1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Cách tính định mức giờ dạy của giáo viên mầm non

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Nguyễn Văn Nang (tỉnh Hậu Giang) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cách tính định mức giờ dạy của giáo viên mầm non theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC.

Trả tiền lương dạy thêm giờ không quá 200 giờ...

Theo ông Nang phản ánh, định mức giờ dạy của giáo viên mầm non quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC như sau:

Tiền lương 1 giờ dạy = (Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học/Định mức giờ dạy trên năm) x (Số tuần dành cho giảng dạy (dạy trẻ)/52 tuần).

Tuy nhiên hiện nay tại nhiều tỉnh trong cả nước có 2 cách tính cho Định mức giờ dạy/năm cho giáo viên mầm non như sau:

Cách 1: Định mức giờ dạy = 8 giờ/ngày x 5 ngày/tuần x 35 tuần thực dạy.

Cách này thực hiện theo Điều 4 Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT. Theo đó, căn cứ Khoản 1 Điều này thì giờ dạy của giáo viên: Đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày, mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 6 giờ/ngày và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các công việc khác do Hiệu trưởng quy định để quy đổi bảo đảm làm việc 40 giờ/tuần. Tức giờ dạy/ngày của giáo viên mầm non là 8 giờ/ngày.

Cách 2: Định mức giờ dạy = 6 giờ/ngày x 5 ngày/tuần x 35 tuần thực dạy.

Cách này thực hiện theo Điều 4 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC . Căn cứ Điểm đ, Khoản 1 thì: Định mức giờ dạy/năm được tính theo quy định tại các văn bản quy định tại Khoản 1, Điều 2 của Thông tư liên tịch này. Cụ thể như sau: Định mức giờ dạy/năm của giáo viên mầm non = (Số giờ dạy trẻ học 2 buổi/ngày) x (Số ngày làm việc/tuần) x (Số tuần dạy trẻ/năm học). Như vậy, giờ dạy/ngày của giáo viên mầm non là: 6 giờ/ngày.

Ông Nang hỏi, số giờ dạy trẻ học 2 buổi/ngày sẽ được hiểu như thế cho đúng, là 8 giờ dạy/ngày hay là 6 giờ dạy/ngày?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non. Thông tư này áp dụng đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy, giáo viên làm công tác quản lý ở các trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Trong Thông tư quy định, đối với các giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày (kể cả trường có bán trú hoặc không bán trú), mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 6 giờ/ngày và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các công việc khác do Hiệu trưởng quy định để quy đổi bảo đảm làm việc 40 giờ/tuần (8 giờ/ngày); đối với các giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 1 buổi/ngày, mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 4 giờ/ngày và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các công việc khác do Hiệu trưởng quy định để quy đổi bảo đảm làm việc 40 giờ/tuần (8 giờ/ngày).

Do vậy, ngoài giờ làm thêm 8 giờ theo quy định trên, nếu có số giờ thừa thì được hưởng chế độ trả lương dạy thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Theo Chinhphu.vn