Thứ bảy, 16/12/2017 - 08:31

Điều kiện hưởng trợ cấp lần đầu

Năm 2012, UBND huyện Bảo Lâm ký hợp đồng lao động với tôi. Ngày 29/3/2016, tôi được UBND huyện Bảo Lâm tuyển dụng vào công chức cấp xã. Từ năm 2012 tôi vẫn được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP. Tuy nhiên, ngày 8/4/2016 Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng có Văn bản số 284/SNV-XDCQ&CTTN về việc thực hiện chế độ hợp đồng cấp xã “những trường hợp người lao động trước đây, thì kể từ ngày 1/1/2015 trở đi chuyển sang chế độ phụ cấp cụ thể từng chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã”.

Tôi xin hỏi, trường hợp của tôi có đủ điều kiện để được hưởng chế độ quy định tại Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP không?

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về đối tượng áp dụng quy định: Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Công văn số 2845/BNV-CCVC ngày 29/7/2014 của Bộ Nội vụ về việc vướng mắc trong thực hiện BHXH đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thì ở cấp xã không có đối tượng là người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động. Do đó những trường hợp hợp đồng lao động ở cấp xã không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối chiếu với các quy định trên, trường hợp bà Thái Thị Luyến ngày 29/3/2016 mới được UBND huyện Bảo Lâm tuyển dụng vào công chức cấp xã do đó chưa đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định tại Khoản 1, Điều 6, Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ: “Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung”.

Theo Chinhphu.vn