Có được cộng dồn thời gian công tác để tính nâng lương?

Ông Nguyễn Thành Trung (Bình Phước) có bằng Kỹ sư nông học năm 2015, bằng cử nhân Quản lý nhà nước năm 2020.

Ông Trung trúng tuyển viên chức trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, có Quyết định ngày 17/12/2019, thuộc ngạch kỹ sư, mã ngạch v.05.02.07.

Thời gian nâng lương lần sau của ông Trung tính từ 1/1/2017 do có thời gian hợp đồng trong biên chế từ 1/1/2017 trước khi được tuyển dụng viên chức. Ông Trung đóng BHXH tự nguyện từ năm 2015 đến 2017, từ 1/1/2017 đóng BHXH bắt buộc liên tục đến nay.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì: "trường hợp người được tuyển dụng hoặc được tiếp nhận vào làm công chức theo quy định tại Nghị định này, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội trước ngày tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) ở trình độ đào tạo tương ứng với trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận".

Do đó, nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì thời gian công tác của ông Nguyễn Thành Trung sẽ được tính làm căn cứ để tiếp tục xếp lương, nâng lương theo quy định.

Việc xếp lương, xác định thời hạn nâng lương được thực hiện theo Thông tư số 79/2005/TT-BNV hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và Thông tư 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

Tin liên quan
Đang được quan tâm