1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thanh Hóa: Thu nhập của người lao động ngày một tăng

Trần Lê

(Dân trí) - Tại Thanh Hóa, lao động miền xuôi có thu nhập năm 2018 là hơn 40 triệu đồng/người. Tới năm 2020, mức thu nhập tăng lên gần 47 triệu đồng/người.

Ngày 16/6, theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, địa phương này vừa công bố kết quả điều tra lao động, việc làm và thu nhập bình quân đầu người cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018, 2019 và 2020.

Theo đó, cơ cấu lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế chia theo khu vực và theo huyện, thị xã, thành phố có sự chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ lệ ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ và giảm dần tỷ lệ ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản.

Cụ thể, tại thời điểm 31/12/2018, tỷ lệ lao động ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Thanh Hóa chiếm 43,32%, công nghiệp - xây dựng chiếm 32,53%, các ngành dịch vụ chiếm 24,15%.

Thanh Hóa: Thu nhập của người lao động ngày một tăng - 1

Tỷ lệ lao động làm trong các ngành dịch vụ ngày một tăng.

Tại thời điểm 31/12/2019, tỷ lệ lao động ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Thanh Hóa chiếm 41,28%, công nghiệp - xây dựng chiếm 33,27%, các ngành dịch vụ chiếm 25,45%.

Đến thời điểm 31/12/2020, tỷ lệ lao động ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Thanh Hóa chiếm 39,87%, công nghiệp - xây dựng chiếm 34,81%, các ngành dịch vụ chiếm 25,32%.

Trong đó, tỷ lệ lao động ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản ở khu vực miền núi vẫn chiếm tỷ lệ cao hơn khu vực miền xuôi. Ngược lại, tỷ lệ lao động công nghiệp - xây dựng và các ngành dịch vụ lại chiếm tỷ lệ thấp hơn so với miền xuôi.

Đối với các ngành dịch vụ, năm 2020, tỷ lệ lao động giảm hơn so với năm 2019. Trong thời gian qua, ngành dịch vụ du lịch là một trong những ngành chịu tác động nặng nề của dịch bệnh Covid-19.

Thanh Hóa: Thu nhập của người lao động ngày một tăng - 2

Thu nhập của người lao động miền núi ngày một tăng, nhưng vẫn còn thấp hơn miền xuôi.

Về tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng sơ cấp trở lên đang làm việc trong nền kinh tế chia theo huyện, thị xã, thành phố cũng ngày một tăng, tuy nhiên vẫn còn thấp.

Thu nhập bình quân chung của người lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng ngày một tăng, từ gần 36,2 triệu đồng năm 2018 lên hơn 42 triệu đồng năm 2020. Trong đó, lao động ở khu vực miền xuôi vẫn có thu nhập cao hơn lao động khu vực miền núi.

Cụ thể, lao động miền xuôi có thu nhập năm 2018 là hơn 40 triệu đồng tăng lên gần 47 triệu đồng năm 2020; còn khu vực miền núi có thu nhập bình quân năm 2018 là hơn 28,3 triệu đồng lên gần 33 triệu đồng năm 2020.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, số liệu thu nhập bình quân đầu người, lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế, tỷ lệ lao động qua đào tạo được công bố lần này là cơ sở để đánh giá kết quả, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong Nghị quyết số 58- NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.