Bức tranh kinh tế 2019: Mảng sáng lớn hơn mảng tối - 1