năm 8 tháng).

Thời gian ông làm cán bộ công nhân viên lần 2 là 26 năm (1993-2019). Ông Đỉnh hỏi, ông có được cộng nối thời gian công tác trong quân đội 3 năm 8 tháng vào thời gian công tác có đóng BHXH để tính hưởng chế độ BHXH khi nghỉ hưu không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo nội dung ông trình bày, năm 1989 ông nghỉ việc do tinh giản biên chế, hưởng trợ cấp một lần cho số năm công tác là 10 năm 8 tháng là theo đúng quy định tại Điểm a Khoản 3 Quyết định số 176-HĐBT ngày 9/10/1989 về sắp xếp lại lao động trong các đơn vị kinh tế quốc doanh.

Vì ông đã hưởng trợ cấp một lần cho thời gian công tác trong quân đội, sinh viên đại học và thời gian làm cán bộ, viên chức nên thời gian công tác trong quân đội không được cộng nối với thời gian công tác có đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH.