Điều kiện chuyển mã quyền lợi BHYT từ HT3 sang HT2

Tôi có thẻ BHYT cấp theo đối tượng hưởng chế độ hưu trí. Trước khi nghỉ hưu, tôi có thời gian từ tháng 8/1980 đến tháng 8/1982 là công an được cử làm chuyên gia giúp bạn Lào, Campuchia; được Chính phủ tặng Huy hiệu vì nghĩa vụ quốc tế. Vậy, tôi có được chuyển mã quyền lợi trên thẻ BHYT thành mã HT2 không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điểm 2 Khoản 15 Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”. 

Khoản 3, 4 Điều 3 và Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định: Đối tượng người có công với cách mạng và đối tượng cựu chiến binh được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT.

Trường hợp của ông Hỡi, theo nội dung câu hỏi ông có thẻ BHYT cấp theo đối tượng hưởng chế độ hưu trí. Trước khi nghỉ hưu, ông có thời gian từ tháng 8/1980 đến tháng 8/1982 là công an được cử làm chuyên gia giúp bạn Lào, Campuchia; được Chính phủ tặng Huy hiệu vì nghĩa vụ quốc tế thì không thuộc đối tượng người có công với cách mạng và đối tượng cựu chiến binh được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh nên ông không được chuyển quyền lợi trên thẻ BHYT thành mã HT2.

Theo Chinhphu.vn