Thứ bảy, 25/06/2016 - 08:50

Nhân viên y tế học đường có được tăng thêm tiền lương bằng 8%?

Tôi là nhân viên y tế trường học hưởng theo trình độ trung cấp, bậc 2, hệ số 2,06. Theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP, trường hợp của tôi có được tăng thêm 8% tiền lương hay không ? – Nguyễn Thi Anh Hong (anhhong***@gmail.com).

Nhân viên y tế học đường có được tăng thêm tiền lương bằng 8%? - 1

* Trả lời:

Theo Điểm đ, e Khoản 1, Điều 2 Nghị định số: 17/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống, thì đối tượng áp dụng là người làm việc theo HĐLĐ trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại Nghị định số: 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Và người làm việc theo chế độ HĐLĐ trong số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao của đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù.

Căn cứ vào quy định nêu trên nếu bạn là đối tượng lao động theo diện hợp đồng được quy định tại Nghị định số: 68/2000/NĐ-CP thì bạn thuộc đối tượng được tăng thêm tiền lương bằng 8% mức lương hiện hưởng.

Cụ thể theo Điều 3 Nghị định này quy định: Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống quy định tại Khoản 1, Điều 2 được tăng thêm tiền lương bằng 8% mức lương hiện hưởng (gồm hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh hiện hưởng nhân mức lương cơ sở), cụ thể như sau:

Nhân viên y tế học đường có được tăng thêm tiền lương bằng 8%? - 2

Tiền lương tăng thêm tại Khoản 1 Điều này không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và tính các loại phụ cấp lương.

Theo Báo Giáo dục thời đại