Đà Nẵng:

Xin lỗi công dân khi giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn

(Dân trí) - UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản về việc thực hiện quy định xin lỗi công dân, tổ chức khi giải quyết trễ hẹn đối với hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Theo đó, yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã yêu cầu Phòng (hoặc công chức, viên chức) chuyên môn giải quyết hồ sơ chậm hơn thời gian quy định phải có trách nhiệm thông báo lý do bằng văn bản để giải thích, xin lỗi công dân, tổ chức. Nếu công chức, viên chức trực tiếp xử lý hồ sơ để chậm hơn thời gian quy định từ hai lần trở lên mà không có lý do chính đáng thì thùy theo mức độ vi phạm phải bị xem xét xử lý hoặc thay đổi vị trí công tác.

Người dân giao dịch tại bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng.

Người dân giao dịch tại bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng.

Văn bản xin lỗi, giải thích đối với công dân, tổ chức trong trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hẹn phải do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ký ban hành và gửi kèm theo kết quả hồ sơ cho công dân, tổ chức.

Đối với những trường hợp trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ mà lỗi do các cơ quan, đơn vị phố hợp trong quy trình xử lý hồ sơ gây ra thì cơ quan, đơn vị đó phải ban hành văn bản giải thích, xin lỗi cho công dân, tổ chức.

Đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, yêu cầu cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, sớm khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc cấp Giấp chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức, công dân.

Đối với các thủ tục hành chính do Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các quận, huyện giải quyết chậm trễ thì văn bản giải thích, xin lỗi với công dân, tổ chức phải do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký ban hành và gửi kèm theo kết quả hồ sơ cho công dân, tổ chức.

Khánh Hồng