Bộ Tài chính đôn đốc trả nợ tiền vay dân trong 2 cuộc kháng chiến

(Dân trí) - Theo nguồn tin riêng của Dân trí, Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về trả nợ các khoản vay dân trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.


Chỉ thị thanh toán các khoản tiền vay dân trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Tố Hữu ký ngày 28/3/1985

Chỉ thị thanh toán các khoản tiền vay dân trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Tố Hữu ký ngày 28/3/1985

Cụ thể, theo Bộ Tài chính, trước đây, tháng 9/1998, Bộ này đã có công văn hướng dẫn nêu rõ, Bộ Tài chính đồng ý gia hạn các khoản trả nợ cho dân trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ đến 31/12/1998 và về nguyên tắc, thời hạn thanh toán nợ dân đã kết thúc.

Tuy nhiên, trong văn bản mới ban hành của Bộ Tài chính, căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình ngày 7/6/2017, để đảm bảo quyền lợi cho người dân và việc trả nợ được thống nhất trên cả nước, Bộ này đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị được giao làm nhiệm vụ này tiếp tục thanh toán các khoản còn nợ người dân có chứng từ gốc, theo văn bản hướng dẫn trước đây.

"Nguồn kinh phí chi trả từ nguồn đảm bảo xã hội của ngân sách địa phương", Bộ Tài chính nêu.

Được biết, kể từ cuối năm 1979, các địa phương đã tiến hành thanh toán các khoản Nhà nước vay dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Đây là một vấn đề được cho là rất phức tạp, việc hướng dẫn lại chưa rõ ràng, các địa phương gặp nhiều lúng túng. Một số địa phương đã thanh toán cả những khoản dân đóng góp để làm nghĩa vụ công dân, những khoản lạc quyên do chính quyền, đoàn thể ở cơ sở tự tổ chức để ủng hộ kháng chiến, uý lạo bộ đội. Nhiều địa phương khoán trắng cho ban thanh toán nợ dân và đã để xảy ra những sự việc lạm dụng, thanh toán tràn lan.

Do đó, trước đây, Nhà nước đã có hướng dẫn: Chỉ thanh toán những khoản mà các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vay dân để giải quyết nhu cầu chi tiêu cần thiết của Nhà nước trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đó là những khoản mà người cho vay và cơ quan nhận vay đều ý thức rằng sẽ được trả và phải hoàn trả.

Cụ thể những khoản vay được Nhà nước đảm bảo trả là những khoản: Công phiếu kháng chiến, phát hành trong các năm 1948, 1949, 1950, 1951, 1952; Công trái quốc gia, phát hành năm 1951; Công trái Nam-Bộ, phát hành năm 1947, 1958; Công phiếu nuôi quân phát hành năm 1964 và những khoản vay khác (tiền hoặc lương thực) do các cơ quan chính quyền từ cấp huyện trở lên vay theo lệnh của cấp trên để mua sắm vũ khí, nuôi quân đánh giặc...

Hà Nguyễn