1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Công chức xã đã có thời gian đóng BHXH xếp lương thế nào?

Ông Trương Văn Xuyên công tác tại Tổng công ty Xây dựng Thăng Long từ tháng 5/2003, đóng BHXH bắt buộc được 11 năm 4 tháng, trong đó, từ tháng 5/2003 đến tháng 12/2008, đóng BHXH theo mức lương công nhân; từ tháng 1/2009 đến tháng 8/2014, đóng BHXH theo lương kỹ sư cầu bậc 1/8, hệ số 2,34.

Ngày 28/4/2016, ông Xuyên có quyết định tuyển dụng công chức cấp xã, thời gian làm việc tính từ ngày 1/5/2016, được xếp lương ngạch chuyên viên, mã số 01.003, bậc 1, hệ số 2,34. Ông Xuyên hỏi, việc xếp lương của ông như vậy có đúng quy định không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2, Điều 21 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn quy định, trường hợp người được tuyển dụng vào công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định này, đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc, chưa nhận trợ cấp BHXH một lần, được bố trí chức danh theo đúng chuyên ngành đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc được tính để làm căn cứ xếp lương phù hợp với chức danh công chức được tuyển dụng (trừ thời gian tập sự, thử việc theo quy định), thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc nếu đứt quãng thì được cộng dồn.

Điều 19 Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp lương đối với trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 21 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc khi được tuyển dụng vào công chức cấp xã thực hiện như sau:

Căn cứ vào thời gian đóng BHXH bắt buộc (trừ thời gian tập sự, thử việc theo quy định) tương ứng với trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ của từng trường hợp để thực hiện xếp vào bậc lương trong ngạch công chức hành chính quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH theo nguyên tắc sau:

Cứ sau mỗi khoảng thời gian 3 năm (đủ 36 tháng) nếu có đóng BHXH bắt buộc theo trình độ đào tạo đại học trở lên thì được xếp lên 1 bậc lương trong ngạch chuyên viên (mã số 01.003), nếu có đóng BHXH bắt buộc theo trình độ đào tạo cao đẳng thì được xếp lên 1 bậc lương trong ngạch chuyên viên cao đẳng (mã số 01a.003); cứ sau mỗi khoảng thời gian 2 năm (đủ 24 tháng) nếu có đóng BHXH bắt buộc theo trình độ đào tạo dưới cao đẳng thì được xếp lên 1 bậc lương trong ngạch có trình độ đào tạo tương ứng.

Sau khi quy đổi thời gian để xếp vào bậc lương trong ngạch công chức hành chính đối với công chức cấp xã theo nguyên tắc nêu trên, nếu có số tháng chưa đủ 36 tháng đối với ngạch chuyên viên và ngạch chuyên viên cao đẳng hoặc chưa đủ 24 tháng đối với ngạch yêu cầu trình độ đào tạo dưới cao đẳng thì số tháng này được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương lần sau trong ngạch công chức hành chính được xếp.

Trường hợp được tính xếp vào bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức hành chính mà vẫn còn thừa thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc thì thời gian công tác còn thừa này được tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung như sau: Sau 3 năm (đủ 36 tháng) đối với ngạch chuyên viên và ngạch chuyên viên cao đẳng và sau 2 năm (đủ 24 tháng) đối với ngạch yêu cầu trình độ đào tạo dưới cao đẳng được tính hưởng 5%, cứ mỗi năm tiếp theo (đủ 12 tháng) được tính hưởng thêm 1%.

Khi thực hiện xếp lương và tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, theo nguyên tắc này, nếu trong thời gian công tác của người được xếp lương có năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật (khiển trách hoặc cảnh cáo) thì cứ mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc cứ mỗi lần bị kỷ luật bị trừ 6 tháng; nếu bị kỷ luật giáng chức, cách chức thì cứ mỗi lần bị kỷ luật bị trừ 12 tháng; nếu có năm vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao, vừa bị kỷ luật thì thời gian bị trừ của năm đó chỉ tính theo thời gian bị trừ của hình thức bị kỷ luật.

Sau khi xếp lương theo quy định nêu trên, nếu có hệ số lương (kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có) được xếp theo ngạch công chức hành chính thấp hơn so với hệ số lương đã hưởng tại thời điểm được tuyển dụng vào công chức cấp xã thì được hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương đã hưởng.

Hệ số chênh lệch bảo lưu này giảm tương ứng khi công chức cấp xã được nâng bậc lương, được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung trong ngạch công chức hành chính được xếp hoặc khi được xếp lương vào ngạch công chức hành chính cao hơn.

Việc quy đổi thời gian công tác để xếp lương

Trường hợp ông Trương Văn Xuyên, trước khi được tuyển dụng vào công chức cấp xã ông Xuyên có thời gian công tác và đóng BHXH bắt buộc là 11 năm 4 tháng tại Tổng công ty Xây dựng Thăng Long, trong đó thời gian đóng BHXH bắt buộc theo lương công nhân là từ tháng 5/2003 đến tháng 12/2008 và đóng BHXH bắt buộc theo lương bậc 1/8 kỹ sư cầu, hệ số 2,34 từ tháng 1/2009 đến tháng 8/2014.

Thông tin ông Xuyên cung cấp không nêu rõ ông được tuyển dụng vào công chức cấp xã với chức danh nào, có đúng với chuyên ngành đào tạo hoặc đúng với chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm hay không?

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 21 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc, khi được tuyển dụng vào công chức cấp xã được bố trí vào chức danh đúng với chuyên ngành được đào tạo hoặc đúng với chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì, thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc trước khi tuyển dụng được tính để làm căn cứ xếp lương phù hợp với chức danh công chức được tuyển dụng.

Nếu ông Xuyên được bố trí vào chức danh phù hợp với chuyên ngành được đào tạo hoặc phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ kỹ sư cầu trước đây đã đảm nhiệm (ví dụ như được bố trí vào chức danh công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường) thì được xem xét áp dụng hướng dẫn tại Điểm a, Khoản 1, Điều 19 Thông tư số 06/2012/TT-BNV, cứ sau mỗi khoảng thời gian 3 năm (đủ 36 tháng) nếu có đóng BHXH bắt buộc theo trình độ đào tạo đại học trở lên thì được xếp lên 1 bậc lương trong ngạch chuyên viên (mã số 01.003).

Sau khi quy đổi thời gian để xếp vào bậc lương trong ngạch công chức, nếu có số tháng chưa đủ 36 tháng đối với ngạch chuyên viên thì số tháng này được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương lần sau trong ngạch công chức hành chính được xếp.

Cụ thể, thời gian từ tháng 1/2009 đến tháng 8/2014 ông Xuyên có đủ 5 năm 7 tháng (đủ 67 tháng) công tác, đóng BHXH bắt buộc với mức lương bậc 1/8 thang lương kỹ sư (Bảng lương viên chức chuyên viên nghiệp vụ ở các công ty Nhà nước, ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ), trong thời gian đó ông Xuyên hoàn thành nhiệm vụ, không bị xử lý kỷ luật, thì khi tuyển dụng vào công chức cấp xã xếp lương vào bậc 2/9 ngạch chuyên viên, mã số 01.003 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước, ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ). Số tháng còn lại là 31 tháng được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương lần sau.

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 3, Điều 19 Thông tư số 06/2012/TT-BNV, trước khi ra Quyết định bổ nhiệm, xếp lương cho công chức cấp xã được tuyển dụng, Chủ tịch UBND cấp huyện phải đề xuất việc xếp lương cụ thể đối với từng trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc khi được tuyển dụng vào công chức cấp xã và có văn bản (kèm theo bản sao sổ BHXH được cơ quan có thẩm quyền xác nhận của từng trường hợp) đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh thống nhất ý kiến trước khi quyết định.

Đề nghị ông Trương Văn Xuyên đối chiếu quy định với trường hợp cụ thể của mình để rõ.

Theo Chinhphu.vn

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.