Phát huy vai trò người đứng đầu trong công tác cán bộ

Công tác cán bộ là một khâu rất quan trọng, “là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là gốc của mọi công việc, then chốt của then chốt” (lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng), song lâu nay vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế chậm được khắc phục. Một trong những nguyên nhân đó là chưa xác lập đúng đắn vị trí, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác này.


Tọa đàm khoa học về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ tổ chức tại Nghệ An ngày 24/11/2017.Ảnh: nghean.gov.vn

Tọa đàm khoa học về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ tổ chức tại Nghệ An ngày 24/11/2017.Ảnh: nghean.gov.vn

Là nhân vật chủ chốt nhất, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị không chỉ giữ vai trò quan trọng đối nội mà còn giữ vai trò đối ngoại nhằm mở rộng mối quan hệ giao lưu, giao tiếp với các cơ quan, đơn vị, các mối liên hệ trong cộng đồng và xã hội, tạo điều kiện cho cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ. Người đứng đầu cấp ủy phải là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, tác phong công tác, tấm gương về phẩm chất, năng lực để đảng viên noi theo. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị còn là đầu mối tổ chức triển khai mọi hoạt động của đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị theo nghị quyết của đảng bộ, chi bộ. Trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu rất lớn, có tác dụng quyết định mọi thành, bại trong quá trình hoạt động, phát triển của cấp ủy cơ quan, đơn vị.

Hiện nay, nguyên tắc tổ chức cũng như mọi chế độ sinh hoạt, hoạt động của Đảng đều dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, công tác cán bộ cũng không nằm ngoài nguyên tắc đó. Trong công tác cán bộ, thực hiện nguyên tắc này bảo đảm cho chúng ta chống được tệ độc đoán, chuyên quyền của cá nhân, phát huy dân chủ, sức mạnh và trí tuệ của tập thể.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đánh giá: “Việc đổi mới công tác cán bộ chưa có đột phá lớn. Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu nhất qua nhiều nhiệm kỳ nhưng chưa có những tiêu chí cụ thể và giải pháp khoa học để khắc phục. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp,... chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Đội ngũ cán bộ cấp Trung ương, cấp chiến lược chưa được tập trung xây dựng”. Nguyên nhân của những yếu kém này không chỉ thuộc về cấp uỷ mà người đứng đầu cũng phải có trách nhiệm. Tuy nhiên trên thực tế rất ít trường hợp quy trách nhiệm này cho người đứng đầu.

Có người đứng đầu phạm phải chủ nghĩa cá nhân, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, độc đoán, gia trưởng lấn át quyền của tập thể, tự ý quyết định công tác cán bộ, bắt tập thể phải phục tùng ý chí cá nhân. Hoặc do sự móc ngoặc, thoả thuận ngầm “có đi có lại” giữa người đứng đầu với các thành viên khác nên công tác cán bộ thường phục vụ cho lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm. Trong thời gian gần đây, ở không ít địa phương, đơn vị người đứng đầu mắc phải một số biểu hiện cơ hội thực dụng, vụ lợi trong công tác cán bộ như: Chỉ vì địa vị, lợi ích các nhân mà không tuyển dụng những người có đủ đức, đủ tài kế cận, không quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng người có năng lực. Người đứng đầu không đủ dũng cảm để nghe những ý kiến trung thực, thẳng thắn, mà tìm cách cô lập, trù dập, đe doạ những người trái ngược ý kiến của mình trong công tác cán bộ. Coi chức quyền như một thứ để trục lợi, mua bán, tuyển chọn, đề bạt cán bộ theo ý mình. Dân chủ hình thức để hợp lý hóa các quyết định mang tính độc đoán, chuyên quyền phục vụ cho lợi ích cá nhân. Dùng quyền lực để tạo ê-kíp, đưa những người thân quen, họ hàng, cùng "vây cánh" vào các vị trí, chức vụ quan trọng. Nâng đỡ, "ô dù" cho cấp dưới, phe cánh và lo “chạy” cho bản thân, đồng thời cường điệu khiếm khuyết của người khác để vùi dập họ. Lợi dụng dân chủ, công khai phê bình và tự phê bình để chỉ trích, lôi kéo người ít hiểu biết, phục vụ mưu đồ cá nhân. Kéo bè, kéo cánh, cục bộ địa phương, gây mất đoàn kết để “đục nước béo cò”, tạo cơ hội gạt bỏ những người trung thực để tiếm quyền, lũng đoạn cơ quan, tổ chức. Tuy lạm quyền như vậy nhưng họ không bao giờ dám nhận trách nhiệm các nhân về công tác cán bộ mà luôn đổ lỗi cho những quyết định của tập thể(?!).

Bên cạnh những người đứng đầu lạm quyền thì lại có những người đứng đầu khi mới được bổ nhiệm, điều động về công tác chưa phát huy được vai trò của mình. Có người ngại va chạm, hoặc có những người không có đủ uy tín cần thiết. Trong khi đó, có những người không phải là người đứng đầu nhưng họ lại có “quyền lực mềm”, ảnh hưởng lớn nên họ có thể chi phối toàn bộ công tác cán bộ. Như vậy, vấn đề đặt ra hiện nay là phải khắc phục những khuynh hướng trên, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đáp ứng được yêu cầu của công tác cán bộ trong tình hình mới.

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Nhằm thực hiện nhiệm vụ ấy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có vai trò quan trọng đặc biệt. Để người đứng đầu phát huy hết vai trò tích cực cũng như trách nhiệm của mình trong công tác cán bộ, thiết nghĩ cần phải triển khai những biện pháp sau:

Trước hết, người đứng đầu phải nhận thức được tầm quan trọng của công tác cán bộ cũng như vai trò, trách nhiệm bản thân mình trong công tác quan trọng này, từ đó không ngừng học tập, rèn luyện để có những phẩm chất, năng lực và uy tín cần thiết phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý nói chung và công tác cán bộ nói riêng. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên; tổ chức, điều hành cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, có chất lượng và đúng thời hạn được giao; tự mình phải chịu trách nhiệm chính trong việc ra các quyết định, chủ trương, giải pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về quyết định đó. Phải có khả năng thuyết phục, thu phục các thành viên khác ủng hộ các quan điểm của mình, đồng thời sẵn sàng chịu trách nhiệm cá nhân về các quyết định trong công tác cán bộ.

Hai là, cần phân công, phân cấp mạnh hơn về công tác cán bộ, tạo điều kiện cho người đứng đầu có vai trò, quyền hạn và trách nhiệm nhiều hơn nữa trong công tác cán bộ. Xây dựng các luật, văn bản quy phạm pháp luật về quyền và trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác cán bộ. Đặc biệt là quyền giới thiệu, tiến cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, đồng thời xác định rõ khi có cán bộ dưới quyền phạm sai lầm, khuyết điểm thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm liên đới.

Ba là, trong công tác cán bộ, người đứng đầu phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, qua đó giữ vững sự lãnh đạo thống nhất của cấp uỷ trong công tác cán bộ; bảo đảm tính dân chủ, khách quan, chọn được cán bộ đủ tiêu chuẩn khi bổ nhiệm vào vị trí công tác. Đồng thời phải biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của cơ quan tham mưu, cũng như của mọi người về cán bộ và công tác cán bộ. Tuân thủ nghiêm túc các quy định trong các khâu các bước của công tác cán bộ như tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, sử dụng, đãi ngộ, luân chuyển cán bộ, không để những kẽ hở để cho những kẻ cơ hội lợi dụng để trục lợi. Bên cạnh đó, cần giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong cấp uỷ, Ban thường vụ.

Bốn là, cùng tập thể cấp uỷ xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Phát huy vai trò của cơ quan này trong viêc đề xuất, giải quyết những khâu yếu của công tác cán bộ. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong cấp uỷ, Ban Thường vụ. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện cơ hội, thực dụng trong công tác cán bộ.

Năm là, quan tâm bồi dưỡng đội ngũ những người đứng đầu cả về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực quản lý, tổ chức thực tiễn. Việc sắp xếp, bổ nhiệm người đứng đầu được căn cứ vào trình độ đào tạo chuyên môn, vào năng lực, kinh nghiệm thực tiễn của mỗi người. Tăng cường giáo dục, rèn luyện đội ngũ những người đứng đầu thực sự vững vàng, trong sáng, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, là tấm gương tiêu biểu ở mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị. “Cán bộ đi trước, làng nước theo sau”, nói đi đôi với làm, sự gương mẫu, kiên quyết của người đứng đầu chính là một yếu tố cơ bản, trực tiếp quyết định kết quả của công tác cán bộ.

Sáu là, cấp uỷ, người đứng đầu cấp trên cần thường xuyên kiểm tra, giám sát cấp uỷ, người đứng đầu cấp dưới trong thực hiện công tác cán bộ.;tạo điều kiện cho họ phát huy vai trò, trách nhiệm của mình cũng như kịp thời khắc phục những lệch lạc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./.

Theo Phạm Thị Vui

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

MỚI NHẤT
Cảnh giác với nạn bói dạo đầu năm
Cảnh giác với nạn bói dạo đầu năm

Những ngày đầu năm Mậu Tuất, tranh thủ thời điểm người dân đi vui xuân, những thầy bói dạo và điểm bói toán lại xuất hiện ở nhiều nơi. Địa điểm mà các thầy bói hành nghề đông nhất thường là cổng đền, chùa, các điểm vui chơi…

Thứ bảy, 24/02/2018 - 07:00

Thần thánh hóa từ con cá tới cục đá: Đừng biến tín ngưỡng thành mê tín, mông muội!
Thần thánh hóa từ con cá tới cục đá: Đừng biến tín ngưỡng thành mê tín, mông muội!

Những ngày đầu năm, các lễ hội được tổ́ chức dày đặc, vẫn diễn ra cảnh cướp lộc, chen chân, xô lấn, thậm chí đánh nhau gây thương tích. Đặc biệt, nạn buôn thần, bán thánh, “mua chuộc” thánh thần bằng vài đồng tiền lẻ và các lễ vật… đã trở thành nỗi ám ảnh của những người hành hương.

Thứ sáu, 23/02/2018 - 07:42

Thú chơi sách cũ- một nét đẹp văn hóa
Thú chơi sách cũ- một nét đẹp văn hóa

Dù xã hội luôn phát triển, xu hướng đọc có những thay đổi nhưng không thể phủ nhận, sách cũ vẫn được duy trì cùng lịch sử, có chỗ đứng nhất định với một lượng độc giả riêng.

Thứ năm, 22/02/2018 - 12:00

Ngày Tết, bàn về văn hóa "rượu uống người?"
Ngày Tết, bàn về văn hóa "rượu uống người?"

Từ nước Úc, nghiên cứu sinh Nguyễn Sóng Hiền – người từng gây “bão” dư luận với đề xuất bỏ tác phẩm Chí Phèo ra khỏi SGK – đã gửi tới Báo Lao Động đôi dòng cảm nhận về văn hóa uống rượu của người phương Tây.

Thứ tư, 21/02/2018 - 12:00

Giữ lại hương vị Tết cổ truyền Hà Thành
Giữ lại hương vị Tết cổ truyền Hà Thành

Mỗi dịp Tết cổ truyền về cũng là lúc mọi người sống chậm lại, tĩnh tâm hơn để nhìn về nguồn cội, gia phong, nâng niu ký ức. Hàng trăm năm nay, dù cuộc sống có nhiều thay đổi, dù các nếp cũ có phần bị tác động nhưng qua thời gian sàng lọc, các giá trị thuộc về truyền thống của Hà Thành xưa vẫn được gìn giữ, nhiều nét sinh hoạt văn hóa đã quay trở lại sau thời gian mai một.

Thứ ba, 20/02/2018 - 12:00

Cảm nhận xuân Mậu Tuất
Cảm nhận xuân Mậu Tuất

Đất nước đang tuổi xuân thì Tiến lên mạnh mẽ đến khi mạnh giầu

Thứ hai, 19/02/2018 - 10:33

Tuyết Liên hoa và những giọt Cẩm chướng
Tuyết Liên hoa và những giọt Cẩm chướng

Tôi có quen ông nhà văn viết cả chục cuốn tiểu thuyết nhưng keo kiệt đến mức chưa một lần cho nhân vật của mình ăn lấy một tô bún. Đọc thấy thương chi đâu.Tôi không phải là nhà văn nhưng tôi có ối nhân vật. Và họ luôn biết vượt qua, phá bỏ mọi giới hạn của bản thân, được sống hào sảng vô cùng

Chủ nhật, 18/02/2018 - 12:00

Uber, Grab: Rồi cũng “tát nước theo mưa”?
Uber, Grab: Rồi cũng “tát nước theo mưa”?

Mấy hôm nay, hành khách đặt xe Uber và Grab đã có dịp được… choáng với mức cước taxi của hai thương hiệu này; từ dịch vụ ôtô đến xe ôm, nếu không tăng giá gấp 2-3 lần thì cũng thêm các loại phụ phí.

Thứ bảy, 17/02/2018 - 06:00

Phong tục chúc tết, mừng tuổi - Những biểu hiện biến tướng
Phong tục chúc tết, mừng tuổi - Những biểu hiện biến tướng

Tết Nguyên Đán là dịp gia đình sum họp, đoàn tụ sau những ngày làm ăn vất vả, để chúc tụng nhau trao gửi cho nhau lòng hiếu thảo, sự tôn kính, tình yêu thương, sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong năm mới.

Thứ sáu, 16/02/2018 - 06:00

Suy ngẫm từ kỳ tích của U23
Suy ngẫm từ kỳ tích của U23

Kỳ tích của U23 Việt Nam liệu có là dấu hiệu tốt cho sự phát triển KT- XH của Việt Nam? Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi chúng ta tận dụng các cơ hội và đối phó tốt với các thách thức hiện nay.

Thứ năm, 15/02/2018 - 10:47

Những ai đã “băm nát” quy hoạch
Những ai đã “băm nát” quy hoạch

Những dấu hiệu các nhóm lợi ích chi phối việc thay đổi quy hoạch khiến biến một số khu đô thị bị “dị dạng”. Vậy nhưng, chưa một ai “băm nát” quy hoạch bị kỷ luật.

Thứ tư, 14/02/2018 - 07:00

Hai tiếng Đảng viên luôn nhắc tôi phải học tập, rèn luyện, tu dưỡng và phấn đấu
Hai tiếng Đảng viên luôn nhắc tôi phải học tập, rèn luyện, tu dưỡng và phấn đấu

Nhân dip kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2018) và đón xuân Mậu Tuất, ngày 3/2 vừa qua. Đảng ủy Đoàn luật sư thành phố Hà Nội tổ chức lễ trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho luật sư, nhà báo Ngô Hữu (tức Ngô Tất Hữu) Trưởng Văn phòng luật sư Thủ Đô, cố vấn pháp luật cho Tổng biên tập báo điện tử Dân trí Tại buổi lễ, luật sư nhà báo Ngô Tất Hữu đã xúc động phát biểu tâm tư của mình với Đảng

Thứ ba, 13/02/2018 - 12:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Những người thường vô can trong nhiều vụ án nay đã bị truy cứu trách nhiệm
Những người thường vô can trong nhiều vụ án nay đã bị truy cứu trách nhiệm

Từ việc có 4/ 9 đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự là người ở đoàn Tư vấn giám sát Dự án nước sạch Sông Đà cho thấy sự sòng phẳng với những người có tội. Tuy nhiên,…

Chủ nhật, 11/02/2018 - 07:00

Hạnh phúc của trò ở trường học ?
Hạnh phúc của trò ở trường học ?

Làm thế nào để mỗi ngày đi học là một ngày vui ? Khẩu hiệu ta thấy ở hầu như tất cả các trường tiểu học. Thế nhưng lối dạy nhồi nhét, quá tải của chương trình, bắt trẻ thụ động, làm cho khẩu hiệu ấy chỉ là những chữ chết.

Thứ bảy, 10/02/2018 - 06:00

Từ Kong đến thiên nga: Đừng có cái gì cũng mang ra Hồ Gươm
Từ Kong đến thiên nga: Đừng có cái gì cũng mang ra Hồ Gươm

Đàn thiên nga bất ngờ bơi giữa Hồ Gươm đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Thứ sáu, 09/02/2018 - 12:00

Lời nói thẳng của ông Huỳnh Đức Thơ  đã nói lên nhiều điều
Lời nói thẳng của ông Huỳnh Đức Thơ đã nói lên nhiều điều

Đà Nẵng đang được mệnh danh là thành phố đáng sống bỗng chốc trở thành nơi nhiều tiêu cực bị phát lộ nhất, phải chăng đó là nguyên cớ hiện nay, những lãnh đạo cao nhất thành phố phát biểu rất thẳng?

Thứ năm, 08/02/2018 - 07:00

Bất ngờ về "lý lịch" ông chủ doanh nghiệp tặng 12 con thiên nga thả Hồ Gươm
Bất ngờ về "lý lịch" ông chủ doanh nghiệp tặng 12 con thiên nga thả Hồ Gươm

Ông Trần Nhữ Giáp - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư công viên Vườn Chim Việt - đơn vị tặng 12 con thiên nga thả hồ Gươm vừa bị khởi tố về tội: "Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”.

Thứ tư, 07/02/2018 - 12:03

Bài 2 - Chính quyền các cấp đã thực sự làm tròn trách nhiệm?
Bài 2 - Chính quyền các cấp đã thực sự làm tròn trách nhiệm?

Thực trạng các công trình xây dựng không phép, sai phép ở Hà Nội thời gian qua đã và đang thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Đây đồng thời cũng là nguyên nhân chính dẫn đến nguy cơ phá vỡ quy hoạch đô thị của Thủ đô. Để hạn chế và tiến tới ngăn chặn có hiệu quả tình trạng này, đòi hỏi phải có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng...

Thứ hai, 05/02/2018 - 07:00

Hà Nội: Nan giải xử lý vi phạm trật tự xây dựng
Hà Nội: Nan giải xử lý vi phạm trật tự xây dựng

Trong khi những nội dung về xây dựng công trình đã được quy định rất rõ ràng tại Luật Xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan chức năng, nhưng những năm gần đây, tại nhiều địa bàn thuộc thành phố Hà Nội vẫn diễn ra tình trạng nhiều tổ chức, cá nhân cố tình xây dựng các công trình sai phép, không phép...

Chủ nhật, 04/02/2018 - 07:55

Khi Bộ trưởng Y tế lo chuyện... rượu chè
Khi Bộ trưởng Y tế lo chuyện... rượu chè

​Ngay trước Tết Nguyên đán, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đăng đàn bày tỏ nỗi bức xúc trước tình trạng uống rượu, sản xuất rượu giả. Bà kiên quyết rằng: Không thể để xảy ra tình trạng xã hội ngày càng văn minh nhưng năm nào cũng có người chết đau đớn vì rượu trong những ngày lễ, tết.

Thứ bảy, 03/02/2018 - 06:00

Vinh danh các tuyển thủ U23 Việt Nam: Khoảng lặng phía sau ánh hào quang
Vinh danh các tuyển thủ U23 Việt Nam: Khoảng lặng phía sau ánh hào quang

Sau kết quả xuất sắc tại giải vô địch Châu Á, các tuyển thủ U23 Việt Nam đã được tiếp đón với sự trọng thị của lãnh đạo các cấp và sự cuồng nhiệt chưa từng thấy công chúng. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang của sự kiện vinh danh, vẫn còn đó những khoảng lặng, nỗi buồn.

Thứ sáu, 02/02/2018 - 12:00

Nhục hình – một nguyên nhân của những vụ án oan sai
Nhục hình – một nguyên nhân của những vụ án oan sai

Nếu không bắt được đối tượng thực sự gây án, cho đến chết, họ và gia đình những đối tượng mang án oan này phải mang theo nỗi nhục giết người, cướp của đến vài thế hệ và những người tham gia tố tụng vẫn được khen thưởng vì thành tích phá trọng án!?

Thứ năm, 01/02/2018 - 10:00

Làm gì, ở đâu, làm như thế nào, trước hết nên biết mình là ai
Làm gì, ở đâu, làm như thế nào, trước hết nên biết mình là ai

(Dân trí) - Nhầm lẫn mình là chủ thể và sự nhầm lẫn “chết người” đó đã gây nên sự khó chịu cho công chúng.

Thứ tư, 31/01/2018 - 10:00

Làm gì để cứu Phố Sách Hà Nội?
Làm gì để cứu Phố Sách Hà Nội?

Vì sao Đường Sách Nguyễn Văn Bình T.P Hồ Chí Minh luôn “nóng”, hấp dẫn mọi người, còn Phố Sách Hà Nội lại “nguội”, ít người đến?

Thứ tư, 31/01/2018 - 10:00