Thứ sáu, 08/01/2021 - 12:19

Tây Ninh: Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật

Dân trí

UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở ngành đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật (NKT) và tạo điều kiện cho tổ chức của NKT tham gia thực hiện các dịch vụ công.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - vừa ký ban hành kế hoạch số 3355/KH-UBND về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác NKT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Mục đích của kế hoạch là thúc đẩy tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm, hành động của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân về công tác NKT.

Qua đó sẽ hỗ trợ NKT phát huy khả năng để đáp ứng nhu cầu bản thân; từng bước tạo điều kiện cho NKT vươn lên tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế - xã hội, nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của NKT và góp phần xây dựng, phát triển gia đình, hòa nhập cộng đồng và xã hội.

Tây Ninh: Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật - 1
UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị các cơ quan liên quan nghiên cứu nâng dần mức trợ cấp xã hội cho NKT phù hợp mức sống và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh

Để thực hiện mục tiêu trên, kế hoạch đưa ra nhiều giải pháp như tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về NKT; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách, pháp luật về NKT; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động trợ giúp NKT…

Trong đó, UBND tỉnh đặc biệt nhấn mạnh đến công tác tổ chức tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về công tác NKT.

UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông về NKT; tổ chức các hội nghị, hội thảo về NKT định kỳ; biểu dương các sáng kiến hữu ích về trợ giúp NKT; phát hiện, biểu dương, tuyên truyền sâu rộng trong xã hội những tấm gương tiêu biểu về NKT, công tác trợ giúp NKT…

Đồng thời, kế hoạch cũng yêu cầu các sở ngành tạo điều kiện thuận lợi để NKT tiếp cận các chính sách chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo nghề, việc làm, tín dụng, bảo trợ xã hội, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch, đi lại; tạo điều kiện cho tổ chức của NKT tham gia thực hiện các dịch vụ công.

Ngoài ra, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan liên quan nghiên cứu nâng dần mức trợ cấp xã hội cho NKT phù hợp mức sống và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh.

Song song đó là đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động trợ giúp NKT bằng cách nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chăm lo, giúp đỡ cho NKT và các tổ chức NKT; vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ cho cuộc sống NKT và hội viên các tổ chức của NKT.

Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh làm cơ quan thường trực, chủ trì triển khai kế hoạch này; tổng hợp tình hình và định kỳ báo cáo theo quy định.

Tùng Nguyên

Đáng quan tâm
Mới nhất