Đề xuất quy định mới về tuyển dụng công chức, viên chức

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, dự thảo sửa đổi một số quy định về các môn thi và hình thức thi tuyển công chức theo hướng chuyển từ bài thi viết sang thi trắc nghiệm.

Cụ thể, theo quy định hiện hành tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP: về thi tuyển công chức đối với môn kiến thức chung: thi viết 01 bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.

Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết 01 bài và thi trắc nghiệm 01 bài về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ hoặc tin học, môn thi nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc tin học. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định hình thức và nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc tin học phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Trong trường hợp này, người dự tuyển không phải thi môn ngoại ngữ hoặc môn tin học văn phòng theo quy định.

Môn ngoại ngữ: thi viết hoặc thi vấn đáp 01 bài một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định.

Môn tin học văn phòng: thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm 01 bài theo yêu cầu của vị trí việc làm do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định.

Còn dự thảo đề xuất đối với các môn thi điều kiện (vòng 1): Môn kiến thức chung thi trắc nghiệm 1 bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội; quản lý hành chính nhà nước, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.

Môn ngoại ngữ: Thi trắc nghiệm 1 bài trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định.

Môn tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm 1 bài theo yêu cầu của vị trí việc làm do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định.

Cũng theo dự thảo, đối với môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2): Thi phỏng vấn để đánh giá hiểu biết, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và do người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức thực hiện.

Căn cứ vào khả năng, điều kiện cụ thể, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định hình thức thi trắc nghiệm trên giấy hoặc trên máy vi tính.

Dự thảo cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung cách tính điểm như sau: Bài thi được tính theo thang điểm 100.

Điểm các môn thi được tính như sau: Môn kiến thức chung, môn ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc thiểu số), môn tin học văn phòng: tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi.

Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Tính hệ số 1.

Kết quả thi tuyển là số điểm của bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành cộng với điểm ưu tiên quy định.

Theo Chinhphu.vn