1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Cán bộ kiêm nhiệm có được trả thu nhập tăng thêm không?

Tôi làm kế toán tại Ban quản lý chợ hạng 3, nguồn kinh phí tự chủ. Trên cơ sở nguồn kinh phí tiết kiệm được cuối năm, Ban quản lý chi trả tiền làm thêm giờ, thu nhập tăng cho cán bộ, nhân viên.

Ban quản lý chợ là đơn vị trực thuộc xã, Phó Chủ tịch UBND xã là Trưởng Ban quản lý chợ nên được hưởng phụ cấp 10% hàng tháng. Cho tôi hỏi, Trưởng Ban quản lý chợ cuối năm có được chi trả tiền làm thêm giờ và thu nhập tăng thêm không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang:

“c) Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) nào thì xếp lương chức vụ hoặc hưởng phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo đó. Nếu một người giữ nhiều chức danh lãnh đạo khác nhau thì xếp lương chức vụ hoặc hưởng phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cao nhất. Nếu kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác mà cơ quan, đơn vị này được bố trí biên chế chuyên trách người đứng đầu thì được hưởng thêm phụ cấp kiêm nhiệm”.

Điều kiện, nguyên tắc hưởng phụ cấp, mức phụ cấp và cách tính trả được quy định tại Mục II, Mục III Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác.

Theo đó, trường hợp Phó Chủ tịch UBND xã đang giữ chức danh lãnh đạo (Phó Chủ tịch) và thuộc biên chế trả lương của UBND xã nhưng đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban quản lý chợ thì UBND xã là đơn vị chi trả tiền lương và phụ cấp kiêm nhiệm cho Phó Chủ tịch này (nếu đủ điều kiện hưởng phụ cấp kiêm nhiệm).

Theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; cơ sở để trích lập Quỹ bổ sung thu nhập căn cứ quỹ tiền lương, ngạch bậc chức vụ và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công. Mức trích cụ thể theo quy định tại Khoản 3 Điều 19; Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP theo mức độ tự chủ tài chính và theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Như vậy, về nguyên tắc, Phó Chủ tịch UBND xã không hưởng lương từ quỹ tiền lương do Ban quản lý chợ chi trả, do đó không có cơ sở để chi trả thu nhập tăng thêm từ quỹ bổ sung thu nhập (được tính trên cơ sở quỹ tiền lương của đơn vị).

Đối với tiền làm thêm giờ, căn cứ quy định tại Khoản 1 Mục I Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức thì cán bộ kiêm nhiệm không thuộc đối tượng được hưởng chính sách tiền làm thêm giờ.